Översättningar till engelska:

  • condole with   

Exempel meningar med "beklaga någons sorg", översättning minne

add example
sv Förutom att beklaga förlusten av så många oersättliga människoliv och uttrycka vår solidaritet med familjerna i deras sorg måste EU handla, liksom vi har gjort vid andra tillfällen, genom att mobilisera antingen solidaritetsfonden eller någon annan mer lämplig fond för att reparera de materiella skador som förorsakats av denna naturkatastrof.
en Apart from lamenting the loss of so many irreplaceable human lives and expressing our solidarity with the families in their grief, the European Union must act, as it has on other occasions, by mobilising either the Solidarity Fund or another more appropriate fund, to repair the material damage caused by this natural disaster.
sv Vi kan dock inte godta någon intensifiering av oacceptabla politiska och ideologiska kampanjer mot Kuba och dess folk med denna sorgliga och beklagliga händelse som förevändning.
en However, we cannot accept any intensification of unacceptable political and ideological campaigns against Cuba and its people which use this sad and regrettable event as a pretext.
sv Jag ger alltså ett tydligt stöd åt resolutionen, men jag beklagar att parlamentet än en gång ska tvingas kräva åtgärder som kunde ha föreslagits efter någon av de alltför talrika naturkatastrofer som har lett till stor sorg i Europa under de senaste åren.
en It is clear, then, that I endorse this resolution, but I regret that our House should be obliged once again to call for measures that could have been proposed following one of the too numerous natural disasters that have plunged Europe into mourning in recent years.
sv jag ska be att få beklaga sorgen efter er man
en please accept my condolences on your husband's death
sv Jag skulle vara tacksam om ni förmedlade att vi beklagar sorgen till borgmästaren i staden och också om denna kammare på torsdag stöder det förslag till resolution som några kanariska kolleger lagt fram.
en I would be grateful if you could pass on our condolences to the Mayor of the city and I would also be grateful if on Thursday this House could support the motion for a resolution that some Canarian Members have tabled.
sv Jag skulle vilja att vi beklagade sorgen och att vi manar gruvfacken och spanska staten till lugn, men det är också nödvändigt att kommissionen förstår att den måste respektera vad som redan överenskommits mellan facken och den spanska regeringen, såvida det inte är så att kommissionen gömmer sig i en auktoritär attityd, givet det geografiska avståndet mellan Bryssel och dessa områden.
en However, the Commission must realize that it has to respect what has already been agreed between the unions and the Spanish Government. Otherwise, because of the geographical distance between Brussels and the areas in question, it will seem as if the Commission is hiding behind an authoritarian attitude.
sv Jag beklagar sorgen, unge herr Masbath
en I am sorry for your loss, young Mr Masbath
sv Detta oroväckande och sorgliga faktum bör beklagas djupt. Kristendomen förespråkar fred och förståelse mellan människor, oavsett om de är judar eller greker, som sankt Paulus skulle ha sagt.
en This worrying and deplorable fact has to be deeply regretted, particularly since Christianity preaches peace and understanding between men, regardless of whether they are Jews or Greeks, as St Paul would say.
sv Jag röstade mot detta sorgliga betänkande, och jag beklagar att parlamentet godkände det.
en I voted against this poor report and am saddened that the House approved it.
sv 41 människor har avlidit i Portugal och 25 i Spanien och därför måste vi med våra första ord beklaga denna förlust och bistå familjerna i deras sorg.
en When 41 people have died in Portugal and 25 in Spain, our first words must be of distress at their loss, and of condolence with their families in their grief.
sv Jag får beklaga sorgen
en Please accept my heartfelt condolences at this most difficult hour
sv Därför är det så sorgligt och beklagligt att vi i dag måste påpeka att dussintals människor är fängslade i olika länder i världen, och särskilt i Kina, helt enkelt därför att de har velat kommunicera och uttrycka sig via Internet.
en That is why it is so sad and regrettable that today we have to point out that dozens of people are in prison in various countries of the world, though particularly in China, simply because they wanted to communicate and express themselves via the Internet.
sv Vi beklagar sorgen, Devin och Eric.- Han är Devin, jag är Eric.- Jaså?
en Every time you date a girl with potential, you wind up ruining it over some trivial reason
sv Jag skulle vilja avsluta med att säga att jag beklagar rådets frånvaro i denna debatt eftersom, som kommissionsledamot Chris Patten har påpekat, kommissionen inte har behörighet, och rådets misslyckande att anpassa en gemensam ståndpunkt och en strategi för att genomföra upprätthållandet av rättsstatsprincipen i Guantánamo Bay är en sorglig underlåtenhet.
en I would end by saying that I regret the absence of the Council in this debate since, as Commissioner Patten has pointed out, the Commission does not have jurisdiction, and the failure of the Council to adopt a common position and a strategy to implement the upholding of the rule of law in Guantanamo Bay is a sad omission.
sv Jag beklagar sorgen
en My condolences
sv Vi ville beklaga sorgen för James familj
en We wanted to pay our respect to James ' family
sv Hälsa Sipowitz och beklaga sorgen
en Wow umm, tell Sipowicz I' m real sorry for his loss
sv (FR) Herr talman! Precis som ni blev kommissionen överraskad av konsekvenserna av de regnstormar som drabbade Kanarieöarna och Alicante den 31 mars i år, och vi delar smärtan med de familjer som försänkts i sorg på grund av denna katastrof och har djupt beklagat de skador som stormen orsakat.
en Mr President, like you, the Commission was shocked at the damage caused by the torrential rain which hit the Canary Islands and Alicante on 31 March; we sympathise with the families bereaved by the disaster and deeply regret the damage caused.
sv Vi är här för att skydda Europas medborgare från att bli skadade, inte för att komma långt efteråt och beklaga sorgen.
en We are here to protect the citizens of Europe from harm, not to come along afterwards for memorials.
sv Beklagar sorgen, Laura
en I' m very sorry, Laura
sv Jag beklagar sorgen
en I' m sorry about your mother
sv Först vill jag beklaga sorgen
en First of all, may I express my sympathy?
sv Det är sorgligt, beklagligt och förringande för den tjeckiska presidentens roll att dra in sudettyskarna i detta spel 65 år efter att andra världskriget avslutades.
en It is sad, regrettable and demeaning to the role of the Czech President to drag the Sudeten Germans into this game 65 years after the end of the Second World War.
sv Det är beklagligt och sorgligt att ordförandeskapet hittills har misslyckats att nå fram till en gemensam ståndpunkt.
en It is regrettable and deplorable that, so far, the Presidency has failed to arrive at a common position.
Visar sida 1. Hittade 77242 meningar matchning fras beklaga någons sorg.Hittade i 7,298 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.