Översättningar till engelska:

  • condole with   

Exempel meningar med "beklaga någons sorg", översättning minne

add example
sv Förutom att beklaga förlusten av så många oersättliga människoliv och uttrycka vår solidaritet med familjerna i deras sorg måste EU handla, liksom vi har gjort vid andra tillfällen, genom att mobilisera antingen solidaritetsfonden eller någon annan mer lämplig fond för att reparera de materiella skador som förorsakats av denna naturkatastrof.
en Apart from lamenting the loss of so many irreplaceable human lives and expressing our solidarity with the families in their grief, the European Union must act, as it has on other occasions, by mobilising either the Solidarity Fund or another more appropriate fund, to repair the material damage caused by this natural disaster.
sv Vi kan dock inte godta någon intensifiering av oacceptabla politiska och ideologiska kampanjer mot Kuba och dess folk med denna sorgliga och beklagliga händelse som förevändning.
en However, we cannot accept any intensification of unacceptable political and ideological campaigns against Cuba and its people which use this sad and regrettable event as a pretext.
sv Jag ger alltså ett tydligt stöd åt resolutionen, men jag beklagar att parlamentet än en gång ska tvingas kräva åtgärder som kunde ha föreslagits efter någon av de alltför talrika naturkatastrofer som har lett till stor sorg i Europa under de senaste åren.
en It is clear, then, that I endorse this resolution, but I regret that our House should be obliged once again to call for measures that could have been proposed following one of the too numerous natural disasters that have plunged Europe into mourning in recent years.
sv Vi beklagar sorgen
en Please, accept our deepest condolences
sv Jag beklagar sorgen
en My condolences
sv Beklagar sorgen
en My condolences
sv Jag beklagar sorgen
en I' m sorry for your loss
sv Vi är här för att skydda Europas medborgare från att bli skadade, inte för att komma långt efteråt och beklaga sorgen.
en We are here to protect the citizens of Europe from harm, not to come along afterwards for memorials.
sv Jag tackar ordföranden för att han beklagat sorgen, jag glädjer mig över Europeiska rådet i Luxemburgs deklaration och jag hoppas att detta parlament och dessa institutioner fortsätter att stödja det spanska folkets bemödanden om att leva i fred och demokrati.
en I should like to thank you, Mr President, for having sent our condolences. I am very pleased with the declaration made at the European Council in Luxembourg, and I hope this Parliament and our other institutions continue to support the efforts of the Spanish people to live in peace and democracy.
sv Det förblir sorgligt att på vägen mot utvidgning har hindret av strukturen på de egna institutionerna blivit kvarliggande. Jag beklagar då också väldigt att inte ens Benelux har haft ädelmodet att föreslå en utbyteskommissionär för Benelux.
en What is worrying is that the road to enlargement is still blocked by the problem of the structure of the institutions, and I find it particularly regrettable that even the Benelux countries could not find it in themselves to propose a rotating Commissioner for the Benelux.
sv Med ett ord, mina damer och herrar, beklagligt och sorgligt!
en Basically, ladies and gentlemen, this is regrettable and sad.
sv Beklagar sorgen
en Laura, I' m sorry
sv Det är beklagligt och sorgligt att ordförandeskapet hittills har misslyckats att nå fram till en gemensam ståndpunkt.
en It is regrettable and deplorable that, so far, the Presidency has failed to arrive at a common position.
sv Nej, vi ska beklaga sorgen
en No, just paying our respects
sv Han berättar vad som hände, beklagar sorgen och återgår till arbetet
en He' s gonna tell them what happened, say sorry, then he' s going back to work
sv Jag känner och delar naturligtvis den smärta och sorg som har drabbat de anhöriga till de 42 personer som vi nu vet har omkommit, och jag beklagar deras sorg.
en Obviously, I join in the feeling of pain and grief that has befallen the families of the 42 victims we now know have died, to whom I offer my condolences and respect for their loss.
sv Det är sorgligt, beklagligt och förringande för den tjeckiska presidentens roll att dra in sudettyskarna i detta spel 65 år efter att andra världskriget avslutades.
en It is sad, regrettable and demeaning to the role of the Czech President to drag the Sudeten Germans into this game 65 years after the end of the Second World War.
sv Jag beklagar sorgen
en I' m sorry about your mother
sv Först vill jag beklaga sorgen
en First of all, may I express my sympathy?
sv Jag beklagar sorgen
en I' m very sorry for your loss
sv Vi beklagar sorgen, Devin och Eric.- Han är Devin, jag är Eric.- Jaså?
en Every time you date a girl with potential, you wind up ruining it over some trivial reason
sv Jag beklagar sorgen över din far
en I' m sorry about your father
sv Jag beklagar de anhörigas sorg.
en My condolences to the victims' relatives.
sv Jag beklagar sorgen, mrs Madigan
en I' m so very sorry, Mrs Madigan
Visar sida 1. Hittade 77242 meningar matchning fras beklaga någons sorg.Hittade i 6,474 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.