Översättningar till engelska:

  • condole with   

Exempel meningar med "beklaga någons sorg", översättning minne

add example
sv Förutom att beklaga förlusten av så många oersättliga människoliv och uttrycka vår solidaritet med familjerna i deras sorg måste EU handla, liksom vi har gjort vid andra tillfällen, genom att mobilisera antingen solidaritetsfonden eller någon annan mer lämplig fond för att reparera de materiella skador som förorsakats av denna naturkatastrof.
en Apart from lamenting the loss of so many irreplaceable human lives and expressing our solidarity with the families in their grief, the European Union must act, as it has on other occasions, by mobilising either the Solidarity Fund or another more appropriate fund, to repair the material damage caused by this natural disaster.
sv Vi kan dock inte godta någon intensifiering av oacceptabla politiska och ideologiska kampanjer mot Kuba och dess folk med denna sorgliga och beklagliga händelse som förevändning.
en However, we cannot accept any intensification of unacceptable political and ideological campaigns against Cuba and its people which use this sad and regrettable event as a pretext.
sv Jag ger alltså ett tydligt stöd åt resolutionen, men jag beklagar att parlamentet än en gång ska tvingas kräva åtgärder som kunde ha föreslagits efter någon av de alltför talrika naturkatastrofer som har lett till stor sorg i Europa under de senaste åren.
en It is clear, then, that I endorse this resolution, but I regret that our House should be obliged once again to call for measures that could have been proposed following one of the too numerous natural disasters that have plunged Europe into mourning in recent years.
sv Jag beklagar sorgen
en My condolences to all
sv Först vill jag beklaga sorgen
en First of all, may I express my sympathy?
sv Han berättar vad som hände, beklagar sorgen och återgår till arbetet
en He' s gonna tell them what happened, say sorry, then he' s going back to work
sv Jag beklagar sorgen, mrs Madigan
en I' m so very sorry, Mrs Madigan
sv Jag beklagar sorgen över din far
en I' m sorry about your father
sv (RO) Mina damer och herrar! I egenskap av föredragande i frågan om regionalt samarbete i Svartahavsområdet välkomnar jag denna debatt, men jag beklagar samtidigt djupt att temat för vår diskussion när allt kommer omkring är ett sorgligt erkännande av att Svarta havet utgör en fråga som fortfarande inte får den uppmärksamhet från EU:s sida som den borde få och att genomförandenivån för de planerade åtgärderna fortfarande är otillfredsställande.
en (RO) Ladies and Gentlemen, as rapporteur on the Black Sea regional cooperation, I welcome the initiation of this debate, but I also deeply regret the fact that the theme of our discussion is, in reality, a sad acknowledgment of the fact that the Black Sea is still not subject to necessary attention from the European Union and a satisfactory level of implementation of the planned actions.
sv Beklagar sorgen, Laura
en I' m very sorry, Laura
sv Samtidigt som ni beklagar sorgen, påtala då också för kommissionen vår oro för vad som håller på att hända.
en When you pass on our condolences, could you please also tell the European Commission how worried we are about what is happening.
sv Jag beklagar sorgen
en I came to pay my respects
sv Jag beklagar sorgen, unge herr Masbath
en I am sorry for your loss, young Mr Masbath
sv Beklagar sorgen
en Sorry about your old man
sv Många av er har kvar ett mycket starkt minne av dem bland oss, en speciellt dynamisk närvaro, och jag har tillåtit mig, å era vägnar naturligtvis, att djupt beklaga sorgen till deras familjer.
en Many of you will have very clear memories of their time with us, of their particularly dynamic presence, and I have taken the liberty of sending condolences to their families on behalf of the House as a whole, of course.
sv Europaparlamentet fördömer det våld som brukats och beklagar djupt förlusten av människoliv och den sorg som drabbat offrens familjer
en Rejects unconditionally the use of violence, deeply deplores the loss of human lives, and expresses its sympathy with the relatives of the victims
sv Jag beklagar sorgen
en I' m so sorry for your loss
sv (DE) Herr talman! Jag röstade, liksom delegationen från Österrikiska folkpartiet som helhet, för Sartoribetänkandet, eftersom vi anser - och det är ett sorgligt och beklagligt faktum att denna åsikt fortfarande måste uttryckas - att kvinnor inte har något större möjlighet nu än tidigare att föra en tillvaro där de kombinerar arbete, karriär och barn, dvs. ett liv där de i varje situation själva beslutar vad de ska göra.
en (DE) Mr President, like the Austrian People's Party delegation as a whole, I voted in favour of the Sartori report, since we take the view - and it is a sad and lamentable fact that that view still has to be expressed - that women are no more able than they were to lead a life combining work, career, and children, that is to say, a life in every circumstance of which they determine for themselves what they shall do.
sv Vi delar sorgen och beklagar mycket djupt den tragiska död som drabbade en hjälparbetare under de senaste dagarna.
en We share the sorrow and deplore very deeply the tragic death of a worker in recent days while assisting the people.
sv (EL) Jag vill först och främst beklaga sorgen för familjerna till offren för angreppen i dag i Aten.
en (EL) First of all, I should like to express my condolences to the families of the victims of today's attacks in Athens.
sv Det förblir sorgligt att på vägen mot utvidgning har hindret av strukturen på de egna institutionerna blivit kvarliggande. Jag beklagar då också väldigt att inte ens Benelux har haft ädelmodet att föreslå en utbyteskommissionär för Benelux.
en What is worrying is that the road to enlargement is still blocked by the problem of the structure of the institutions, and I find it particularly regrettable that even the Benelux countries could not find it in themselves to propose a rotating Commissioner for the Benelux.
sv Jag beklagar sorgen
en My condolences
sv Vi är här för att skydda Europas medborgare från att bli skadade, inte för att komma långt efteråt och beklaga sorgen.
en We are here to protect the citizens of Europe from harm, not to come along afterwards for memorials.
Visar sida 1. Hittade 77242 meningar matchning fras beklaga någons sorg.Hittade i 13,139 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.