uttal:  

Översättningar till engelska:

  • term     
    (verb, noun   )

Andra betydelser:

 
a due date

    Visa deklination

Exempel meningar med "förfallodag", översättning minne

add example
sv På transaktionens förfallodag säljer Eurosystemet ‧ euro och köper ‧ dollar (termins-kursen är
en At the maturity date of the operation, the Eurosystem sells EUR ‧ and buys USD ‧ (the forward exchange rate is
sv För att förbättra Europeiska unionens resultat och rykte vill vi med detta betänkande försöka få kommissionen att lägga fram en plan som anger förfallodagarna för de betalningar under 2001 som annullerats, att före den 30 september lägga fram en seriös bedömning av läget för utbetalningarna hittills under 2002, att påskynda eller ställa in utbetalningarna för gamla åtaganden och att därvid även annullera åtagandebemyndiganden som blivit obsoleta.
en In order to improve the track record and image of the European Union, we would like, with this report, to call upon the Commission to present a plan of how the payments cancelled in the 2001 budget can be rescheduled, to present before 30 September a proper assessment of payments in 2002 and to accelerate payments on old commitments or to decommit those and cancel the obsolete payment appropriations.
sv Alla återbetalningar till kommissionen skall ske på den förfallodag som anges i det betalningskrav som upprättas i enlighet med artikel ‧ i budgetförordningen för EUF
en Any repayment due to be made to the Commission shall be made by the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with Article ‧ of the EDF Financial Regulation
sv fastställa att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel ‧.‧ i direktiv ‧/‧/EEG genom att underlåta att inom sex månader från kommissionens begäran den ‧ december ‧ översända de uppgifter avseende de tätorter som omfattades av förfallodagen den ‧ december ‧, vilka uppgifter skall ha inhämtats per den ‧ december ‧ av behöriga myndigheter och andra behöriga organ inom ramen för den övervakning av utsläpp och avloppsslam som inrättats genom artikel ‧ i detta direktiv, och
en Declare that, by not providing the information to be collected by ‧ December ‧ by the competent authorities or the appropriate bodies as part of the monitoring of waste discharges and sludges introduced by Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC, with respect to the agglomerations concerned by the ‧ December ‧ time-limit, within six months of the Commission's request of ‧ December ‧, the French Republic has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of that directive
sv Värdepapper som klassats som innehas till förfallodagen får säljas före förfallodagen
en Securities classified as held-to-maturity may be sold before their maturity
sv förfallodagen har angivits
en the due date is indicated
sv Enligt det senaste beslutet, som togs i förra veckan, krävs sammanlagt 285,3 miljoner euro tillbaka från fjorton medlemsstater, i första hand på grund av medlemsstaternas bristande kontroller och brist på respekt för förfallodagarna.
en Under the latest decision taken last week, a total of EUR 285.3 million is being recovered from 14 Member States for reasons relating in particular to insufficiencies in controls as well as the non-respect of payment deadlines by Member States.
sv Exponeringar med längre löptid och för kreditinstitutet bindande avtalsvillkor får bibehållas till förfallodagen
en Exposures with a longer maturity, for which the lending institution is bound to observe the contractual terms, may be continued until their maturity
sv Räkenskapsföraren bör dock efter överenskommelse med den berörda medlemsstaten eller administrativa enheten kunna genomföra en sådan reglering före förfallodagen
en However, in agreement with the Member State or administrative entity concerned, the accounting officer should be able to proceed with the recovery by offsetting before that deadline
sv Räntesatsen skall vara en och en halv procentenhet högre än den ränta som Europeiska centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga återfinansieringstransaktioner den första arbetsdagen i den månad då förfallodagen inträffar
en The rate of such interest shall be one and a half percentage points above the rate applied by the European Central Bank in its main refinancing operations on the first working day of the month in which the due date falls
sv om den andel som säljs inte bedöms vara betydelsefull i relation till det samlade innehavet av värdepapper som innehas till förfallodagen, eller
en if the quantity sold is considered not significant in comparison with the total amount of the held-to-maturity securities portfolio; or
sv För att förhindra dröjsmålsränta på bidrag från deltagande medlemsstater skall dessa medlemsstater minst ‧ dagar före förfallodagen för delbetalningarna enligt artikel ‧.‧.‧ från byrån erhålla de undertecknade originalen av breven om begäran om bidrag
en To prevent interest on late payments in the case of participating Member States' contributions, such Member States shall receive from the Agency the original signed call for contribution letters at least ‧ days in advance of the instalment dates, as defined in Article ‧ paragraph
sv Varje försening av en återbetalning skall leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning sker
en Any delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date and ending on the date of actual payment
sv Räntan skall beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina större refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning; den räntesats som skall användas är den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, plus tre och en halv procentenheter
en The rate of such interest shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by three and a half percentage points
sv Förfallodag/datum: ...
en Due day/date: ...
sv Republiken Frankrike har underlåtit att fullgöra sin skyldighet att till kommissionen sända uppgifter om övervakningssituationen per den ‧ december ‧ angående vattnet i de tätorter som berörs av den första förfallodagen enligt direktivet, nämligen tätorter med mer än ‧ personekvivalenter (pe) som släpper ut sitt vatten i recipientvatten som utgör känsliga områden
en The French Republic has failed to fulfil its obligation to provide the Commission with the information pertaining to the monitoring situation as at ‧ December ‧ for the water of the agglomerations concerned by an initial time-limit laid down in the directive, namely the agglomerations having an EH (habitat equivalent) higher than ‧ units which discharge their water into recipient waters considered to be sensitive areas
sv Denna förfallodag skall vara den sista dagen i den andra månaden som följer efter det att betalningskravet utfärdades
en This due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order
sv I låneavtalet får inte ingå någon klausul om att skulden, under vissa särskilt angivna omständigheter utöver likvidation av försäkringsföretaget, kan komma att förfalla till betalning före de avtalade förfallodagarna
en the loan agreement must not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding-up of the insurance undertaking, the debt will become repayable before the agreed repayment dates
sv När det gäller värdepapper där värdet på kapitalbeloppet är knutet till ett prisindex, råvarupris eller ett valutakursindex, registreras emissionspriset på värdepapperet som kapitalbelopp medan indexbetalningarna, som betalas periodvis och/eller vid förfallodagen, behandlas som ränta som är upplupen under värdepapperets löptid. I kontot för finansiella transaktioner registreras motposten som återinvestering i värdepapper andra än aktier
en In case of securities where the value of the principal is linked to a price index, the price of a commodity or an exchange rate index, the issue price of the security is recorded as the principal and the index payment paid periodically and/or at maturity is treated as interest that is accrued over the life of the security, and the counterpart is recorded as reinvestment in securities other than shares in the financial account
sv Super-SIV:en inrättades för att skilja av strukturerade investeringsportföljer med ett ringa Mark-to-Market-värde från Sachsen LB före försäljningen och behålla dem fram till förfallodagen
en The Super SIV is an investment vehicle which was created for the purpose of transferring structured investment portfolios with a low mark-to-market value out of Sachsen LB before the sale with the intention of holding them until maturity
sv Betalningar som medför ett inflöde skall påverka genomsnittskostnaden för valutan på förfallodagen för betalningen
en A payment balance leading to an inflow shall affect the average cost of the currency when the payment is due
sv Ränta skall beräknas från kalenderdagen efter den förfallodag som anges i debetnotan, till den kalenderdag då hela fordran är återbetald
en Interest shall be calculated from the calendar day following the due date specified in the debit note up to the calendar day on which the debt is repaid in full
sv Medlemsstaterna rekommenderas att kräva att fondföretag har ett underliggande finansiellt instrument som täckning i sina investeringsportföljer, om ett finansiellt derivatinstrument antingen automatiskt eller enligt motpartens önskemål innebär fysisk leverans av det underliggande finansiella instrumentet på förfallodagen eller när det utnyttjas, och under förutsättning att fysisk leverans är normal praxis för instrumentet i fråga
en When the financial derivative instrument provides for, either automatically or at the counterpart's choice, physical delivery of the underlying financial instrument on maturity or exercise, and provided that physical delivery is common practice on the considered instrument, Member States are recommended to require UCITS to hold this underlying financial instrument as cover in their investment portfolios
Visar sida 1. Hittade 375 meningar matchning fras förfallodag.Hittade i 0,426 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.