uttal:  

Översättningar till engelska:

  • term     
    (verb, noun   )

Andra betydelser:

 
a due date

    Visa deklination

Exempel meningar med "förfallodag", översättning minne

add example
sv Det noteras också att i enlighet med punkt ‧ i bilagan till direktivförslaget får betalningsinstitut verkställa betalningstransaktioner om medlen täcks genom en kreditmöjlighet, utan att det finns några restriktioner avseende möjligheten att bevilja kredit vad gäller beloppet och/eller kreditens förfallodag
en It is also noted that under paragraph ‧ of the Annex to the proposed directive, payment institutions may execute payment transactions if the funds are covered by a credit line without there being any restrictions on the ability to grant credit in terms of the amount and/or the maturity of the credit
sv Om en delbetalning enligt denna artikel inte har erlagts inom ‧ dagar efter förfallodagen, skall vederbörande medlemsstat krävas på ränta för obetalda belopp med en räntesats som är två procentenheter högre än den ränta för kortfristig finansiering som gällde den dag då delbetalningen förföll till betalning på vederbörande medlemsstats penningmarknad för ecu
en Where an instalment of contributions payable under this Article is not paid within ‧ days of the due date, the Member State concerned shall be required to pay interest in respect of the amount not paid on the basis of a rate of two percentage points above the interest rate for short-term financing applicable on the date on which the instalment is due on the money market of the Member State for the ecu
sv Varje försening av en återbetalning skall leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med den förfallodag som anges i punkt ‧ till och med den dag då betalning sker
en Any delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date referred to in paragraph ‧ and ending on the date of actual payment
sv När det gäller företagsexponeringar får de behöriga myndigheterna fastställa antalet överskjutande dagar efter förfallodagen enligt artikel
en In the case of corporate exposures the competent authorities may set a number of days past due as specified in Article
sv Landets fysiska integritet har en förfallodag. På grund av klimatförändringen hotas nämligen det mesta av Bangladeshs territorium att permanent översvämmas av en stigande havsnivå år 2050.
en author. - Mr President, Bangladesh is one of the poorest countries on the planet and one whose physical integrity has an expiry date since, if the curse of global warming is not stopped, much of the country will be submerged under the sea by 2050.
sv Medlemsstaterna ska kräva att betalningsmottagarens betaltjänstleverantör överför en betalningsorder som initierats av eller via betalningsmottagaren till betalarens betaltjänstleverantör inom de tidsfrister som avtalats mellan betalningsmottagaren och hans betaltjänstleverantör, när det gäller autogiro, som gör avveckling möjlig på den överenskomna förfallodagen
en Member States shall require the payee's payment service provider to transmit a payment order initiated by or through the payee to the payer's payment service provider within the time limits agreed between the payee and his payment service provider, enabling settlement, as far as direct debit is concerned, on the agreed due date
sv En andra kvistig fråga rör ändringsförslag 14, punkt D och E. Här föreslås att en avtalad betalningsfrist som överskrider 45 dagar endast skall accepteras om betalningen på förfallodagen garanteras genom en växel.
en There is another problem with paragraphs D and E in Amendment No 14, which propose that a contractual due date of more than 45 days should be accepted only where payment on the due date is guaranteed by a bill of exchange.
sv Värdepapper som klassats som innehas till förfallodagen får säljas före förfallodagen
en Securities classified as held-to-maturity may be sold before their maturity
sv När anskaffningskostnaden för sådana värdepapper är högre än det belopp som skall infrias på förfallodagen skall mellanskillnaden tas upp som en kostnad i resultaträkningen
en Where the purchase price of such debt securities exceeds the amount repayable at maturity the amount of the difference must be charged to the profit and loss account
sv De åtgärder som föreskrivs i artikel ‧ i lag nr ‧/‧ (dvs. jordbruks-, drifts- och moderniseringskrediter med förfallodag den ‧ mars ‧) har aldrig genomförts och har därför aldrig gett upphov till något statligt stöd i den mening som avses i artikel ‧.‧ i EG-fördraget
en the measures provided for by Article ‧ of Law No ‧/‧ (namely: the operating, improvement and agricultural loans due on ‧ March ‧ were never implemented and, therefore, did not amount to State aid within the meaning of Article ‧ of the Treaty
sv Det avgörande kriteriet för kvantifieringen av de risker som är förenade med denna överlåtelse är alltså bortfall på förfallodagen och inte Mark-to-Market-förluster till följd av en tillfälligt obefintlig marknad
en The relevant criterion for the quantification of the risks involved in the transferred portfolio is therefore default at maturity and not mark-to-market losses due to the temporary absence of a market
sv Medlemsstaterna får dock kräva eller tillåta att mellanskillnaden skrivs av i delposter så att den är helt avskriven på värdepapperens förfallodag
en The Member States may, however, require or permit the amount of the difference to be written off in instalments so that it is completely written off by the time when the debt securities are repaid
sv Ränta skall beräknas från kalenderdagen efter den förfallodag som anges i debetnotan, till den kalenderdag då hela fordran är återbetald
en Interest shall be calculated from the calendar day following the due date specified in the debit note up to the calendar day on which the debt is repaid in full
sv Detta upphävande har i dag inget syfte längre om inte upphävandet återkallas innan förfallodagen i mitten av april. Det är processen som helhet, så som den har drivits av kommissionen, som kommer att misslyckas till förfång för europeiska intressen.
en The suspension therefore has no purpose today, and if it is not withdrawn before the mid-April deadline the whole procedure carried out by the Commission will be a failure, to the detriment of European interests.
sv Kontrakt som helt och hållet tar ut varandra är valutaterminer eller liknande kontrakt, för vilka det nominella beloppet är lika med betalningsflödena om de förfaller på samma förfallodag och helt eller delvis i samma valuta
en Perfectly matching contracts are forward foreign exchange contracts or similar contracts in which notional principal is equivalent to cash flows if the cash flows fall due on the same value date and fully or partly in the same currency
sv När investeringar görs under avvecklingen tas hänsyn till förfallodagar och behovet av likvida medel
en During the liquidation phase, treasury investments take account of the constraints regarding maturity dates and liquidity
sv Uppgift om lånebelopp och-valuta, räntesats och förfallodag eller om huruvida lånet löper evigt
en the amount of the borrowing, the currency in which it is denominated, the rate of interest and the maturity date or the fact that it is a perpetual issue
sv För exponeringar mot sådana motparter i andra medlemsstaters territorier skall de behöriga myndigheterna fastställa ett antal dagar efter förfallodagen som inte är högre än det antal som fastställts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat det gäller
en For exposures to such counterparts situated in the territories of other Member States, the competent authorities shall set a number of days past due which is not higher than the number set by the competent authority of the respective Member State
sv Räntesatsen för fordringar som inte återbetalats på förfallodagen är den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C-serien; den räntesats som används som utgångspunkt skall vara den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, ökat med
en The interest rate for amounts receivable not repaid on the due date shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Communities, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by
sv Alla återbetalningar till Europeiska unionens allmänna budget skall göras före den förfallodag som anges i det återbetalningskrav som upprättas i enlighet med artikel ‧ i budgetförordningen
en Any repayment due to be made to the general budget of the European Union shall be effected before the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation
sv Räkenskapsföraren skall säkerställa att de fordringar som avses i artikel ‧ betalas på de förfallodagar som avses i betalningskravet samt att gemenskapens rättigheter som hör därtill tillvaratas
en The accounting officer shall do all in his power to ensure that the debts referred to in Article ‧ are recovered at the due dates indicated in the recovery orders and shall ensure that the relevant rights of the Community are safeguarded
sv Om det tre månader efter förfallodagen bekräftas att mottagarlandet inte klarar av att betala kompenseras gemenskapsbudgeten för förskottet genom att motsvarande belopp lyfts ur garantifonden
en If, three months after a payment is due, it is confirmed that a recipient country has defaulted, the cash advances are repaid to the budget by the Guarantee Fund for external actions
sv Räntan skall beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina större refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning; den räntesats som skall användas är den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, plus tre och en halv procentenheter
en The rate of such interest shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by three and a half percentage points
sv Varje försening av en återbetalning skall leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning sker
en Any delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date and ending on the date of actual payment
sv Utan hinder av innehållet i punkt ‧ får ett institut efter de behöriga myndigheternas prövning beräkna sitt kapitalkrav genom att multiplicera det överenskomna priset för varje affär som inte är avvecklad mellan fem och fyrtiofem arbetsdagar efter förfallodagen med respektive faktor i kolumn B i tabellen nedan
en Notwithstanding paragraph ‧, an institution may, at the discretion of its competent authorities, calculate its capital requirements by multiplying the agreed settelement price of every transaction which is unsettled between ‧ and ‧ working days after its due date by the appropriate factor in column B of the table below
Visar sida 1. Hittade 375 meningar matchning fras förfallodag.Hittade i 0,26 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.