uttal:  

Översättningar till engelska:

  • term     
    (verb, noun   )

Andra betydelser:

 
a due date

    Visa deklination

Exempel meningar med "förfallodag", översättning minne

add example
sv Den första viktiga frågan, förfallodagarna.
en First essential point, deadlines.
sv Enligt det senaste beslutet, som togs i förra veckan, krävs sammanlagt 285,3 miljoner euro tillbaka från fjorton medlemsstater, i första hand på grund av medlemsstaternas bristande kontroller och brist på respekt för förfallodagarna.
en Under the latest decision taken last week, a total of EUR 285.3 million is being recovered from 14 Member States for reasons relating in particular to insufficiencies in controls as well as the non-respect of payment deadlines by Member States.
sv Denna förfallodag skall vara den sista dagen i den andra månaden som följer efter det att betalningskravet utfärdades
en This due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order
sv Räkenskapsföraren bör dock efter överenskommelse med den berörda medlemsstaten eller administrativa enheten kunna genomföra en sådan reglering före förfallodagen
en However, in agreement with the Member State or administrative entity concerned, the accounting officer should be able to proceed with the recovery by offsetting before that deadline
sv Återbetalningar till Europeiska unionens allmänna budget skall göras före den förfallodag som anges i betalningskravet, som skall vara utformat i enlighet med artikel ‧ i förordning (EG, Euratom) nr
en Any repayment due to be made to the general budget of the European Union shall be effected before the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with Article ‧ of Regulation (EC, Euratom) No
sv När det gäller hushållsexponeringar och exponeringar mot offentliga organ skall de behöriga myndigheterna fastställa antalet överskjutande dagar efter förfallodagen enligt punkt
en In the case of retail exposures and exposures to public sector entities (PSE) the competent authorities shall set a number of days past due as specified in point
sv Korea Development Bank fördröjde vidare försäljningen av obligationerna till CBO-programmet och kvarhöll kontrollen över obligationerna i KDB-programmet även sedan de placerats i CBO-programmet samt såg till att de omvandlades till nya långfristiga obligationer när Hynix inte kunde lösa in dem på förfallodagen
en KDB also delayed the sale of the bonds into CBO funds and retained control over the bonds in the KDB programme even after they were placed in CBO funds, and directed their roll-over into new long-term bonds when Hynix was unable to pay them upon maturity
sv Om en gäldenär vars skuld utgörs av böter ställer en finansiell säkerhet som godkänns av räkenskapsföraren i stället för att göra en preliminär betalning skall ränta räknas från förfallodagen och beräknas till den räntesats som avses i punkt ‧, men endast ökad med en och en halv procentenhet
en In the case of fines, where the debtor provides a financial guarantee which is accepted by the accounting officer in lieu of provisional payment, the interest rate applicable from the due date shall be the rate referred to in paragraph ‧ increased by only one and a half percentage points
sv om de belopp som emissionen av värdepapperen inbringar enligt nationell lagstiftning placeras i tillgångar som ger tillräcklig täckning för de åtaganden som är förenade med värdepapperen fram till förfallodagen, och
en where the sums deriving from the issue of the said securities, under national legislation, are placed in assets which provide sufficient coverage for the liability deriving from securities until their maturity date; and
sv I detta sammanhang skall med rullande exponering avses en exponering vid vilken kunders utestående skulder tillåts variera utifrån deras beslut att låna och betala tillbaka upp till en överenskommen gräns, och med bestämmelse om förtida amortering avses en avtalsklausul, enligt vilken det krävs att investerarnas positioner skall lösas in före den förfallodag som ursprungligen angetts för de emitterade värdepapperen, om vissa särskilt angivna händelser inträffar
en For those purposes, a revolving exposure shall be an exposure whereby customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to an agreed limit, and an early amortisation provision shall be a contractual clause which requires, on the occurrence of defined events, investors' positions to be redeemed before the originally stated maturity of the securities issued
sv Varje försening av en återbetalning skall leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning sker
en Any delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date and ending on the date of actual payment
sv Utan att det påverkar tillämpningen av sektorsbestämmelser skall ränta beräknas på alla fordringar som inte betalats tillbaka före förfallodagen enligt punkt ‧ och
en Without prejudice to any specific provisions deriving from the application of sectoral rules, any amount receivable not repaid on the due date shall bear interest in accordance with paragraphs ‧ and
sv Förfallodag: ej senare än nio månader efter tidsfristen för bidragsberättigande för det årliga programmet
en Due date: no more than nine months after the eligible deadline for the annual programme
sv Alla återbetalningar till Europeiska unionens allmänna budget skall göras före den förfallodag som anges i det återbetalningskrav som upprättas i enlighet med artikel ‧ i budgetförordningen
en Any repayment due to be made to the general budget of the European Union shall be effected before the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation
sv Positioner i långa ränteterminer behandlas sålunda som en kombination av ett lån med förfallodag den dag terminen skall fullgöras och ett innehav av en tillgång med en förfallodag som motsvarar den som gäller för det instrument eller det innehav som svarar mot ifrågavarande termin
en Thus a long interest-rate futures position shall be treated as a combination of a borrowing maturing on the delivery date of the futures contract and a holding of an asset with maturity date equal to that of the instrument or notional position underlying the futures contract in question
sv Medlemsstaterna rekommenderas att se till att motsvarande kontantbelopp skall vara fondföretaget till handa på det finansiella derivatinstrumentets förfallodag/slutdag eller lösendag
en Member States are recommended to ensure that the respective cash amount be at the UCITS' disposal at the maturity/expiry or exercise date of the financial derivative instrument
sv Räntesatsen skall vara en och en halv procentenhet högre än den ränta som Europeiska centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga återfinansieringstransaktioner den första arbetsdagen i den månad då förfallodagen inträffar
en The rate of such interest shall be one-and-a-half percentage points above the rate applied by the European Central Bank in its main refinancing operations on the first working day of the month in which the due date falls
sv Hela det belopp som var förfallet till betalning till Stabex-systemet under det år då konventionen trädde i kraft skall överföras till Stabex-kontot den då denna budgetförordning träder i kraft med verkan från ovan fastställda förfallodagar
en Any sums due to the Stabex system in the year in which the Convention came into force shall be transferred to the Stabex account on the date of entry into force of this Financial Regulation, with effect from the due dates laid down above
sv Gäldenären skall betala den ränta som anges i artikel ‧ för hela den tidsfrist som beviljats från den ursprungliga förfallodagen
en the debtor undertakes to pay interest at the rate specified in Article ‧ for the entire additional period allowed, starting from the date on which the payment was originally due; and
sv Från och med ‧:e arbetsdagen efter förfallodagen skall kapitalkravet sättas till ‧ % av den prisskillnad institutet riskerar att drabbas av i enlighet med kolumn A
en As from ‧ working days after the due date it shall take the requirement to be ‧ % of the price difference to which it is exposed as in column A
sv Super-SIV:en inrättades för att skilja av strukturerade investeringsportföljer med ett ringa Mark-to-Market-värde från Sachsen LB före försäljningen och behålla dem fram till förfallodagen
en The Super SIV is an investment vehicle which was created for the purpose of transferring structured investment portfolios with a low mark-to-market value out of Sachsen LB before the sale with the intention of holding them until maturity
sv De tillgångar och skulder som inte har någon avtalsenlig förfallodag finns samlade under rubriken löptid obestämd
en Those assets and liabilities that do not have a contractual maturity date are grouped together in the Maturity undefined category
sv Räkenskapsföraren skall säkerställa att de fordringar som avses i artikel ‧ betalas på de förfallodagar som avses i betalningskravet samt att gemenskapens rättigheter som hör därtill tillvaratas
en The accounting officer shall do all in his power to ensure that the debts referred to in Article ‧ are recovered at the due dates indicated in the recovery orders and shall ensure that the relevant rights of the Community are safeguarded
sv Obligationer med alternativa förfallodagar, av vilka den senaste ligger mer än ett år framåt i tiden
en bonds with optional maturity dates, the latest of which is more than one year away
Visar sida 1. Hittade 375 meningar matchning fras förfallodag.Hittade i 0,277 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.