uttal:  

Översättningar till engelska:

  • term     
    (verb, noun   )

Andra betydelser:

 
a due date

    Visa deklination

Exempel meningar med "förfallodag", översättning minne

add example
Det finns många krav, och det finns ett stort antal förfallodagar när det gäller valen.
There are a number of constraints and there are many elections.
Medlemsstaterna får dock fastställa en annan förfallodag för betalning av detta belopp eller begära preliminär betalning
Member States may, however, set a different date for payment of that amount or may require interim payments to be made
Om skulden betalas innan fristen har löpt ut kommer ingen dröjsmålsränta att utkrävas och inkassering av medel genom avräkning före förfallodagen får endast övervägas om räkenskapsföraren har motiverade grunder att bedöma att gemenskapernas finansiella intressen står på spel
Where the debt is paid before the deadline no default interest will be due (period of grace) and recovery by offsetting before that deadline should be limited to cases where the accounting officer has justified reasons for considering the financial interests of the Communities to be at stake
Förfallodag (maturity date
Fine-tuning operation
Det kommer att krävas sunt förnuft och mod: antingen försöker man återvinna konsumenternas förtroende eller så försöker man gå vissa uppfödares ärenden som fiskar i grumligt vatten och inte vill offentliggöra det som borde ingå i märkningen: ursprung, behandling, förfallodag och tillsatser som använts i den marknadsförda produkten.
Good sense and courage are needed here: either we try to win back the consumer confidence or we try to work in the interests of some breeders who are seeking to make matters worse by refusing to make public what should appear on the labels: provenance, processing, shelf-life and additives used in the product marketed.
Detta gäller om en motpart inte överför tillräckligt med godtagbara underliggande tillgångar eller om den inte överför tillräckligt med kontanta medel för att avveckla det belopp som överenskommits i en bilateral transaktion, eller om den inte ställer motsvarande tilläggssäkerheter som säkerhet för en utestående bilateral transaktion när som helst fram till förfallodagen
This applies if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of eligible underlying assets or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount agreed in bilateral transactions, or if it fails to collateralise an outstanding bilateral transaction at any time until its maturity by means of corresponding margin calls
Utan att det påverkar tillämpningen av sektorsbestämmelser skall ränta beräknas på alla fordringar som inte betalats tillbaka före förfallodagen enligt punkt ‧ och
Without prejudice to any specific provisions deriving from the application of sectoral rules, any amount receivable not repaid on the due date shall bear interest in accordance with paragraphs ‧ and
Den sista förfallodagen för betalning: ‧ februari
Proposed date of the last instalment to be paid: ‧ February
Gäldenären skall betala den ränta som anges i artikel ‧ för hela den tidsfrist som beviljats från den ursprungliga förfallodagen
the debtor undertakes to pay interest at the rate specified in Article ‧ for the entire additional period allowed, starting from the date on which the payment was originally due; and
Kommissionen skall inom kortast möjliga tid före varje delbetalnings förfallodag informera medlemsstaterna om varje ändring av delbetalningarnas storlek mot bakgrund av EUF:s likviditet och de beräknade utgifterna för resten av året
The Commission shall inform the Member States of any alteration to the amount of the calls for contributions as soon as possible before the date on which each instalment of contributions is due, on the basis of the cash situation of the EDF and its expenditure estimates for the remainder of the year
Om en gäldenär vars skuld utgörs av böter ställer en finansiell säkerhet som godkänns av räkenskapsföraren i stället för att göra en preliminär betalning skall ränta räknas från förfallodagen och beräknas till den räntesats som avses i punkt ‧, men endast ökad med en och en halv procentenhet
In the case of fines, where the debtor provides a financial guarantee which is accepted by the accounting officer in lieu of provisional payment, the interest rate applicable from the due date shall be the rate referred to in paragraph ‧ increased by only one and a half percentage points
Räkenskapsföraren skall säkerställa att EUF:s fordringar betalas på de förfallodagar som avses i betalningskravet samt att gemenskapernas rättigheter som hör därtill tillvaratas
He shall exercise due diligence to ensure that the EDF receives its revenue by the due dates indicated in the recovery orders and ensure that the relevant rights of the Communities are safeguarded
I låneavtalet får inte ingå någon klausul om att skulden, under vissa särskilt angivna omständigheter utöver likvidation av försäkringsföretaget, kan komma att förfalla till betalning före de avtalade förfallodagarna
the loan agreement must not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding-up of the insurance undertaking, the debt will become repayable before the agreed repayment dates
Vid försenad inbetalning av bidraget skall Israel betala dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen
Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Israel on the outstanding amount from the due date
En vinnande budgivare eller senare rättsinnehavare som inte har uppfyllt alla sina skyldigheter enligt punkt ‧ i denna artikel senast på den förfallodag som har meddelats den vinnande budgivaren enligt artikel ‧.‧ d ska inte anses ha fullgjort sin betalningsskyldighet
A successful bidder, or its successors in title, that fails to meet its obligations under paragraph ‧ of this Article in full by the due date notified to the successful bidder pursuant to Article ‧(d) shall be in default of payment
Här ingår alla värdepapper som förfaller till inlösen liksom alla fall av inlösen före förfallodagen
They cover all debt securities reaching their maturity date, as well as early redemptions
Varje försening av en återbetalning skall leda till krav på dröjsmålsränta från och med den förfallodag som anges i punkt ‧ till och med den dag då återbetalning sker
Any delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date referred to in paragraph ‧ and ending on the date of actual repayment
Vinsterna kommer från förräntningen av de tillgångar som ligger till grund för värdepapperen i portföljerna med deras olika förfallodagar
Profits are generated from the reimbursement of the underlying assets backing the securities held in the portfolio and which have different maturities
Positioner i långa ränteterminer behandlas sålunda som en kombination av ett lån med förfallodag den dag terminen skall fullgöras och ett innehav av en tillgång med en förfallodag som motsvarar den som gäller för det instrument eller det innehav som svarar mot ifrågavarande termin
Thus a long interest-rate futures position shall be treated as a combination of a borrowing maturing on the delivery date of the futures contract and a holding of an asset with maturity date equal to that of the instrument or notional position underlying the futures contract in question
Hela affärssegmentet fastighetsfinansiering, som omfattar såväl inhemsk som utländsk fastighetsfinansiering, ska avslutas senast den ‧ december ‧ och aktivt avvecklas, varvid [...] procent ska ha avyttrats senast den ‧ september ‧, ytterligare [...] procent senast den ‧ september ‧ och resten före respektive förfallodag
The entire real-estate business segment, consisting of domestic and international real-estate financing, shall not accept any new business after ‧ December ‧ and shall be actively unwound; [...] % shall will be sold by ‧ September ‧, [...] % by ‧ September ‧ and the remainder as it falls due
ECB:s skuldcertifikat emitteras diskonterade, vilket innebär att emissionspriset är lägre än det nominella värdet och på förfallodagen löses certifikatet in till nominellt värde
ECB debt certificates are issued at a discount, i.e. they are issued at below the nominal amount and are redeemed at maturity at the nominal amount
institutionen skall kräva in medlen genom att eventuella säkerheter som ställts i förväg tas i anspråk om betalningen inte inkommit på förfallodagen
failing payment by the due date the institution shall effect recovery by enforcement of any guarantee lodged in advance
Förfallodagen skall vara den sista dagen i den andra månaden som följer efter det att betalningskravet utfärdades
The due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order
Räntan skall beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina större refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning; den räntesats som skall användas är den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, plus tre och en halv procentenheter
The rate of such interest shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by three and a half percentage points
Stängnings- eller förfallodag för derivatinstrumenten
The expiration or maturity date of the derivative securities
Visar sida 1. Hittade 375 meningar matchning fras förfallodag.Hittade i 0,37 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.