uttal: IPA: /ˈfjɛːˌrɪl/      

Översättningar till engelska:

 • butterfly       
  (Noun  ) (noun   )
   
  insect
   
  flygande insekt
   
  insect
   
  flygande insekt
 • lepidopteran   
   
  Any insect of the order Lepidoptera that has a slender body with clubbed antennae and typically rests with the wings (which are often brightly coloured) closed over the back.
 • moth         
  (noun   )
 • wing nut   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
butterfly

Picture dictionary

butterfly
butterfly

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

Den tatuerade fjärilen
The White Mercedes
fjärilar
lepidopterans; ; lepidoptera
Fjärilar
Lepidoptera
ha fjärilar i magen
have butterflies in one’s stomach; have butterflies in one's stomach

    Visa deklination

Exempel meningar med "fjäril", översättning minne

add example
sv Jag är fjäril
en I' m a butterfly
sv Den genetiskt modifierade majsen MON-ØØ‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-ØØ‧Ø‧-‧ och MON-ØØ‧Ø-‧ och uttrycker CP‧ EPSPS-protein vilket ger tolerans mot herbiciden glyfosat, och Cry‧Ab-protein vilket ger resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar (Ostrinia nubilalis och Sesamia spp
en The genetically modified maize MON-ØØ‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-ØØ‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø-‧ events and expresses the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicides and the Cry‧Ab protein which confers protection against certain lepidopteran insect pests (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp
sv Den där ser ut som en fjäril
en That looks like a butterfly
sv Larven har blivit fjäril
en Caterpillar' s become a butterfly
sv Om du är fjäril, ärjag gräshoppa
en If you' re a butterfly, then I' m a grasshopper
sv Den genetiskt modifierade MON-‧Ø‧-‧-majsen, så som den beskrivs i ansökan, utrycker Cry‧A.‧- och Cry‧Ab‧-protein som ger resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar
en The genetically modified MON-‧Ø‧-‧ maize, as described in the application, expresses the Cry‧A.‧ and Cry‧Ab‧ proteins which confer protection to certain lepidopteran pests
sv En fjärils liv bestâr av fyra steg
en There are four stages of a butterfly' s life
sv Jag ska bli fjäril
en I' il be a butterfly
sv Den genetiskt modifierade majsen MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, såsom den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-‧Ø‧-‧ och MON-ØØ‧Ø‧-‧ och uttrycker Cry‧A.‧-protein och Cry‧Ab‧-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosat
en The genetically modified MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the Cry‧A.‧ and Cry‧Ab‧ proteins which confer protection against certain lepidopteran pests and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicides
sv Far, du vet de där fjärilarna i magen vi pratade om?Nu har jag fått dem
en Dad, you know those rattlers in the stomach we talked about?
sv Livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majslinjen ‧ (Zea mays L.) enligt beskrivningen i ansökan, med den unika identitetsbeteckningen DAS-Ø‧Ø‧-‧, som har motståndskraft mot europeisk majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar och har tolerans mot bekämpningsmedlet glufosinatammonium
en Foods and food ingredients containing, consisting of, or produced from genetically modified maize (Zea mays L.) line ‧ as described in the application, unique identifier DAS-Ø‧Ø‧-‧, with resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests and with tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium
sv De genetiskt modifierade organismer som skall släppas ut på marknaden som produkt eller ingående i produkter (nedan kallad produkten) är korn av majs (Zea mays L.) med resistens mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar samt med tolerans mot herbiciden glyfosinatammonium, härrörande från Zea mays linje ‧, som har transformerats med hjälp av partikelacceleratorteknik med det linjära DNA-fragmentet PHI‧A innehållande följande DNA i två kassetter
en The genetically modified organisms to be placed on the market as or in products, hereinafter the product, are grains of maize (Zea mays L.), with resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests and with tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium, derived from Zea mays line ‧, which has been transformed using particle acceleration technology with the linear DNA fragment PHI‧A containing the following DNA in two cassettes
sv Kommissionens beslut av den ‧ november ‧ om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje ‧) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat [delgivet med nr K ‧]
en Commission Decision of ‧ November ‧ concerning the placing on the market, in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays L., line ‧) genetically modified for resistance to certain lepidopteran pests and for tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium (notified under document number C
sv Jag älskar att fotografera fjärilar
en I love photographing native butterflies
sv Den genetiskt modifierade majsen MON-ØØ‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-ØØ‧-‧, MON-ØØ‧Ø-‧ och MON-ØØ‧Ø‧-‧ och uttrycker CryBb‧-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen skalbaggar (Diabrotica spp.), Cry‧Ab-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.) och CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosat
en The genetically modified maize MON-ØØ‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-ØØ‧-‧, MON-ØØ‧Ø-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the CryBb‧ protein which confers protection against certain coleopteran insect pests (Diabrotica spp.), the Cry ‧ Ab protein which confers protection against certain lepidopteran insect pests (Ostrinia nubilalis, Sesammia spp.) and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to herbicide glyphosate
sv Frågan är ju om frigivningen av Wei Jingsheng är den gnista som kan tända en präriebrand i form av ytterligare stärkt ställning för mänskliga rättigheter i Kina, om det är den fjäril som startar orkanen som verkligen skapar förändringar i Kina.
en The question is whether the release of Wei Jingsheng is the spark that could light a prairie fire in the form of further strong stands on human rights in China, whether it is the butterfly which will set off the hurricane which will really create change in China.
sv Fjärilarna fladdrade över gräset... "
en The butterflies flitted above the grass... "
sv Fint, Sir Russell Thompson, följ den rackarns fjärilen
en Great Sir Russell Thompson, stalking the rogue butterfly
sv Endast fjärilar av släktet Ornithoptera spp
en only birdwing butterflies
sv Den genetiskt modifierade DAS-Ø‧Ø‧-‧xDAS-‧-‧-majsen, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna DAS-Ø‧Ø‧ och DAS-‧-‧ och uttrycker Cry‧F-protein som ger resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar, Cry‧Ab‧- och Cry‧Ab‧-protein som ger resistens mot vissa växtskadegörande skalbaggar och PAT-protein, använt som en selektionsmarkör, som ger tolerans mot herbiciden glufosinatammonium
en The genetically modified DAS-Ø‧Ø‧-‧xDAS-‧-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing DAS-Ø‧Ø‧ and DAS-‧-‧ events and expresses the Cry‧F protein which confers protection against certain lepidopteran pests, the Cry‧Ab‧ and Cry‧Ab‧ proteins which confer protection against certain coleopteran pests and the PAT protein, used as a selectable marker, which confers tolerance to the glufosinate-ammonium herbicide
sv om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje ‧) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat
en concerning the placing on the market, in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays L., line ‧) genetically modified for resistance to certain lepidopteran pests and for tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium
Visar sida 1. Hittade 98 meningar matchning fras fjäril.Hittade i 0,412 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.