uttal: IPA: /ˈfjɛːˌrɪl/      

Översättningar till engelska:

 • butterfly       
  (Noun  ) (noun   )
   
  insect
   
  flygande insekt
   
  insect
   
  flygande insekt
 • lepidopteran   
   
  Any insect of the order Lepidoptera that has a slender body with clubbed antennae and typically rests with the wings (which are often brightly coloured) closed over the back.
 • moth         
  (noun   )
 • wing nut   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
butterfly

Picture dictionary

butterfly
butterfly

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

Den tatuerade fjärilen
The White Mercedes
fjärilar
lepidopterans; ; lepidoptera
Fjärilar
Lepidoptera
ha fjärilar i magen
have butterflies in one’s stomach; have butterflies in one's stomach

    Visa deklination

Exempel meningar med "fjäril", översättning minne

add example
sv Därför att sporer inte kan fångas som fjärilar
en Because spores can' t be caught like butterflies
sv Mitt i allt kom en blå fjäril flygande
en All of a sudden, I saw a blue butterfly in the sky
sv Om du är fjäril, ärjag gräshoppa
en If you' re a butterfly, then I' m a grasshopper
sv Du hörde vad Hagrid sa?Följ spindlarna. De går in i den mörka skogen! Varför spindlar? Varför kunde vi inte " följa fjärilarna "?
en come on what? you heard what Hagrid said follow the spiders they' re heading to the dark forest why spiders why can' t we follow the butterflies?
sv En syntetisk version av den trunkerade cry‧F-genen från Bacillus thuringiensis subsp. aizawai som ger resistens mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar såsom Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon och Diatrea grandiosella, som regleras av ubikvitinpromotorn ubiZM‧ från Zea mays och terminatorn ORF‧PolyA från Agrobacterium tumefaciens pTi
en a synthetic version of the truncated cry‧F gene derived from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests such as the pink borer (Sesamia spp.), fall armyworm (Spodoptera frugiperda), black cutworm (Agrotis ipsilon) and southwestern corn borer (Diatraea grandiosella), under the regulation of the ubiquitin promoter ubiZM‧ derived from Zea mays and the ORF‧PolyA terminator from Agrobacterium tumefaciens pTi
sv Jag älskar att fotografera fjärilar
en I love photographing native butterflies
sv Förvandlades hon till en fjäril för dig?
en She turn into a butterfly for you?
sv De gladaste internationella fjärilarna är de som lever som om de aldrig lämnat kokongen
en But the happiest of the international butterflies are those who live as if they never left the cocoon
sv Undersökningen visade bl. a. att det fanns färre fåglar, fjärilar och bin kring arealer med GM-grödor jämfört med konventionella sådana
en It showed, for example, that there were fewer birds, butterflies and bees in the vicinity of fields containing GM crops when compared with fields containing conventional crops
sv En syntetisk version av den trunkerade cry‧F-genen från Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, som ger motståndskraft mot europeisk majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar under reglering av en ubikvitinpromotor ubiZM‧ från Zea mays L. och ORF‧PolyA-terminator från Agrobacterium tumefaciens pTi
en A synthetic version of the truncated cry‧F gene from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests, under the regulation of the ubiquitin promoter ubiZM‧ from Zea mays L. and the ORF‧PolyA terminator from Agrobacterium tumefaciens pTi
sv Sväva som en fjäril
en Float like butterfly
sv Den genetiskt modifierade majsen MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, såsom den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-‧Ø‧-‧ och MON-ØØ‧Ø‧-‧ och uttrycker Cry‧A.‧-protein och Cry‧Ab‧-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosat
en The genetically modified MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the Cry‧A.‧ and Cry‧Ab‧ proteins which confer protection against certain lepidopteran pests and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicides
sv Den genetiskt modifierade majsen MON-ØØ‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-ØØ‧Ø‧-‧ och MON-ØØ‧Ø-‧ och uttrycker CP‧ EPSPS-protein vilket ger tolerans mot herbiciden glyfosat, och Cry‧Ab-protein vilket ger resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar (Ostrinia nubilalis och Sesamia spp
en The genetically modified maize MON-ØØ‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-ØØ‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø-‧ events and expresses the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicides and the Cry‧Ab protein which confers protection against certain lepidopteran insect pests (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp
sv Vi går o fångar lite trollsländor och fjärilar
en We go to catch dragonfly, butterfly
sv Nu kommer den fantastiska Dominique och de förtrollade fjärilarna!
en Et voici maintenant the fabulous Dominique and the enchanted papillons!
sv Jag ska bli fjäril
en I' il be a butterfly
sv Den genetiskt modifierade majsen MON-‧Ø‧-‧ x MON-ØØ‧Ø-‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-‧Ø‧-‧ och MON-ØØ‧Ø-‧ och uttrycker Cry‧Bb‧-protein och Cry‧Ab-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen skalbaggar respektive av ordningen fjärilar samt CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosat
en The genetically modified MON-‧Ø‧-‧ x MON-ØØ‧Ø-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø-‧ events and expresses the Cry‧Bb‧ and Cry‧Ab proteins which respectively confer protection against certain coleopteran and lepidopteran pests and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicides
sv Far, du vet de där fjärilarna i magen vi pratade om?Nu har jag fått dem
en Dad, you know those rattlers in the stomach we talked about?
Visar sida 1. Hittade 98 meningar matchning fras fjäril.Hittade i 0,302 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.