uttal: IPA: /ˈfjɛːˌrɪl/      

Översättningar till engelska:

 • butterfly       
  (Noun  ) (noun   )
   
  insect
   
  flygande insekt
   
  insect
   
  flygande insekt
   
  insect
 • moth         
  (noun   )
 • lepidopteran   
   
  Any insect of the order Lepidoptera that has a slender body with clubbed antennae and typically rests with the wings (which are often brightly coloured) closed over the back.
 • butterfly stroke   
  (Noun  )
 • wing nut   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
butterfly

Picture dictionary

butterfly
butterfly

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

Den tatuerade fjärilen
The White Mercedes
fjärilar
lepidopterans; ; lepidoptera
Fjärilar
Lepidoptera
ha fjärilar i magen
have butterflies in one’s stomach; have butterflies in one's stomach;

    Visa deklination

Exempel meningar med "fjäril", översättning minne

add example
sv Fjäril (farfalla): de båda bogarna och halsen
en outer shoulder pair: comprising the two shoulders attached to the neck
sv Undersökningen visade bl. a. att det fanns färre fåglar, fjärilar och bin kring arealer med GM-grödor jämfört med konventionella sådana
en It showed, for example, that there were fewer birds, butterflies and bees in the vicinity of fields containing GM crops when compared with fields containing conventional crops
sv Har du fjärilar i magen?
en Son, you got rattlers in your stomach?
sv De är som fjärilar eller små bitar av omslagspapper som flyger runt
en They' re like butterflies or little pieces of wrapping paper blowing around
sv Du hörde vad Hagrid sa?Följ spindlarna. De går in i den mörka skogen! Varför spindlar? Varför kunde vi inte " följa fjärilarna "?
en come on what? you heard what Hagrid said follow the spiders they' re heading to the dark forest why spiders why can' t we follow the butterflies?
sv (IT) Herr talman! ”Det som en larv kallar världens undergång kallar hela världen en fjäril.”
en (IT) Mr President, 'what a caterpillar calls the end of the world, the entire world calls a butterfly'.
sv om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje ‧) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat
en concerning the placing on the market, in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays L., line ‧) genetically modified for resistance to certain lepidopteran pests and for tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium
sv Larver blir till fjärilar
en A caterpillar turns into a butterfly, doesn' t it?
sv De genetiskt modifierade organismer som skall släppas ut på marknaden som produkt eller ingående i produkter (nedan kallad produkten) är korn av majs (Zea mays L.) med resistens mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar samt med tolerans mot herbiciden glyfosinatammonium, härrörande från Zea mays linje ‧, som har transformerats med hjälp av partikelacceleratorteknik med det linjära DNA-fragmentet PHI‧A innehållande följande DNA i två kassetter
en The genetically modified organisms to be placed on the market as or in products, hereinafter the product, are grains of maize (Zea mays L.), with resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests and with tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium, derived from Zea mays line ‧, which has been transformed using particle acceleration technology with the linear DNA fragment PHI‧A containing the following DNA in two cassettes
sv Fint, Sir Russell Thompson, följ den rackarns fjärilen
en Great Sir Russell Thompson, stalking the rogue butterfly
sv En syntetisk version av den trunkerade cry‧F-genen från Bacillus thuringiensis subsp. aizawai som ger resistens mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar såsom Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon och Diatrea grandiosella, som regleras av ubikvitinpromotorn ubiZM‧ från Zea mays och terminatorn ORF‧PolyA från Agrobacterium tumefaciens pTi
en a synthetic version of the truncated cry‧F gene derived from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests such as the pink borer (Sesamia spp.), fall armyworm (Spodoptera frugiperda), black cutworm (Agrotis ipsilon) and southwestern corn borer (Diatraea grandiosella), under the regulation of the ubiquitin promoter ubiZM‧ derived from Zea mays and the ORF‧PolyA terminator from Agrobacterium tumefaciens pTi
sv Den genetiskt modifierade majsen DAS-Ø‧Ø‧–‧xMON-ØØ‧Ø‧–‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna DAS-Ø‧Ø‧–‧ och MON-ØØ‧Ø‧–‧ och uttrycker Cry‧F-protein vilket ger resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar, t.ex. majsmott (Ostrinia nubilalis) och arter av släktet Sesamia, PAT-protein som ger tolerans mot herbiciden glufosinatammonium samt CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosat
en The genetically modified maize DAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, as described in the application, is produced by crosses between maize containing DAS-Ø‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the Cry‧F protein which confers protection against certain lepidopteran pests such as the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and species belonging to the genus Sesamia, the PAT protein which confers tolerance to the glufosinate-ammonium herbicide, and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to the glyphosate herbicide
sv Frågan är ju om frigivningen av Wei Jingsheng är den gnista som kan tända en präriebrand i form av ytterligare stärkt ställning för mänskliga rättigheter i Kina, om det är den fjäril som startar orkanen som verkligen skapar förändringar i Kina.
en The question is whether the release of Wei Jingsheng is the spark that could light a prairie fire in the form of further strong stands on human rights in China, whether it is the butterfly which will set off the hurricane which will really create change in China.
sv Livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majslinjen ‧ (Zea mays L.) enligt beskrivningen i ansökan, med den unika identitetsbeteckningen DAS-Ø‧Ø‧-‧, som har motståndskraft mot europeisk majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar och har tolerans mot bekämpningsmedlet glufosinatammonium
en Foods and food ingredients containing, consisting of, or produced from genetically modified maize (Zea mays L.) line ‧ as described in the application, unique identifier DAS-Ø‧Ø‧-‧, with resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests and with tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium
sv Det är bara fjärilar i magen
en Now, those are just butterflies, kid
sv Jag har drogat henne, som en fjäril
en No, I drugged her,like you would a butterfly
sv Vi går o fångar lite trollsländor och fjärilar
en We go to catch dragonfly, butterfly
sv Utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade majslinjen ‧ som produkt eller i vissa produkter, inklusive foder som innehåller eller består av denna majstyp, omfattas av kommissionens beslut ‧/‧/EG av den ‧ november ‧ om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje ‧) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat
en In particular, the placing on the market of genetically modified maize line ‧ as or in some products including feed containing or consisting of this maize is subject to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ concerning the placing on the market, in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays L., line ‧) genetically modified for resistance to certain lepidopteran pests and for tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium
sv Jag visste inte att ni också var expert på fjärilar
en I wasn ́t aware that your expertise included lepidoptery
sv En fladdermus som flyger på himlen liknar en fjäril.
en A bat flying in the sky looks like a butterfly.
sv Kommissionens beslut av den ‧ november ‧ om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje ‧) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat [delgivet med nr K ‧]
en Commission Decision of ‧ November ‧ concerning the placing on the market, in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays L., line ‧) genetically modified for resistance to certain lepidopteran pests and for tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium (notified under document number C
sv Den genetiskt modifierade majsen SYN-BTØ‧-‧xMON-ØØØ‧-‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna SYN-BTØ‧-‧ och MON-ØØØ‧-‧ och uttrycker Cry‧Ab-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar, mEPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosat samt PAT-protein som ger tolerans mot herbiciden glufosinatammonium
en The genetically modified SYN-BTØ‧-‧xMON-ØØØ‧-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing SYN-BTØ‧-‧ and MON-ØØØ‧-‧ events and expresses the Cry‧Ab protein which confers protection against certain lepidopteran pests, the mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicides and a PAT protein which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicides
sv den fjärilen hade en vingbredd of tolv meter!
en That butterfly had a wingspan of ‧ feet!
Visar sida 1. Hittade 98 meningar matchning fras fjäril.Hittade i 0,295 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.