Översättningar till engelska:

  • happy birthday!   

Exempel meningar med "har den äran (att gratulera på födelsedagen)!", översättning minne

add example
sv Har den äran
en Happy Birthday
sv Tyvärr har mitt land inte endast den tvivelaktiga äran att vara känt som genomfartsland för narkotika utan nu bygger vi även upp ett rykte när det gäller framställning av syntetiska droger.
en Alas, my country does not only have the dubious honour of being known as a transit country for drugs, it is now also building itself a reputation for producing synthetic drugs.
sv " Har den äran i dag "
en " Happy birthday to you "
sv Därför ställer vi oss bakom vår kollega Maniscos ställningstagande att avgå från delegationen för förbindelserna med Förenta staterna, eftersom nästa möte kommer att äga rum i Texas, en stat som har den tvivelaktiga äran att ha avrättat tio personer sedan i mars månad.
en We therefore support the position of our colleague, Mr Manisco, who has resigned from the Delegation for relations with the United States due to the fact that the next meeting will take place in Texas, a state which has the dubious honour of having executed 10 people since March.
sv I den gemensamma gruppen för bostäder i städerna, som jag har äran att leda, har vi pekat tillväxten i städerna under de senaste åren. tio år har städerna växt med en yta motsvarande tre gånger Luxemburg.
en At the Urban Housing Intergroup, which I have the honour of chairing, we have highlighted urban growth over the last few years: in 10 years, urban growth has covered three times the surface of Luxembourg.
sv Kommissionen kan till fullo förstå parlamentets oro när det gäller förseningar i samband med införandet av ett datoriserat system för transitering. Vi har dessutom redan haft möjlighet att beskriva vad vi gör konkret för att projektet snarast skall föras i hamn, och jag är tacksam mot Peijs, Kellett-Bowman och Herman som den 31 mars gjorde oss den äran att komma med en första konkret demonstration av hur systemet fungerar.Den sista meningen i ändringsförslag 3 verkar därför olämplig i en text av juridisk karaktär.
en Not only does the Commission fully understand Parliament's concern about the delay in applying the computerised transit system, it has already had occasion to explain what it is doing in practical terms to bring the project rapidly to completion, and I am grateful to Mrs Peijs, Mr Kellett-Bowman and Mr Herman, who did us the honour of attending an initial practical demonstration of the system on 31 March.
sv Den schweiziska beskickningen vid Europeiska gemenskaperna framför sina hälsningar till Europeiska gemenskapernas kommission och har, med åberopande av samrådsavtalet av den ‧ maj ‧ mellan Schweiziska edsförbundet och Europeiska kol- och stålgemenskapens höga myndighet, liksom avtalet av den ‧ juli ‧ mellan Schweiziska edsförbundet och Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater samt samtliga kompletterande avtal som rör dessa, äran att informera kommissionen om följande
en The Swiss Mission to the European Communities presents its compliments to the Commission of the European Communities and, referring to the Consultation Agreement of ‧ May ‧ between the Swiss Confederation and the High Authority of the European Coal and Steel Community, as well as the Agreement of ‧ July ‧ between the Member States of the European Coal and Steel Community and the Swiss Confederation, and all relevant supplementary agreements, has the honour to inform the Commission of the following
sv Kommissionen har inte vågat göra mer, eller så har den klart insett att den inte kunde uppnå mer än så. Det sistnämnda måste jag ge er äran av, fru Gradin.
en I do not wish to examine now why we deemed this to be inadequate, whether it was because the Commission did not dare to do more, or - and I have to grant you this, Mrs Gradin - because it saw clearly that this was all that could be achieved.
sv I dag har jag fått den exceptionella och stora äran att hålla ett tal till er vid Europaparlamentets plenarsammanträde, där Europeiska unionens medlemsstaters viktigaste politiska partier finns företrädda, och jag vill tacka er för denna möjlighet.
en Today, I have the exceptional and great honour to speak to you at the plenary session of the European Parliament, representing the most important political parties of the Member States of the European Union and for this opportunity I wish to thank you.
sv " Har den äran, Phoee. "
en " Happy Birthday, Peehee. "
sv Har den äran på födelsedagen.Du...!
en Happy birthday, sweetie
sv För att den fiskeverksamhet som bedrivs av gemenskapsfartyg i Guinea-Bissaus vatten inte ska avbrytas och med hänvisning till avtalet och protokollet som paraferades den ‧ maj ‧ där fiskemöjligheterna och den ekonomiska ersättningen fastställs för perioden den ‧ juni ‧–‧ juni ‧, har jag äran att meddela att Republiken Guinea-Bissaus regering är beredd att provisoriskt tillämpa detta avtal och detta protokoll från och med den ‧ juni ‧ i avvaktan på att de träder i kraft i enlighet med artikel ‧ i avtalet, under förutsättning att Europeiska kommissionen har för avsikt att göra detsamma
en In order to avoid interrupting fishing activities by Community vessels in Guinea-Bissau waters, and referring to the Agreement and the Protocol initialled on ‧ May ‧ and setting out the fishing opportunities and financial contribution from ‧ June ‧ to ‧ June ‧, I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Guinea-Bissau is willing to apply this Agreement and this Protocol provisionally from ‧ June ‧ pending its entry into force in accordance with Article ‧ of the Agreement, provided that the European Community is prepared to do likewise
sv Denna förutsättning ger utan tvivel en uppfattning av hur viktigt rådets förslag är, som jag har den äran att vara föredragande för.
en This introduction will undoubtedly give you an impression of the importance of the Council's proposal, on which I have the honour to be the rapporteur.
sv Likaså har ett processrättsligt minimiskydd för den europeiska arresteringsordern – som jag hade äran att lotsa genom kammaren – hindrats i rådet sedan 2001.
en Likewise, minimum procedural guarantees for the European Arrest Warrant – which I had the honour to pilot through this House – have been held up in the Council since 2001.
sv I december förra året välkomnade kommissionsledamot Viviane Reding (som jag har äran att ersätta här) den snabba och effektiva interventionen från den nederländska tillsynsmyndighetens sida, som ådömde tre nederländska företag böter totalt 1 miljon euro för att de hade installerat ”spionprogram” och ”annonsprogram” olagligt över 22 miljoner datorer i Nederländerna och andra platser.
en Last December, Commissioner Reding (whom I have the pleasure to replace here) welcomed the fast and effective intervention by the Dutch regulator, which imposed a fine totalling EUR 1 million on three Dutch enterprises for illegally installing 'spyware' and 'adware' on more than 22 million computers in the Netherlands and elsewhere.
sv Vi begär detta i betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor, vilket jag har äran att vara föredragande för, och vår åsikt får även medhåll i yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter och försvarspolitik och utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden, vilka har bidragit till betänkandet ett mycket positivt sätt.
en We ask for this in the report from the Committee on Constitutional Affairs, for which I am honoured to be the rapporteur, in agreement with the opinions of the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy and the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, which I think are very positive contributions.
sv Har den äran, Rog
en Happy birthday, Rog!
sv Jag har haft äran att vara föredragande för yttrandet om det här betänkandet i utskottet för regional utveckling, och jag vill säga att debatten om den här frågan har varit mycket positiv och intensiv, för vi måste också komma ihåg den viktiga roll som de regionala och lokala förvaltningarna spelar för den europeiska integrationen.
en I have had the honour of being draftsman of the opinion for this report for the Committee on Regional Development and I would like to say that the debate on this issue has been very positive and intense, because, amongst other things, we must remember the essential role played by regional and local administrations in European integration.
sv Har den äran
en Happy birthday
sv Jag försvarar utskottet, vars ordförande jag har den stora äran att vara, och jag skulle vilja svara dem som gör småaktiga insinuationer med innebörden att utskottet inte har förhållit sig lugnt eller objektivt - insinuationer som intet sätt hedrar parlamentet med tanke på att det finns många jurister i utskottet.
en I defend the committee, of which I have the great honour to be chairman, and I would like to answer those making petty insinuations to the effect that the committee has not been calm or objective - insinuations that clearly do nothing to honour this Parliament, given that the committee contains many jurists.
sv I det sammanhanget har jag äran att bekräfta att de avtalsslutande parterna, vad gäller artiklarna ‧ och ‧ i avtalet, är eniga om att, förutsatt att Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs) undertecknas i den nuvarande
en In this context, I have the honour to confirm the understanding of the Contracting Parties in relation to Articles ‧ and ‧ of this Agreement that, should the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) be signed in its current
sv Europeiska demografiska förhållanden är ett problem över hela unionen, och jag vill uppmärksamma er på att den region som jag har äran att representera har ett akut problem inom detta område.
en The European demographics are a problem all over the Union, and I would like to draw attention to the fact that the region I have the honour of representing has acute problems in this field.
sv Den här muntliga frågan togs upp enhällig begäran från de grupper som sitter i det utskott som jag har äran att vara ordförande för, och jag är nöjd över att den behandlas efter en utmärkt debatt, där flera allmänna frågor togs upp.
en This oral question was initiated at the unanimous request of those groups sitting on the committee that I have the honour of chairing, and I am pleased that it comes after this most excellent debate, which dealt with a number of general issues.
sv Detta gäller även det här parlamentet, där jag själv har den äran att ansvara för teknisk förnyelse i samband med de nya byggnaderna, men det gäller också t ex europaskolorna, som borde vara en förebild, men som tekniskt sett absolut inte är någon förebild, kanske därför att de lyder under en centralistisk ledning.
en That applies to this Parliament where I myself have the honour of being responsible for technological innovation in connection with the new buildings, but it also applies, for example, to European schools, which should be an example, but which from a technological point of view are definitely not an example, perhaps because they are subject to a centralized form of management.
sv Herr ordförande, fru kommissionsledamot, herr Söderman, kära kollegor, jag har i kväll den stora äran att inför församlingen presentera betänkandet från Europaparlamentets utskott för framställningar om den Europeiska ombudsmannens årsrapport 1996.
en Mr President, Commissioner, Mr Söderman, ladies and gentlemen, this evening I have the great honour to put before Parliament the report by the European Parliament's Committee on Petitions concerning the annual report on the activities of the European Ombudsman in 1996.
Visar sida 1. Hittade 1678537 meningar matchning fras har den äran (att gratulera på födelsedagen)!.Hittade i 146,985 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.