Översättningar till engelska:

  • happy birthday!   

Exempel meningar med "har den äran (att gratulera på födelsedagen)!", översättning minne

add example
sv Jag har haft äran att vara föredragande för yttrandet om det här betänkandet i utskottet för regional utveckling, och jag vill säga att debatten om den här frågan har varit mycket positiv och intensiv, för vi måste också komma ihåg den viktiga roll som de regionala och lokala förvaltningarna spelar för den europeiska integrationen.
en I have had the honour of being draftsman of the opinion for this report for the Committee on Regional Development and I would like to say that the debate on this issue has been very positive and intense, because, amongst other things, we must remember the essential role played by regional and local administrations in European integration.
sv Jag har den tveksamma äran att vara den ursprungliga föredraganden om importförbudet av pälsar från djur som fångats med saxfällor.
en I have the doubtful honour of being the original rapporteur on the prohibition of the importation of furs caught with leghold traps.
sv Republiken Tjeckiens ständiga representation vid EU betygar Europeiska unionens råd sin högaktning och har äran att åter ge uttryck för sin uppskattning av Europeiska unionens råd för dess oavbrutna samarbete och stöd i olika frågor som rör den ständiga representationens dagliga arbete
en The Permanent Representation of the Czech Republic to the EU presents its compliments to the Council of the European Union and has the honour to express its appreciation for the Council of the European Union once again for its continued cooperation and support on various matters related to the everyday conduct of duties of the Permanent Representation
sv För att den fiskeverksamhet som bedrivs av gemenskapsfartyg i Guinea-Bissaus vatten inte ska avbrytas och med hänvisning till avtalet och protokollet som paraferades den ‧ maj ‧ där fiskemöjligheterna och den ekonomiska ersättningen fastställs för perioden den ‧ juni ‧–‧ juni ‧, har jag äran att meddela att Republiken Guinea-Bissaus regering är beredd att provisoriskt tillämpa detta avtal och detta protokoll från och med den ‧ juni ‧ i avvaktan på att de träder i kraft i enlighet med artikel ‧ i avtalet, under förutsättning att Europeiska kommissionen har för avsikt att göra detsamma
en In order to avoid interrupting fishing activities by Community vessels in Guinea-Bissau waters, and referring to the Agreement and the Protocol initialled on ‧ May ‧ and setting out the fishing opportunities and financial contribution from ‧ June ‧ to ‧ June ‧, I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Guinea-Bissau is willing to apply this Agreement and this Protocol provisionally from ‧ June ‧ pending its entry into force in accordance with Article ‧ of the Agreement, provided that the European Community is prepared to do likewise
sv Herr talman! Jag ser det som en självklarhet och en artig gest att inleda med att gratulera föredragande Skinner till hans lyhördhet, hans utmärkta betänkande och hans vilja att godta de förslag - som jag anser är väl förberedda - från den grupp som jag har äran att företräda här.
en Mr President, I feel obliged, and I would like to do so courteously, to begin by congratulating the rapporteur, Mr Skinner, on his sensitivity, his excellent report and his willingness to accept the proposals - which I believe are well put together - of the Group on whose behalf I have the honour of speaking.
sv Europeiska gemenskapernas kommission framför sina hälsningar till den schweiziska beskickningen vid Europeiska gemenskaperna och har äran att erkänna mottagandet av den not av den ‧ november ‧ som rör hävandet av flera avtal som ingåtts mellan Schweiziska edsförbundet och Europeiska kol- och stålgemenskapen, och som har följande lydelse
en The Commission of the European Communities presents its compliments to the Swiss Mission to the European Communities and has the honour to acknowledge receipt of its Note of ‧ November ‧ on the revocation of several Agreements concluded between the Swiss Confederation and the European Coal and Steel Community, which was worded as follows
sv Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina, som jag har äran att vara ordförande i och som utses av Europaparlamentet, kommer att arbeta för att ta fram en sådan tidtabell.
en The Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Cooperation Committee, which I have the honour of chairing and which is appointed by the European Parliament, will work to achieve such a timetable.
sv Vi som företräder områden som är stolta över att vara stora vinproducenter kan inte hålla med, och låt mig i det sammanhanget tacka den grupp som jag har äran att tillhöra och som har gett mig tillåtelse att säga detta i kammaren.
en Those of us who represent regions which are proud to be major producers of wine cannot agree, and I am grateful to the group to which I have the honour of belonging for allowing me to say so in this House.
sv Det huvudsakliga politiska instrument som rådet har till förfogande - och jag har äran att företräda rådet här i dag - är en politisk dialog, inte bara med de enskilda länderna, utan också med andra regionala aktörer som t.ex. Afrikanska unionen, den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad), Arabförbundet, Förenta staterna och Kina som viktiga länder.
en The main political instrument at the disposal of the Council - which I have the honour to represent here today - is a political dialogue, not only with the individual countries but also with other regional stakeholders, such as the African Union, the Intergovernmental Authority on Development, the League of Arab States, and the United States and China as important countries.
sv Det är alltså utifrån denna grund som utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling inlett en diskussion som lett till utarbetandet av den resolution som jag har äran att lägga fram för er i dag.
en Discussions within the Committee on Agriculture and Rural Development therefore took place within this context, resulting in the drafting of the resolution I have the honour of presenting to you today.
sv (FR) Herr talman, kära kolleger! Jag har äran att göra ett särskilt yttrande före omröstningen, eftersom den kommande omröstningen är en bekräftelse ett väl genomfört samråd, ett positivt förfarande som parlamentet, budgetutskottet och budgetkontrollutskottet har kunnat genomföra tillsammans med rådet och kommissionen.
en Mr President, ladies and gentlemen, I have the honour of speaking, by way of exception, before the vote, because the vote that is about to take place confirms that Parliament, the Committee on Budgets and the Committee on Budgetary Control were able to carry out proper cooperation and the proper procedure with regard to the Council and the Commission.
sv Det var den 25 mars 2010 som Europeiska rådet beslutade att förbättra EU:s ekonomiska styrning och inrättade den arbetsgrupp som jag har haft äran att leda.
en It was on 25 March 2010 that the European Council decided to improve European economic governance, launching the Task Force that I had the honour to chair.
sv Har den äran
en Happy birthday.Happy birthday to you
sv Följaktligen, mina kära kolleger, har jag den stora äran och det mycket stora nöjet att i dag lägga fram det initiativbetänkande som är en sammanfattning av Europeiska unionens vertikala förbindelser med dess utomeuropeiska partner, men som också syftar till att sammanfatta de tvärgående förbindelserna mellan de olika enheterna.
en As a result, I have the great honour and the very great pleasure of presenting to you today this own-initiative report that summarises the European Union's vertical relations with its overseas partners, but also attempts to summarise the horizontal relations between these different entities.
sv Herr talman! Kommissionsledamotens närvaro gläder mig mycket eftersom den vederlägger den mycket kränkande kommentar ni gjorde tidigare om det utskott i vilket jag har äran att vara ordförande.
en Mr President, I am delighted that the Commission's presence has given the lie to the highly offensive comment you made earlier about the committee which I have the honour of chairing.
sv Herr talman, herr och fru kommissionär, ärade ledamöter, mina damer och herrar! Som tjänstgörande ordförande för unionens råd har jag i dag äran och nöjet att tala i Europaparlamentet om den allt överskuggande frågan om utvidgningen, och jag anser att det är ett privilegium för mig att i dag delta i denna debatt.
en Mr President, Commissioners, ladies and gentlemen, as President-in-Office of the Council of the European Union, I have the honour and pleasure today of addressing the European Parliament on the highly important subject of enlargement and I consider it a privilege to be present today at this debate.
sv I den här texten går man dock i avsnittet ?En starkare straffrättslig dimension? - från punkt 58 till och med punkt 65 - in införandet av en europeisk åklagare, som också har påpekats här. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden - som jag har äran att vara ordförande för - ställde sig negativt till detta och kom sedan fram till en kompromiss i fråga om Theatos betänkande, som vi måste utveckla.
en In this document, however, the chapter on 'Strengthening the criminal law dimension' - from paragraph 58 to paragraph 65 - interferes, as has already been pointed out, with the institution of the European Prosecutor, on which the Committee on Legal Affairs - which I have the honour to chair - gave an unfavourable opinion and then it found points of compromise with the Theato report, which we must look into more carefully.
sv Herr talman, ärade ledamöter i Europaparlamentet! Jag har i dag den stora äran att presentera resultaten från rådet för budgetfrågor i Bryssel den 16 juli 1999.
en Mr President, ladies and gentlemen, today I have the great honour of presenting Parliament with the results of the meeting of the Budget Council of 16 July 1999 in Brussels.
sv Har den äran
en Happy birthday
sv Detta är en grundläggande fråga: händelsen har den tråkiga och beklagansvärda äran att betraktas som den första statskuppen i ett centralamerikanskt land under 2000-talet, och det är något som vi inte får glömma.
en That fact shows that this is a fundamental issue: the event has the sad and regrettable honour of being considered the first coup d'état in a Central American country in the 21st century, and that is something we should not forget.
sv Vi har agerat, men jag anser att det är medborgarna, med sin beslutsamhet, och de som stått bakom kampanjer för djurskydd, som borde ta åt sig äran för denna nya lagstiftning och för att ha hjälpt oss att övertala er att ge oss den rättsliga makten att förbjuda detta.
en We have acted, but I believe that it is the citizens, in their determination, and animal welfare campaigners who should take the credit for this new law and for helping us to persuade you, Commissioner, to give us the legal power to ban it.
sv . – Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Den fråga jag har äran att ställa utskottet för internationell handels vägnar handlar om det nuvarande läget i våra handelsförbindelser med Kina.
en . Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the question that I have the honour to present on behalf of the Committee on International Trade relates to the current state of our commercial relations with China.
sv Sanningen är också den, herr kommissionär, att utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd, för vilket jag har äran att vara föredragande, inte något sätt höljer denna oro i dunkel.
en Commissioner, the truth is that the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection, whose rapporteur it is my honour to be, is not insensitive to that concern.
sv (FR) Herr talman, mina damer och herrar ledamöter! Som ni säkert kan tänka er är jag djupt angelägen om regional- och sammanhållningspolitiken, inte bara för att jag har äran att driva denna politik å kommissionens vägnar och i samförstånd med mina kolleger Franz Fischler och Anna Diamantopoulou, men också av ett annat skäl, som är mer politiskt: för mig, vilket flera av er har sagt, är den sammanhållningspolitik som har utvecklats i 15 års tid en symbol för en viss syn Europeiska unionen.
en Mr President, ladies and gentlemen, as you can imagine, I am deeply committed to the regional and cohesion policy, not only because I have the honour of directing this policy on behalf of the Commission and in conjunction with my colleagues, Franz Fischler and Anna Diamantopoulou, but also for another, more political reason, which is that I believe, as several of you have said, that the cohesion policy, which has grown in importance over a 15-year period, symbolises a certain concept of the European Union.
sv Det var den underliggande frågan i vår debatt i underutskottet för monetära frågor och i utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik angående det initiativbetänkande som jag har äran att lägga fram för er.
en This question was at the root of the debate we had in the Subcommittee on Monetary Affairs and in the Committee on Economic and Monetary Affairs on this own-initiative report that I have the honour to present to you.
Visar sida 1. Hittade 1678538 meningar matchning fras har den äran (att gratulera på födelsedagen)!.Hittade i 131,818 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.