Översättningar till engelska:

  • happy birthday!   

Exempel meningar med "har den äran (att gratulera på födelsedagen)!", översättning minne

add example
sv Varför har vi fått den här... äran?
en Just why have we been singled out for this... honor?
sv Trots detta bygger nästan hela den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, som jag har äran att vara parlamentets föredragande för, nationella initiativ.
en Even so, almost all the European Economic Recovery Plan, for which I have the honour of being this Parliament's rapporteur, is based entirely on national initiatives.
sv Republiken Tjeckiens ständiga representation vid EU betygar Europeiska unionens råd sin högaktning och har äran att åter ge uttryck för sin uppskattning av Europeiska unionens råd för dess oavbrutna samarbete och stöd i olika frågor som rör den ständiga representationens dagliga arbete
en The Permanent Representation of the Czech Republic to the EU presents its compliments to the Council of the European Union and has the honour to express its appreciation for the Council of the European Union once again for its continued cooperation and support on various matters related to the everyday conduct of duties of the Permanent Representation
sv Herr ordförande, ärade ledamot av kommissionen, kommissionens meddelande till parlamentet och det betänkande som jag har äran att presentera utgår från ett ganska uppenbart faktum: den europeiska industrin är just nu mindre konkurrenskraftig än den amerikanska och japanska industrin.
en Mr President, Mr Commissioner, the Commission Communication to Parliament and the report I have the honour of presenting to you have an obvious point of departure: European industry is currently less competitive than American industry and Japanese industry.
sv Tyvärr har mitt land inte endast den tvivelaktiga äran att vara känt som genomfartsland för narkotika utan nu bygger vi även upp ett rykte när det gäller framställning av syntetiska droger.
en Alas, my country does not only have the dubious honour of being known as a transit country for drugs, it is now also building itself a reputation for producing synthetic drugs.
sv Jag måste betona att vi inom den kommission som jag har äran att vara ordförande för har hänvisat till en ny era i flera år.
en I must emphasise that, within this Commission over which I have the honour of presiding, we have been referring for a number of years to a new era.
sv Medborgarna i Gibraltar, som jag har haft äran att företräda formellt under fem år och informellt under två årtionden dessförinnan, är djupt bekymrade över den mängd cancerfall som nyligen har upptäckts både i Gibraltar och på den spanska sidan om gränsen.
en The citizens of Gibraltar, whom I have had the honour of representing formally for five years and informally for two decades before that, are gravely concerned about the cancer clusters that have recently been discovered both in Gibraltar and on the Spanish side of the border.
sv Det är min enda ambition, ambitionen för den kommission som jag har äran att vara ordförande i.
en It is my only ambition, the ambition of the Commission that it is my honour to Preside.
sv – Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionär, mina damer och herrar! Detta är det sista anförandet under min femtonåriga tjänstgöring i den här kammaren, som – vilket jag vill framhålla – är de europeiska medborgarnas legitima företrädare och för vilken jag har haft äran att vara talman.
en Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, this speech marks the end of my fifteen years of service in this House, which, I would like to point out, is the legitimate representative of the European citizens and of which I have had the honour of being President.
sv Har den äran!
en Happy birthday
sv Catherine Ashton har den tveksamma äran att vara den första EU-tjänstemannen som kombinerar en karriär i kommissionen med ett ämbete i rådet.
en Baroness Ashton has the dubious honour of being the first EU official to combine a career in the Commission with a position in the Council of Ministers.
sv Genom att i första hand lägga tonvikt kvaliteten på den information som lämnas, har vårt utskott undvikit att - i våra debatter och därmed i det betänkande som jag har äran att presentera för er - göra det enkelt för oss genom att i förväg hävda att statsstöden i sig är alltför stora alternativt otillräckliga.
en By stressing, primarily, the quality of the information provided, our debate in committee, and hence the report which it is my honour to present to you, avoided a simplistic response in the form of an a priori statement that the level of state aid was, in absolute terms, either too high or not high enough.
sv Fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Utskottet för internationell handel, som jag har äran att vara ordförande för, har beslutat att inta en ståndpunkt om den pågående översynen av Cotonouavtalet av två skäl.
en Commissioner, ladies and gentlemen, the Committee on International Trade, over which I have the honour of presiding, has decided to take a stand on the ongoing revision of the Cotonou Agreement for two reasons.
sv Har den äran
en Happy birthday
sv Nationella Fronten, som jag har den äran att leda, förkastar alla federalistiska tendenser i Agenda 2000, vilka leder till ett destruktivt frihandelssystem och en inskränkt globalisering.
en The National Front, which I am honoured to lead, rejects the federalist excesses of Agenda 2000 which lead to destructive free trade and reductive globalisation.
sv Jag gläder mig över att den medlemsstat som jag här har äran att företräda har insett att särskilda åtgärder måste vidtas, det sätt som är fallet i Nederländerna, för att åstadkomma en konsekvent förenkling av lagstiftningen.
en I am delighted that the Member State which I have the honour of representing here, has realised that special measures need to be taken, as is the case in the Netherlands, to simplify legislation in a consistent manner.
sv Mina damer och herrar! Europaparlamentets talmans vägnar har jag den stora äran och nöjet att under detta europeiska år för interkulturell dialog välkomna Dr Asma Jahangir, FN:s särskilda rapportör om religions- och trosfrihet, till Europaparlamentet.
en Ladies and gentlemen, on behalf of the President of the European Parliament, I have the great honour and pleasure, in this European Year of Intercultural Dialogue, of welcoming to the European Parliament the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Dr Asma Jahangir.
sv Jag tar upp denna punkt, eftersom Estland för första gången tio år kommer attäran och ansvaret att inneha ordförandeskapet, och jag har stora förhoppningar om att vi inte längre kommer att brottas med de frågor som vi brottas med i dag, när den tiden kommer.
en I raise this point because in ten years Estonia will for the first time have the privilege and responsibility of holding the Presidency and I hope very much that, when that time comes, we will no longer be grappling with the issues we are wrestling with today.
sv Den här muntliga frågan togs upp enhällig begäran från de grupper som sitter i det utskott som jag har äran att vara ordförande för, och jag är nöjd över att den behandlas efter en utmärkt debatt, där flera allmänna frågor togs upp.
en This oral question was initiated at the unanimous request of those groups sitting on the committee that I have the honour of chairing, and I am pleased that it comes after this most excellent debate, which dealt with a number of general issues.
sv Slutligen vill jag säga att Al Gore verkligen har hjälpt oss mycket när det gäller att öka medvetandet inom EU och jag hade den äran att få presentera honom för en fullsatt hörsal i Bryssel för ungefär en månad sedan.
en Finally, I would like to say that Al Gore has really helped a lot in raising awareness in the European Union and I had the honour to introduce him to a packed theatre in Brussels about a month ago.
sv ”Det gläder mig att i dag kunna informera er om att vi har äran att välkomna Bogdan Borusewicz, talesman från den polska senaten, Irena Degutienė, talesman för Seimas i Litauen och Volodimir Litvin, talesman för Verkovna Rada i Ukraina.
en 'I am pleased to inform you that today we have the honour of welcoming Bogdan Borusewicz, Speaker of the Polish Senate, Irena Degutienė, Speaker of the Seimas of the Republic of Lithuania and Volodimir Litvin, Speaker of the Verkovna Rada of Ukraine.
sv (EN) Fru talman! Den 16 november var kammaren vänlig och samtyckte till en begäran från det utskott för vilket jag har äran att vara ordförande att skjuta upp den slutgiltiga omröstningen om Cashmans föreslagna lagstiftningsresolution.
en Madam President, the House kindly agreed on 16 November to a request from the committee which I have the honour to chair to delay the final vote on Mr Cashman's proposed legislative resolution.
sv Den europeiska vänstern har försökt att själv ta åt sig äran av idén med att införa en avgift finanstransaktioner.
en The European left tried to take sole credit for the idea of taxing financial transactions.
sv Detta är en grundläggande fråga: händelsen har den tråkiga och beklagansvärda äran att betraktas som den första statskuppen i ett centralamerikanskt land under 2000-talet, och det är något som vi inte får glömma.
en That fact shows that this is a fundamental issue: the event has the sad and regrettable honour of being considered the first coup d'état in a Central American country in the 21st century, and that is something we should not forget.
sv Har den äran
en Happy birthday, kid
Visar sida 1. Hittade 1678538 meningar matchning fras har den äran (att gratulera på födelsedagen)!.Hittade i 394,965 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.