uttal:      

Översättningar till engelska:

 • buyer       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  person who makes purchases
   
  A person who buys things, especially for resale in some retail establishment.
   
  person who makes purchases
 • purchaser   
  (noun, adjv   )
 • client     
  (noun   )

Andra betydelser:

 
buyer (person who makes purchases)

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (22)

köp
taking over; sales activity; ; bazaar; acquisition; marketplace; buy; fair; market; bargain; buying; purchase
köpa
gain; take over; ; to buy from; invest in; purchase; secure; obtain; acquire; pick up; get; buy
köpa grisen i säcken
; buy a pig in a poke
köpa in
procure
köpa på kredit
buy on credit
köpa sig
purchase
som kan köpas
purchasable
öppet köp
purchase on approval

    Visa deklination

Exempel meningar med "köpare", översättning minne

add example
sv Enligt definitionen i artikel ‧.‧ g i gruppundantagsförordningen måste ifrågavarande know-how vara väsentlig, vilket betyder att den omfattar information som är viktig och till nytta för köparen när det gäller användning, försäljning eller och vidareförsäljning av avtalsvarorna eller avtalstjänsterna
en According to the definition in Article ‧(g) of the Block Exemption Regulation the know-how needs to be substantial, meaning that the know-how includes information which is significant and useful to the buyer for the use, sale or resale of the contract goods or services
sv Var finns det rimliga i att ge ett indirekt stöd på runt 1 600 euro för varje koreansk bil som säljs i Europa, när vissa europeiska regeringar finner det svårt att skapa drivkrafter för att köpa och sälja bilar för att stimulera konsumtionen?
en What is the sense in providing indirect aid of approximately EUR 1 600 for each Korean car sold in Europe when some European governments find it difficult to provide incentives for buying and selling cars to stimulate consumption?
sv Jag vill också påpeka att vi inte får förlora den centrala frågan ur sikte, och den centrala punkten ur vår synvinkel är att vi måste förhindra eventuella nackdelar för köpande länder som Portugal.
en Nevertheless, Commissioner, I am obliged to tell you that we must not lose sight of the key issue from our point of view, and the key issue from our point of view is preventing purchaser countries, such as Portugal and others, from potentially being at a disadvantage.
sv Jag har varit för en gemensam europeisk valuta för att varor skall kunna köpas till samma pris över hela Europeiska unionen, för att bli av med kostnaderna för att växla pengar för att genomföra transaktioner i alla medlemsstater och för att främja handeln.
en I have been in favour of a single European currency to enable goods to be purchased at the same price across the European Union, to do away the cost of changing money to carry out transactions in each Member State and to boost trade.
sv Den är även till nackdel för konsumenterna, som köper kött och mjölk från djur som utfodrats med foder med hög proteinhalt.
en It also works to the disadvantage of consumers, who buy meat and milk from animals fed with high protein feed.
sv Detta direktiv kommer att tvinga konsumenterna att köpa dessa produkter på Internet, där det inte finns några kontroller.
en This directive will force consumers to purchase these products on the Internet, where there are no controls.
sv De berörda företagen är den kvarvarande aktieägaren (köparen) och det förvärvade företaget (det f. d. gemensamma företaget
en The undertakings concerned will be the remaining (acquiring) shareholder and the acquired company (previously the joint venture
sv Jag köper det inte
en I don' t buy it
sv Man föreslår helt enkelt att vi skall fortsätta att köpa de proteiner vi saknar av högstbjudande på den världsomfattande stormarknaden för överskottsprodukter från jordbruket.
en Here the proposal is simply to go on buying the proteins we lack as cheaply as possible in the great world supermarket for agricultural surpluses.
sv Därigenom får en potentiell köpare av BB signaler om att han omgående kan ta BB:s vinst i anspråk, vilket i sin tur är en nödvändig förutsättning för ett maximalt försäljningspris
en This would provide a potential buyer of BB with the prospect of availing itself immediately of BB’s profits, which would in turn be a necessary condition for obtaining the best possible sales price
sv Hitta en köpare till pillrerna
en Find a buyer for those pills
sv Observera att stöd får ges till köp av annan mark än mark för byggnadsändamål för en kostnad på högst ‧ % av de stödberättigande kostnaderna för investeringen
en Aid may be granted for purchasing land other than for construction purposes costing up to ‧ % of the eligible expenses of the investment
sv En uppsjö av eftergifter till företag har skrivits in i rådets slutsatser, nya medlemsstater kommer att köpas ut med en svart solidaritetsfond, utsläppstillstånd med utsläppstak och handel kommer att ges bort när de borde ha auktionerats ut och stora aktörer såsom elbolag kommer att få undantag som innebär enorma understöd.
en A blizzard of corporate concessions has been written into the Council conclusions; new Member States will be bought off with a solidarity slush fund; cap-and-trade emissions permits will be given away when they should have been auctioned, and major players like electricity companies will get derogations that amount to super-subsidies.
sv Köp lite bitsocker också
en " Buy some cookies too "
sv Enligt artikel ‧ i gruppundantagsförordningen skall förordningen tillämpas på vertikala avtal som innehåller bestämmelser som rör överlåtelse till köparen av immateriella rättigheter eller köparens användning av dessa. Därigenom utesluts alla andra vertikala avtal som innehåller bestämmelser om immateriella rättigheter från förordningens tillämpningsområde
en Article ‧) of the Block Exemption Regulation includes in its application vertical agreements containing certain provisions relating to the assignment of IPRs to or use of IPRs by the buyer and thereby excludes from the Block Exemption Regulation all other vertical agreements containing IPR provisions
sv Syftet med den finansiella omstruktureringen var att köpa in material och upprätthålla kontinuitet i tillverkningen
en The purpose of financial restructuring was to purchase materials and to maintain continuity of production
sv Enligt denna förordning kommer till exempel kragdekorationer att märkas tydligt och separat från resten av plagget vilket ger konsumenterna möjlighet att göra ett välgrundat val av de kläder som de köper.
en Under this regulation, for example, the trimmings on collars will be labelled clearly and separately from the rest of the garment, allowing consumers to make an informed choice about the clothes they buy.
sv Jag har lyssnat mig igenom hela debatten om direktivet om märkning av textilprodukter. Inledningsvis måste jag säga att det för oss i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) är viktigt att konsumenter som efterfrågar denna information när de ska köpa textilprodukter också får den.
en (DE) Mr President, Commissioner, I have listened to the whole of the debate on the Textile Labelling Directive and the first thing I must state is that it is important to the Group of the European People's Party (Christian Democrats) that consumers who want to have this information when purchasing textiles are indeed given it.
sv Medlemsstaterna ska för detta ändamål t.ex. fastställa mål om att köpa produkter som uppfyller kriterierna i den handboken
en For this purpose, Member States shall consider, for example, the setting of targets for the purchasing of products meeting the criteria specified in that Manual
sv Jag anser därför att den öppenhet som införs genom denna stadga förstås av allmänheten, eftersom folk inte förstår hur någon som köper en flygbiljett kan få ersättning på tio gånger det faktiska värdet på denna biljett.
en I therefore believe that the transparency introduced by this statute is understood by the public, because people do not understand how anyone buying a flight ticket can be reimbursed ten times the actual value of the ticket.
sv Silvio Berlusconi har skickat ett brev i vilket han ger studenterna pengar för att köpa datorer.
en Mr Silvio Berlusconi has issued a letter giving money to students to buy computers.
sv Många engelskor åker till Paris och köper kläder
en Lots of English girls go to Paris and buy clothes
sv För det andra att det i åtagandena, utöver villkoren för den första kategorin, anges att parterna inte får slutföra den anmälda koncentrationen innan de har ingått ett bindande avtal om köp av verksamheten med en köpare som kommissionen har godkänt (en så kallad upfront buyer
en Second, in addition to the conditions set out for the first category, the commitments foresee that the parties may not complete the notified operation before having entered into a binding agreement with a purchaser for the business, approved by the Commission (so-called up-front-buyer
sv % av investeringsvärdet för köp av begagnade artiklar
en % of the value of the investment for the acquisition of used goods
Visar sida 1. Hittade 10984 meningar matchning fras köpare.Hittade i 3,095 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.