uttal:      

Översättningar till engelska:

 • buyer       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  person who makes purchases
   
  A person who buys things, especially for resale in some retail establishment.
   
  person who makes purchases
 • purchaser   
  (noun, adjv   )
 • client     
  (noun   )

Andra betydelser:

 
buyer (person who makes purchases)

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (22)

köp
taking over; sales activity; ; bazaar; acquisition; marketplace; buy; fair; market; bargain; buying; purchase
köpa
gain; take over; ; to buy from; invest in; purchase; secure; obtain; acquire; pick up; get; buy
köpa grisen i säcken
; buy a pig in a poke
köpa in
procure
köpa på kredit
buy on credit
köpa sig
purchase
som kan köpas
purchasable
öppet köp
purchase on approval

    Visa deklination

Exempel meningar med "köpare", översättning minne

add example
sv En förvärvare kan, som en del av ett rörelseförvärv, köpa tillbaka en rättighet som det tidigare tilldelat till det förvärvade företaget att använda en eller flera av förvärvarens redovisade eller oredovisade tillgångar
en As part of a business combination, an acquirer may reacquire a right that it had previously granted to the acquiree to use one or more of the acquirer’s recognised or unrecognised assets
sv Bestämmelserna om immateriella rättigheter måste ha direkt avseende på köparens eller dennes kunders användning, försäljning eller återförsäljning av varor eller tjänster
en The IPR provisions must be directly related to the use, sale or resale of goods or services by the buyer or his customers
sv Jag håller utan tvekan med Sophia in 't Veld och Philippe Lamberts om att vi måste ha en riktig kontroll över konkurrensen och fundera på vad som händer inom jordbrukssektorn, som har mycket få köpare och oerhört många producenter. Detta har inte oroat kommissionen tidigare, men om det hade handlat om industrisektorn hade kommissionen omedelbart kastat sig in i köparnas kartell.
en Without doubt, I would join Mrs in 't Veld and Mr Lamberts in saying that we need to have proper monitoring of competition, and to think about what is happening in the agricultural sector, which has very few buyers and a huge number of producers - something that has never worried the Commission before, whereas if this had been the industrial sector, it would have immediately thrown itself into the buyers' cartel.
sv När det gäller optioner skall premierna (dvs. optionernas köp-/säljkurs och tillhörande courtage) i sin helhet redovisas
en In the case of options, the full premium (i.e. the purchase/sale price of the options and the implied service charge) is recorded
sv Havre utgör dock inte sådan basspannmål som avses i artikel ‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ och som får köpas upp för intervention
en They are not, however, included among the basic cereals referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for which provision is made for intervention buying-in
sv En i sammanhanget lämplig typ av vertikala begränsningar är konkurrensklausuler eller kvantitetsbegränsningar om investeringen görs av leverantören och ensamåterförsäljningsavtal, exklusiv tilldelning av kunder eller exklusiva leveransavtal om investeringen görs av köparen
en The appropriate vertical restraint will be of the non-compete type or quantity-forcing type when the investment is made by the supplier and of the exclusive distribution, exclusive customer allocation or exclusive supply type when the investment is made by the buyer
sv Den utförs med luftfartyg för befordran av passagerare, gods och/eller post mot betalning på ett sådant sätt att det på varje flygning finns platser som allmänheten kan köpa på individuell basis (antingen direkt av lufttrafikföretaget eller av dess agenter
en it is performed by aircraft for the transport of passengers, cargo and/or mail for remuneration, in such a manner that on each flight seats are available for individual purchase by the public (either directly from the air carrier or from its authorised agents
sv Det förfarande som anges i artikel ‧ skall tillämpas för att a) bestämma vilka produkter som skall bli föremål för interventionsåtgärder och specificera vilka kvaliteter som får köpas upp
en The procedure laid down in Article ‧ shall apply for the purposes of: (a) determining the products to which intervention measures are to apply and specifying the qualities which may be bought in
sv Medlemsstaterna skall se till att informationen enligt detta direktiv anges på ett språk som köparen lätt förstår, om inte andra åtgärder har vidtagits för att säkerställa att köparen är informerad
en Member States shall ensure that the information covered by this Directive appears in a language easily understood by purchasers, unless other measures have been taken to ensure that the purchaser is informed
sv Det är naturligtvis önskvärt att researrangörerna tillhandahåller så mycket information som möjligt som kan vara av intresse för dem som köper tjänster av dem
en Of course it is desirable for travel organisations to provide the fullest possible information on any disease that might be of concern to those receiving services from them
sv De anser att alla privata aktörer i MVM:s ställning (med juridisk skyldighet att trygga försörjningen, som ensam köpare) skulle ha valt att sluta energiköpsavtal och att de ekonomiska fördelar som avtalen innebär inte går utöver det som under de förhållanden som rådde på den omogna ungerska energimarknaden under ‧-talet kan anses vara normala kommersiella fördelar för parterna
en They argue that any private actor in the position of MVM (with legal obligation of security of supply, as a single buyer) would have chosen to enter into the PPAs, and that the economic advantage from the PPAs does not go beyond what, in the circumstances of the immature energy market of the ‧s in Hungary, was a normal commercial advantage for the parties
sv Slutligen framhöll Polen att HSW hade blivit mer effektivt genom att minska utsattheten för valutarisker, eftersom företaget nu strävade efter att köpa material i samma valuta som man bokförde försäljningen i
en Lastly, Poland stressed the fact that HSW had become more efficient in reducing exposure to exchange-rate risks, as it now sought to purchase materials in the same currency as that in which its sales were recorded in the accounts
sv Detta inslag finns i bland annat konkurrensklausuler och kvantitetsbegränsningar som åläggs köparen
en That component can be found amongst others in non-compete and quantity-forcing on the buyer
sv Det är ingen som ifrågasätter den kinesiska tillväxten och prispressen på råmaterial (järnmalm, järnskrot, koks) och priset på sjötransport, men det är många köpare som hävdar att dessa faktorer bidragit till ökade marginaler för Arcelor, världens största stålproducent, som drar fördel av situationen efter en tids nedgång
en While nobody disputes the reality of Chinese growth, nor pressure on the prices of raw materials (iron ore, scrap iron, coke) and even the cost of sea transport, many buyers are speaking about the building of Arcelor's margins, (the world No ‧), which is profiting from the situation after a period of crisis
sv Vi kanske borde köpa Hillary en bil för att det går dåligt för henne i teknik?
en Because Hillary' s failing science.Maybe we should get her a car
sv Det finns ingen skillnad mellan fattigdom som orsakas av brist på materiella förnödenheter och fattigdom som orsakas av brist på medel att köpa varor.
en There is no difference between poverty caused by the lack of material goods and poverty caused by a lack of resources for buying goods.
sv En säkring av ett bindande åtagande (exempelvis en säkring av den förändring i bränslepris som är hänförlig till ett oredovisat avtalsenligt åtagande av ett elföretag att köpa bränsle till ett fast pris) är en säkring av en exponering för en förändring i verkligt värde
en A hedge of a firm commitment (e.g. a hedge of the change in fuel price relating to an unrecognised contractual commitment by an electric utility to purchase fuel at a fixed price) is a hedge of an exposure to a change in fair value
sv En vill köpa en kostym åt dig, en skickar pengar, en annan tigger
en One wants to buy you a suit... another sent money, and another one wants money
sv Om leverantören av den produkt som omfattas av kopplingsförbehåll ålägger köparen att köpa den produkt som omfattas av kopplingsförbehållet av vissa leverantörer, till exempel därför att det inte möjligt att utarbeta minimikrav vad gäller kvalitet, kan detta falla utanför artikel ‧, särskilt om leverantören av den produkt som styr kopplingsförbehållet inte har någon direkt (ekonomisk) nytta av att utse leverantörerna av den produkt som omfattas av kopplingsförbehållet
en Where the supplier of the tying product imposes on the buyer the suppliers from which the buyer must purchase the tied product, for instance because the formulation of minimum quality standards is not possible, this may also fall outside Article ‧), especially where the supplier of the tying product does not derive a direct (financial) benefit from designating the suppliers of the tied product
sv När det gäller den interna revisionskapaciteten, särskilt i förhållande till mindre organ, noterar Europaparlamentet det förslag som internrevisorn gjorde inför parlamentets ansvariga utskott den ‧ september ‧ om att mindre organ ska tillåtas att köpa in internrevisionstjänster från den privata sektorn
en Takes note, as regards internal audit capability, especially in relation to the smaller agencies, of a proposal made by the Internal Auditor before Parliament's competent committee on ‧ September ‧ that smaller agencies should be authorised to buy in internal audit services from the private sector
sv Vid tillämpningen av denna artikel skall det enhetspris till vilket importerade varor säljs i den största sammanlagda kvantiteten vara det pris till vilket det största antalet enheter säljs vid försäljning till personer som inte är närstående till de personer från vilka de köper dessa varor det första handelsledet efter import som försäljningar sker
en For the purposes of this Article, the unit price at which imported goods are sold in the greatest aggregate quantity is the price at which the greatest number of units is sold in sales to persons who are not related to the persons from whom they buy such goods at the first commercial level after importation at which such sales take place
sv Men... vad sägs om att jag köper bilen?
en but... how about if i buy the car?
sv Men för att säkerställa handling skulle Europeiska unionen kunna genomföra principen om suveränitet på livsmedelsområdet för alla människor, bidra till införandet av belöningssystem för lantbruksarbete med garanterade priser för varje land och varje kontinent, iaktta och fullgöra åtagandena om att bevilja offentligt utvecklingsbistånd till länderna på södra halvklotet, avskriva fattiga länders skulder, sätta stopp för att mark köps upp av multinationella företag och hedgefonder och erkänna att jordbruk och livsmedel inte kan ingå i Världshandelsorganisationens hårda uppgörelser.
en However, to ensure that action takes place, the European Union could enforce the principle of food sovereignty for all peoples, could help implement farm work remuneration systems with guaranteed prices for every country and every continent, could respect and enforce the commitments to grant official development assistance to the countries of the South, could cancel the debt of poor countries, could stop the purchase of land by multinationals and hedge funds, and could recognise that agriculture and food cannot be part of the hard bargaining of the World Trade Organisation.
Visar sida 1. Hittade 10984 meningar matchning fras köpare.Hittade i 3,291 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.