uttal:      

Översättningar till engelska:

 • buyer       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  person who makes purchases
   
  A person who buys things, especially for resale in some retail establishment.
   
  person who makes purchases
   
  person who makes purchases
 • purchaser   
  (noun, adjv   )
 • client     
  (noun   )
 • acquirer   
  (noun   )
 • possessor   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
buyer (person who makes purchases)

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (23)

köp
taking over; sales activity; ; bazaar; acquisition; marketplace; buy; fair; market; bargain; buying; purchase; subscription; drawing; delivery; supply
köpa
gain; take over; ; to buy from; invest in; purchase; secure; obtain; acquire; pick up; get; buy; take; coff; cap
köpa grisen i säcken
; buy a pig in a poke; pig in a poke
köpa in
procure; buy; go shopping
köpa på kredit
buy on credit
köpa sig
purchase
som kan köpas
purchasable
öppet köp
purchase on approval

    Visa deklination

Exempel meningar med "köpare", översättning minne

add example
sv Kommissionen har också dragit slutsatsen att GL&V är en lämplig köpare av den avyttrade verksamheten, då företaget redan är verksamt inom tvättning, syrgasdelignifiering och blekning och då GL&V är den ende konkurrent som finns kvar som kan erbjuda utrustning för många olika bearbetningsenheter i en massafabrik, bortsett från de samgående parterna och Andritz
en The Commission has also come to the conclusion that GL&V is a suitable purchaser for the divested business, since it is already active in the WOB business and since GL&V is the only remaining competitor offering equipment for many different process islands of a pulp mill apart from the merging parties and Andritz
sv Den ansvarskännande konsumenten skall, informerad genom etikettering och märkning, själv besluta vad han skall köpa.
en Responsible, adult consumers, getting information from product labels, are meant to decide for themselves what they buy.
sv Det största problemet är det pris till vilket mjölken köps av jordbrukarna.
en The main problem is the price at which milk is purchased from farmers.
sv Frågan handlar om det europeiska storkapitalets institutionella regler för köp och övertagande av stora företag.
en (SV) The issue is about the institutional regulations of European big business regarding the acquisition and takeover of major companies.
sv De stödberättigande utgifterna omfattar a) byggnation, förvärv eller förbättring av fast egendom, b) köp eller hyrköp av maskiner och utrustning, inklusive programvara, upp till tillgångens marknadsvärde och c) allmänna kostnader med anknytning till utgifter enligt a och b, t.ex. arvoden till arkitekter, ingenjörer och konsulter, genomförbarhetsstudier etc
en The eligible expenses cover (a) the construction, acquisition or improvement of immovable property; (b) the purchase or lease-purchase of machinery and equipment, including computer software, up to the market value of the asset; and (c) general costs linked to expenditure under points (a) and (b), such as architects, engineers and consultation fees, feasibility studies, etc
sv På grundval av den nya privatiseringsstrategin och ‧–‧ års omstruktureringsplan, inledde [...], en ledande global leverantör av system och tjänster inom luftfarts-, rymdfarts- och försvarsindustrin som under ‧ hade intäkter på [...], förhandlingar rörande köp av PZL Wrocław under första kvartalet ‧ och genomförde en due diligence-undersökning för PZL Wrocław i juli–augusti ‧ och februari
en Based on the new privatisation strategy and the ‧-‧ restructuring plan, [...], a [...] leading global supplier of systems and services to the aviation, space and defence industry which had revenue of [...] in ‧ entered into negotiations for the sale of PZL Wrocław in the first quarter of ‧ and carried out a due diligence study for PZL Wrocław in July/August ‧ and February
sv På transaktionens förfallodag säljer Eurosystemet ‧ euro och köper ‧ dollar (termins-kursen är
en At the maturity date of the operation, the Eurosystem sells EUR ‧ and buys USD ‧ (the forward exchange rate is
sv Nyhetsprogram och program om aktuella samhällsfrågor, dokumentärprogram, religiösa program och barnprogram får inte avbrytas av reklam eller TV-köp om deras programlagda sändningstid är mindre än ‧ minuter
en News and current affairs programmes, documentaries, religious programmes and children
sv När det gäller den interna revisionskapaciteten, särskilt i förhållande till mindre organ, noterar Europaparlamentet det förslag som internrevisorn gjorde inför parlamentets ansvariga utskott den ‧ september ‧ om att mindre organ ska tillåtas att köpa in internrevisionstjänster från den privata sektorn
en Takes note, as regards internal audit capability, especially in relation to the smaller agencies, of a proposal made by the Internal Auditor before Parliament's competent committee on ‧ September ‧ that smaller agencies should be authorised to buy in internal audit services from the private sector
sv Begäran om förhandsavgörande- Oberlandesgericht Oldenburg- Tolkning av artikel ‧.‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ september ‧ om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr ‧/‧, (EG) nr ‧/‧, (EG) nr ‧/‧, (EG) nr ‧/‧, (EG) nr ‧/‧, (EG) nr ‧/‧, (EG) nr ‧/‧, (EG) nr ‧/‧, (EEG) nr ‧/‧ och (EG) nr ‧/‧ (EUT L ‧, s. ‧)- Bestämmelse i ett avtal, genom vilket det utåt sett sker en fullständig och slutlig överföring av stödrättigheter, enligt vilken köparen som formell innehavare av stödrättigheterna aktiverar dessa genom att bruka motsvarande mark men fortlöpande måste betala en del av stödet till säljaren
en Reference for a preliminary ruling- Oberlandesgericht Oldenburg- Interpretation of Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EEC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Contractual clause, inserted into an agreement intended outwardly to effect a complete and definitive transfer of payment entitlements, according to which the transferee, as the formal owner of payment entitlements, is to activate those payment entitlements through cultivation of the corresponding land, but is to pass on to the seller a part of the payments received
sv Vad är meningen med att köpa en hektar mark för vinodling på Sicilien, i Kampanien, i Grekland eller någon annanstans och överföra det till ett annat område?
en What is the sense in buying a hectare under vines in Sicily, Campania, Greece or elsewhere and transferring it to another area?
sv Varför ska jag köpa den här TV: n?
en So what' s the deal with this tv?
sv De decentraliserade EU-myndigheterna skall rådgöra med generalsekretariatets säkerhetsavdelning och i tillämpliga fall med de nationella säkerhetsmyndigheterna i värdmedlemsstaten innan de köper sådan utrustning
en EU decentralised agencies shall consult with the GSC Security Office and, as appropriate, with the NSA of their host Member State before purchasing such equipment
sv Utestängning utgör därför en risk främst i det fallet att leverantörerna är svaga och köparna starka
en Foreclosure is therefore mainly a risk in the case of weak suppliers and strong buyers
sv Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar från och med den dag då köparen lämnade in sin begäran eller inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag från lagret
en Reference samples for counter-analysis shall be taken and analysed within seven working days of the date of the successful tenderer’s request or within three working days if the samples are taken on removal from storage
sv Köp, hyra och underhåll av datorer
en purchase, leasing and maintenance of computers
sv Köp ett dussin rosor till frun. eller en ny klänning till din dotter
en Buy that wife of yours a dozen roses or that daughter of yours a new dress
sv Jag måste säga till John Dalli och rådets företrädare: ni föreslår återigen ett förbud mot livsmedel från klonade djur, men ingen kan köpa livsmedel från klonade djur.
en I have to say to the Commissioner and the representative of the Council: you are again proposing a ban on food from cloned animals but nobody can buy food from cloned animals.
sv Denna strategi innebär ett förutseende synsätt såväl vad gäller institutionella som icke-institutionella investerare som båda har en viktig roll som köpare av EIB:s värdepapper
en This strategy involves a proactive approach to addressing both institutional and retail investors, both of which play an important role as buyers of EIB securities
sv Köp några blommor
en Thank you.- Buy some flowers
sv Den särskilt allvarliga begränsning som anges i artikel ‧ b i gruppundantagsförordningen gäller avtal eller samordnade förfaranden som direkt eller indirekt syftar till att begränsa den köpande avtalspartens eller dennes kunders försäljning, om begränsningarna gäller till vilket område eller till vilka kunder köparen eller dennes kunder får sälja avtalsvarorna eller avtalstjänsterna
en The hardcore restriction set out in Article ‧(b) of the Block Exemption Regulation concerns agreements or concerted practices that have as their direct or indirect object the restriction of sales by a buyer party to the agreement or its customers, in as far as those restrictions relate to the territory into which or the customers to whom the buyer or its customers may sell the contract goods or services
sv Den ‧ januari ‧ tog kommissionen emot en anmälan genom vilken företaget INEOS Group Limited (Ineos) anmälde sin avsikt att genom köp av tillgångar förvärva kontroll över BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business (BP Dormagen Business), som kontrolleras av British Petroleum Group (BP
en On ‧ January ‧, the Commission received a notification by which the BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business (BP Dormagen Business) controlled by British Petroleum Group (BP) by way of purchase of assets
sv Det är en regim som är van att leva under sanktioner, som är skicklig på att exploatera rivaliteten inom det internationella samfundet och som är i stånd att mobilisera de länder som man säljer olja till, eller från vilka man köper vapen, exempelvis Kina och Pakistan, under säkerhetsrådets beskydd.
en It is a regime that is accustomed to living with sanctions, adept at exploiting the rivalries within the international community and capable of mobilising countries to which it sells oil or from which it purchases arms, such as China and Pakistan, under the protection of the Security Council.
sv Jag vill betona att jag fortfarande är emot att Europaparlamentet har två säten och att jag anser att ett köp av byggnaderna inte skulle påverka beslutet om huruvida Europaparlamentet skall tillåtas att arbeta och rösta på ett av ställena.
en I should like to emphasise that I am still opposed to the European Parliament’s having two bases and that I am of the view that a purchase of the buildings would not affect the decision to allow the European Parliament to work and vote in the one place.
Visar sida 1. Hittade 10984 meningar matchning fras köpare.Hittade i 1,721 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.