Översättningar till engelska:

  • laurel       
    (noun   )

Exempel meningar med "lager träd", översättning minne

add example
sv Eftersom vissa tagit upp europeiska exempel kan jag säga att det tyvärr är den väg som för närvarande valts av den franske inrikesministern Chevènement, som tvingat tiotusentals personer utan lagligt uppehållstillstånd att träda fram och sedan envisas med att vägra ge dem uppehållstillstånd.
en But some people have followed the European examples; this is unfortunately the path currently being taken by the French Minister for Home Affairs, Mr Chevènement, who continues to refuse to make provision for the tens of thousands of illegal immigrants whom he has urged to come forward.
sv De skall införa nödvändiga lagar och andra författningar så att de förändrade systemen kan träda i kraft så fort som möjligt och senast den ‧ januari
en They shall adopt the necessary laws, regulations and administrative provisions so that the systems as modified enter into force at the earliest opportunity and by ‧ January ‧ at the latest
sv Jag vill därför att kommissionsledamoten här och nu lovar att kommissionen inte för ett ögonblick kommer att tveka att dra Litauen inför EG-domstolen om denna lag träder i kraft.
en For that reason, I would like the Commissioner to pledge specifically, here and now, that the Commission will not hesitate for a moment to take Lithuania to the European Court of Justice if this law enters into force.
sv De lagar och andra författningar som krävs för genomförandet av programmet skall träda i kraft senast den ‧ april
en the laws, regulations and administrative provisions required to implement the survey shall come into force by ‧ April ‧ at the latest
sv Befintliga lager som uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga innan denna förordning träder i kraft kan fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till och med den ‧ juni
en Existing stocks which are in conformity with the provisions applicable before the entry into force of this Regulation may continue to be placed on the market and used until ‧ June
sv Den står visserligen i lagen, men den kommer inte att träda i kraft förrän i maj 2002.
en It is on the statute books but will not enter into force until May 2002.
sv Enligt artikel ‧ i den ändrade lagen om Central Bank of Malta, som träder i kraft den ‧ januari ‧, kommer årsredovisningar för Central Bank of Malta att granskas i enlighet med artikel ‧ i ECBS-stadgan
en Pursuant to Article ‧ of the amended Central Bank of Malta Act, which enters into force on ‧ January ‧, the annual financial statements of the Central Bank of Malta are audited in accordance with Article ‧ of the ESCB Statute
sv De skall ange den dag då de berörda lagarna och systemen träder i kraft eller, beträffande de anmälningar som avses i artikel ‧ j, den dag från och med vilket denna förordning skall tillämpas på de system som avses i medlemsstaternas förklaringar
en They shall indicate the date of entry into force of the laws and schemes in question or, in the case of the notifications referred to in Article ‧ (j), the date from which this Regulation shall apply to the schemes mentioned in the declarations of the Member States
sv Särskilt när en lag just träder i kraft kan det förekomma att lagöverträdare öppet trotsar lagen
en Particularly when a law first comes into force, there may be an occasional violator who makes a public display of contempt for the law
sv Den ‧ juli ‧ godkände det litauiska parlamentet ändringar i lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, som kommer att träda i kraft den ‧ mars ‧, och enligt vilken det kommer att vara förbjudet att till minderåriga direkt sprida offentlig information som främjar homosexuella, bisexuella eller polygama förhållanden, eftersom detta har skadlig påverkan på de minderårigas utveckling
en whereas on ‧ July ‧ the Lithuanian Parliament approved amendments to the Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effects of Public Information that will come into force on ‧ March ‧, under which it will be prohibited to directly disseminate to minors public information whereby homosexual, bisexual or polygamous relations are promoted, because it has a detrimental effect on the development of minors
sv Befintliga lager som uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga innan denna förordning träder i kraft kan fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till och med den ‧ april
en Existing stocks which are in conformity with the provisions applicable before the entry into force of this Regulation may continue to be placed on the market and used until ‧ April
sv Datum då den slutgiltiga lagen eller författningen träder i kraft
en date of entry into force of the final regulatory action
sv På de grunderna stöder jag en medicinsk och vetenskaplig utvärdering av en sådan lags påverkan två år efter att lagen träder i kraft.
en On that basis, I support a medical and scientific evaluation of the impact of such a law two years after this legislation comes into force.
sv Det beror på att konstitutionen enligt lagen och enligt själva texten inte kan träda i kraft därför att flera av signatärländerna har vägrat att ratificera den.
en This is because the Constitution, according to the law and according to the text itself, cannot enter into force, because several of the signatory states have refused to ratify it.
sv Medlemsstaterna ska senast ‧ månader efter det att direktivet träder i kraft anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det här direktivet
en Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than ‧ months after its entry into force
sv Kring mitten av 2003 har kommissionen föreslagit att ett tekniskt bistånd skall ges till provinsregeringen i Papua och att den särskilda lagen om självstyre skall träda i kraft.
en Halfway through 2003, the Commission proposed technical assistance for the Provincial Government of Papua and the implementation of the Special Autonomy Law.
sv Finns det några lagliga möjligheter att Kuba kvarstår som observatör, inte av förhandlingarna, utan av den framtida konventionen som kommer att träda i kraft så snart den har ratificerats av medlemsstaterna?
en Is it legal or not for Cuba to continue to be an observer, not in the negotiation, but in the future agreement which will enter into force when it is ratified by the Member States?
sv Parlamentets förhandlingar med rådet måste vara realistiska och pragmatiska men också ambitiösa om den framtida lagen, när den träder i kraft, verkligen ska uppfylla och främja värderingarna i förslaget som vi röstade om i kammaren nu i veckan.
en Parliament's negotiations with the Council have to be realistic and pragmatic, and also ambitious, if the future law, when it comes into force, is to really fulfil and promote the values of the proposal that was voted upon in plenary this week.
sv Kommittén välkomnar lagen om kommunalt samarbete som trädde i kraft i juni ‧ och förväntar sig att den ska tillämpas i praktiken, liksom att liknande lagar som är under utarbetande ska träda i kraft
en welcomes the entry into force of the law on inter-municipal cooperation in June ‧, and looks forward to its implementation, and of similar laws that are in preparation
sv Genom dekretet av den ‧ maj ‧ föreskrivs om finansiering, från och med det att dekretet träder i kraft, av de stödåtgärder som fastställs i jordbruksministeriets dekret av den ‧ februari ‧ (nedan kallat dekretet av den ‧ februari ‧), vilket innehåller tillämpningsföreskrifter till artikel ‧.‧b i lag nr
en The Decree of ‧ May ‧ is a provision which, from its entry into force, provides for the funding of aid measures laid down by the decree of the Minister for Agriculture of ‧ February ‧ (the Decree of ‧ February ‧), which sets out the detailed rules for the application of Article ‧ ter of Law No
sv Befintliga lager som överensstämmer med de bestämmelser som är tillämpliga innan denna förordning träder i kraft får även i fortsättningen släppas ut på marknaden och användas till och med den ‧ oktober
en Existing stocks which are in conformity with the provisions applicable before the entry into force of this Regulation may continue to be placed on the market and used until ‧ October
sv Om två och ett halvt år träder lagen i kraft.
en In two and a half years the legislation will come into force.
sv Kommissionen kommer förstås att invänta resultatet av gruppens arbete och innehållet i ändringarna innan den avger ett slutgiltigt yttrande över den lag som ska träda i kraft.
en The Commission will, of course, await the outcome of the work of this committee and the contents of the amendments before giving a definitive opinion on the law such as it will enter into force.
sv De skall ange den dag då de berörda lagarna och systemen träder i kraft eller, beträffande de anmälningar som avses i artikel ‧ j, den dag från och med vilken denna förordning skall tillämpas på de system som avses i medlemsstaternas förklaringar
en They shall indicate the date of entry into force of the laws and schemes in question or, in the case of the notifications referred to in Article ‧ (j), the date from which this Regulation shall apply to the schemes mentioned in the declarations of the Member States
sv Genom den nya lagen infördes därmed en övergångsordning som bevarar nuvarande fördelar för de skattebefriade holdingbolagen enligt lagen från ‧ och Milliardaire-holdingbolagen från det att ordningen träder i kraft till den ‧ januari
en In this respect, the new Law introduced a transitional regime safeguarding the existing advantages for companies enjoying exempt ‧ holding company or billionaire holding company status, from the date of its entry into force until ‧ January
Visar sida 1. Hittade 54649 meningar matchning fras lager träd.Hittade i 5,799 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.