Översättningar till engelska:

  • laurel       
    (noun   )

Exempel meningar med "lager träd", översättning minne

add example
sv Medlemsstaterna ska senast ‧ månader efter det att direktivet träder i kraft anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det här direktivet
en Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than ‧ months after its entry into force
sv Medlemsstaterna ska senast sex månader efter det att direktivet träder i kraft anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
en Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than ‧ months after its entry into force
sv Datum då den slutgiltiga lagen eller författningen träder i kraft
en date of entry into force of the final regulatory action
sv Befintliga lager som uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga innan denna förordning träder i kraft kan fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till och med den ‧ april
en Existing stocks which are in conformity with the provisions applicable before the entry into force of this Regulation may continue to be placed on the market and used until ‧ April
sv Om det redan finns nationella importbestämmelser när detta avtal träder i kraft, ska de centralafrikanska signatärstaterna tillämpa dessa i avvaktan på att det införs harmoniserade importbestämmelser i enlighet med principen att en produkt från gemenskapen som lagligen saluförs på en centralafrikansk signatärstats marknad även får saluföras på övriga centralafrikanska signatärstaters marknader utan några ytterligare begränsningar eller administrativa krav
en Where national import conditions already exist at the time of this Agreement's entry into force, and pending the introduction of harmonised import conditions, the existing import conditions shall be implemented by the signatory Central African States on the basis that a product from the EC Party legally placed on the market of a signatory Central African State may also be legally placed on the market of all other signatory Central African States without any further restriction or administrative requirement
sv Certifikat som utfärdats på grundval av nationell lag innan det här direktivet träder i kraft bör inte omfattas av dessa bestämmelser
en The validity of licences issued under national law prior to the entry into force of this Directive should not be called into question
sv Vi skall göra detta genom att lägga fram ett förslag till rekommendation i ministerrådet, eftersom det enda sättet att genomföra detta avtal om tillgång till läkemedel, i avvaktan på att EU:s patentlagstiftning skall träda i kraft, vilken har antagits men kommer att träda i kraft om ett antal år, är att ändra befintliga nationella lagar, den ena efter den andra.
en We are going to do so by tabling a proposal for a recommendation in the Council of Ministers because, pending the entry into force of the European legislation on patents, which has been adopted but will only take effect in a number of years, the only way of implementing this agreement on access to medicines is to amend existing national laws one by one.
sv Under ‧ antogs sju ändringar av gällande lagar, av vilka fyra trädde i kraft under ‧ och tre alltjämt behandlas och förväntas träda i kraft under
en During ‧ seven amendments to the existing laws have been adopted, four of them entered into force in ‧, three of them are still in the process of consideration with assumption of their effectiveness in
sv Europaparlamentet konstaterar att lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, som antogs av Litauens parlament den ‧ juli ‧, ännu inte trätt i kraft och att den bör ses över innan den träder i kraft
en Notes that the Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effects of Public Information approved by the Lithuanian Parliament on ‧ July ‧ is not yet in force and needs to be reviewed before it enters into force
sv Europaparlamentet är bekymrat över de risker som utvecklandet av de projekt som redan har fastslagits kommer att innebära, även om projekten ännu inte har börjat att genomföras, och deras eventuella konsekvenser (det verkar faktiskt som om man försöker att skynda på antagandet av nya projekt innan den nya lagen träder i kraft, eftersom den självklart kommer att vara mer restriktiv), och håller fast vid att godkännandet och genomförandet av utvecklingsprojekt och utvecklingsplaner (PAI), inbegripet sådana som avser obebyggbara områden i planeringsstadiet, bör skjutas upp fram till dess att den ändrade lagen trätt i kraft, oavsett om det är fråga om nya eller redan befintliga projekt
en Is concerned about the risks associated with the development of projects that have already been decided although not yet started and about their possible consequences (it does appear that there is some haste to enter into new projects before promulgation of the new law which will necessarily seem more restrictive) and insists, as a matter of urgency on the need to suspend the processing and approval of integrated development plans (PAI) which incorporate non-development land into the development process, regardless of whether they are newly formulated or currently being processed, pending the entry into force of the revised legislation
sv Vi har även låtit införa en del mycket restriktiva villkor för övervakning av lager som innehåller långlivade organiska föroreningar, så att det gränsvärde där en anmälningsplikt träder i kraft har halverats från 100 kg till 50 kg.
en We have also had some very restrictive monitoring provisions introduced for POP stocks, so that the limit value at which a duty of notification comes into effect has been halved from 100 kg to 50 kg.
sv Om emellertid det andra protokollet, som antogs i Bryssel den ‧ december ‧, vilket ger Europeiska gemenskapernas domstol viss behörighet vid tolkning av konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den ‧ juni ‧, träder i kraft senare, träder det här protokollet i kraft samma dag som det andra protokollet träder i kraft
en If, however, the Second Protocol conferring on the Court of Justice of the European Communities certain powers to interpret the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on ‧ June ‧, concluded in Brussels on ‧ December ‧ enters into force on a later date, this Protocol shall enter into force on the date of entry into force of the Second Protocol
sv De lagar och andra författningar som krävs för att genomföra studien ska träda i kraft senast den ‧ januari
en the national laws, regulations and administrative provisions required to implement the survey must enter into force by ‧ January ‧ at the latest
sv Med hänsyn till ändringen av bestämmelserna om ursprung har det dock ömsesidigt upplevts behövas en övergångsperiod under vilken aktörerna får möjlighet att anpassa sig och vidta lämpliga åtgärder när det gäller eventuella lager, och tillämpningen förutses nu träda i kraft den ‧ januari
en However, with consideration to the change in rules of origin, it has been jointly felt necessary to allow sufficient time for operators to adjust and to take appropriate steps in relation to possible stocks so that this implementation is foreseen as of ‧ January
sv Det beslutades också att återkallandet av tillståndet för Banco Privado Português SA skulle träda i kraft kl. ‧ den ‧ april ‧, särskilt med avseende på artikel ‧.‧ i lag nr ‧/‧ av den ‧ oktober
en It was also decided that the withdrawal of the authorisation of the Banco Privado Português, S.A., shall have effect from ‧.‧ on ‧ April ‧ for the purposes, in particular, of Article ‧ of Decree-Law No ‧/‧ of ‧ October
sv Den tidsperiod som tillståndet för prospektering och undersökningar omfattar kommer att vara fem år räknat från den dag då kontraktet för prospektering och utvinning träder i kraft, med rätt att förlänga denna tidsperiod i enlighet med artikel ‧.‧ i lagen om underjordiska naturresurser
en to specify that the time period covered by the authorization for prospection and exploration will be ‧ years after the date of the entry into force of the contract for prospection and exploration, with a right to extension of this time period pursuant to Article ‧, paragraph ‧ of the Law on Underground Natural Resources
sv I väntan på att avtalet ska träda i kraft är parterna överens om att tillämpa det provisoriskt i enlighet med sina respektive lagar eller genom ratificering av avtalet
en Pending entry into force of the Agreement, the Parties shall agree to apply it provisionally, in accordance with their respective laws or by ratification of the Agreement
sv De lagar och andra författningar som krävs för genomförandet av programmet skall träda i kraft senast den ‧ oktober
en by ‧ October ‧, the laws, regulations and administrative provisions required to implement the survey shall come into force
sv Mot bakgrund av detta, och mot bakgrund av att det geografiska området där euron är lagligt betalningsmedel är begränsat, beslutade ECB i juli ‧ att dessa förfaranden ska träda i kraft i nya deltagande medlemsstater i samband med att dessa inför euron
en In this respect and in the light of the limits of the geographic area in which the euro is legal tender, the ECB decided in July ‧ that these procedures will become effective in newly participating Member States once they adopt the euro
sv En organisation som ska upprätthålla lagen kan givetvis inte vara effektiv om ändringar av grundläggande rättsakter inte träder i kraft förrän flera år efter beslutet om att anta dem.
en Surely an organisation that is promoting law cannot be effective if changes to its basic legislative instrument come into force only several years after a decision has been made to accept them.
sv Enligt artikel ‧ i den ändrade lagen om Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, som träder i kraft den ‧ januari ‧, kommer årsredovisningarna för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta att granskas i enlighet med artikel ‧ i ECBS-stadgan
en Pursuant to Article ‧ of the amended Central Bank of Malta Act, which enters into force on ‧ January ‧, the annual financial statements of the Central Bank of Malta are audited in accordance with Article ‧ of the ESCB Statute
sv Jag vill därför att kommissionsledamoten här och nu lovar att kommissionen inte för ett ögonblick kommer att tveka att dra Litauen inför EG-domstolen om denna lag träder i kraft.
en For that reason, I would like the Commissioner to pledge specifically, here and now, that the Commission will not hesitate for a moment to take Lithuania to the European Court of Justice if this law enters into force.
sv Det är därför vi behöver en EU-lag om småföretag, nämligen stadgan för småföretag som endast kan träda i kraft om det finns ett konkret åtagande på nationell nivå och EU-nivå att genomföra den.
en This is why we need a European law on small businesses: the Small Business Act, which can only be effective if there is a practical commitment at national and European level to implement it.
sv Den lag som kritiseras och debatteras träder inte i kraft förrän i mars och innehåller en enda rad som förbjuder främjandet av homosexualitet inför minderåriga. Det är den verkligt bekymmersamma delen.
en on behalf of the PPE Group. - Madam President, the law that is being criticised and debated, despite the fact that it will not enter into force until March, contains only one single line prohibiting the promotion of homosexuality to minors; that is the greatly troublesome part.
sv Jag trodde att lagen måste träda i kraft först
en I thought that wasn' t for sure unless the VRA passes
Visar sida 1. Hittade 54649 meningar matchning fras lager träd.Hittade i 7,74 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.