Översättningar till engelska:

  • laurel       
    (noun   )

Exempel meningar med "lager träd", översättning minne

add example
sv Vi vet inte heller ännu om de normer som vi främjar för laglig timmerhandel kommer att träda i kraft och fungera globalt, ett problem som vissa talare redan har uppmärksammat.
en Neither do we yet know if the standards we are promoting on the legal trade in timber will come into force and operate globally - some speakers have already called attention to this problem.
sv De lagar och andra författningar som krävs för genomförandet av studien skall träda i kraft senast den ‧ april
en the laws, regulations and administrative provisions required to implement the survey shall come into force by ‧ April ‧ at the latest
sv Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det här direktivet senast ‧ månader efter det att direktivet träder i kraft
en Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than ‧ months after its entry into force
sv Längre fram och uteslutande för arter som rör sig både inom och utom dessa zoner och, åtminstone tillfälligt, de ständigt vandrande arterna, är det på sin plats att, om den träder i kraft, tillämpa den nuvarande New York-konventionen. Det bör emellertid sägas att denna varken lyfter fram eller stödjer extraterritoriella nationella lagar, som den sorgliga kanadensiska fiskelagen av den 25 maj 1994 eller det nya lagförslaget C-62, som vi tar tillvara på tillfället att än en gång opponera oss mot.
en Further, and exclusively for the straddling stocks and highly migratory stocks at least for the moment, if the present New York Convention succeeds in coming into force, it should be applied in the future, but it needs to be stressed that this does not provide grounds or refuge for national extraterritorial laws, like the disgraceful Canadian Fisheries Law of 25 May 1994, or the new draft law C-62 - and we take this opportunity to denounce it once again.
sv Den dag denna konvention träder i kraft för en part skall parten skriftligen anmäla till sekretariatet vilka slutgiltiga lagar eller andra författningar som är i kraft vid den tidpunkten; parter som redan har anmält slutgiltiga lagar eller andra författningar enligt bestämmelserna i de ändrade Londonriktlinjerna eller de internationella förhållningsreglerna behöver dock inte upprepa anmälningarna
en Each Party shall, at the date of entry into force of this Convention for it, notify the Secretariat in writing of its final regulatory actions in effect at that time, except that each Party that has submitted notifications of final regulatory actions under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those notifications
sv Befintliga lager som överensstämmer med de bestämmelser som är tillämpliga innan denna förordning träder i kraft får även i fortsättningen släppas ut på marknaden och användas till och med den ‧ oktober
en Existing stocks which are in conformity with the provisions applicable before the entry into force of this Regulation may continue to be placed on the market and used until ‧ October
sv Genom den nya lagen infördes därmed en övergångsordning som bevarar nuvarande fördelar för de skattebefriade holdingbolagen enligt lagen från ‧ och Milliardaire-holdingbolagen från det att ordningen träder i kraft till den ‧ januari
en In this respect, the new Law introduced a transitional regime safeguarding the existing advantages for companies enjoying exempt ‧ holding company or billionaire holding company status, from the date of its entry into force until ‧ January
sv Jag trodde att lagen måste träda i kraft först
en I thought that wasn' t for sure unless the VRA passes
sv Vi har även låtit införa en del mycket restriktiva villkor för övervakning av lager som innehåller långlivade organiska föroreningar, så att det gränsvärde där en anmälningsplikt träder i kraft har halverats från 100 kg till 50 kg.
en We have also had some very restrictive monitoring provisions introduced for POP stocks, so that the limit value at which a duty of notification comes into effect has been halved from 100 kg to 50 kg.
sv Samma dag som denna förordning träder i kraft skall medlemsstaterna upphäva de bestämmelser i lagar och andra författningar som antagits i enlighet med de direktiv som anges i punkt ‧ eller rekommendationen i punkt
en On the day of entry into force of this Regulation, Member States shall repeal their laws, regulations and administrative provisions adopted pursuant to the Directives provided for in paragraph ‧ or to the Recommendation referred to in paragraph
sv Vi diskuterar nu en lag som möjliggör spioneri på dem som lagen säger sig skydda. Gör åtminstone en oberoende konsekvensutredning, och det innan lagstiftningen träder i kraft.
en This House having rejected the original framework decision as having been founded on the wrong legal basis, the Commission’s draft directive now provides for this House to possess the power of codecision.
sv Vi måste vända oss till de sansade ledamöterna i den nordamerikanska kongressen och senaten - som kommissionär Byrne sade - för att förhindra att nämnda lag träder i kraft.
en We must urge the sensible members - as Commissioner Byrne called them - of the United States Congress and Senate to prevent the said law from entering into force.
sv Dessa anmälningar skall under sista månaden av varje kalenderår överlämnas till kommissionen och i förekommande fall innefatta uppgifter om vilka lagar, ändringar o. dyl. som skall träda i kraft under det kommande kalenderåret, och deras innehåll skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning
en These notifications shall be forwarded to the Commission in the last month of every calendar year, also setting out where appropriate what laws, amendments etc. will be in force during the next calendar year, and their contents shall be published in the Official Journal of the European Union
sv Genom att anta bestämmelsen i dess nuvarande lydelse riskerar vi att beröva oss själva läkemedel som när lagen träder i kraft råkade befinna sig inom denna tvåårsperiod.
en By adopting this measure as it stands, we would stand the risk of depriving ourselves of medicinal products which, when this law entered into force, happened to be in this two-year period.
sv De skall ange den dag då de berörda lagarna och systemen träder i kraft eller, beträffande de anmälningar som avses i artikel ‧ j, den dag från och med vilken denna förordning skall tillämpas på de system som avses i medlemsstaternas förklaringar
en They shall indicate the date of entry into force of the laws and schemes in question or, in the case of the notifications referred to in Article ‧ (j), the date from which this Regulation shall apply to the schemes mentioned in the declarations of the Member States
sv Den tidsperiod som tillståndet för prospektering och undersökningar omfattar kommer att vara fem år räknat från den dag då kontraktet för prospektering och utvinning träder i kraft, med rätt att förlänga denna tidsperiod i enlighet med artikel ‧.‧ i lagen om underjordiska naturresurser
en to specify that the time period covered by the authorization for prospection and exploration will be ‧ years after the date of the entry into force of the contract for prospection and exploration, with a right to extension of this time period pursuant to Article ‧, paragraph ‧ of the Law on Underground Natural Resources
sv Om två och ett halvt år träder lagen i kraft.
en In two and a half years the legislation will come into force.
sv Det främjar för det första en avlastning av det byråkratiska förloppet här i Europaparlamentet och i rådet och för det andra naturligtvis också miljön om lagarna kan träda i kraft snabbare.
en On the one hand, that would help take the burden off the bureaucratic processes here in the European Parliament and in the Council, and on the other would also, of course, help the environment if the legislation could enter into force more quickly.
sv Kunde kommissionen med kraft uppmana Ungerns regering att upphäva lag ‧/LXXIV (PA ‧) innan den träder i kraft den ‧ januari ‧?
en Would the Commission urge the Hungarian Government to repeal law ‧/LXXIV (PA ‧) before it takes effect on ‧ January ‧?
sv Vi skall göra detta genom att lägga fram ett förslag till rekommendation i ministerrådet, eftersom det enda sättet att genomföra detta avtal om tillgång till läkemedel, i avvaktan på att EU:s patentlagstiftning skall träda i kraft, vilken har antagits men kommer att träda i kraft om ett antal år, är att ändra befintliga nationella lagar, den ena efter den andra.
en We are going to do so by tabling a proposal for a recommendation in the Council of Ministers because, pending the entry into force of the European legislation on patents, which has been adopted but will only take effect in a number of years, the only way of implementing this agreement on access to medicines is to amend existing national laws one by one.
sv Den står visserligen i lagen, men den kommer inte att träda i kraft förrän i maj 2002.
en It is on the statute books but will not enter into force until May 2002.
sv I väntan på att avtalet ska träda i kraft är parterna överens om att tillämpa det provisoriskt i enlighet med sina respektive lagar eller genom ratificering av avtalet
en Pending entry into force of the Agreement, the Parties shall agree to apply it provisionally, in accordance with their respective laws or by ratification of the Agreement
sv Litauens president har utsett en särskild kommitté för att granska lagen, som inte träder i kraft förrän 2010.
en The Lithuanian President has created a special group to review this legislation, which is only supposed to come into force in 2010.
sv Befintliga lager som uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga innan denna förordning träder i kraft kan fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till och med den ‧ juni
en Existing stocks which are in conformity with the provisions applicable before the entry into force of this Regulation may continue to be placed on the market and used until ‧ June
sv De lagar och andra författningar som krävs för genomförandet av programmet skall träda i kraft senast den ‧ april
en the laws, regulations and administrative provisions required to implement the survey shall come into force by ‧ April ‧ at the latest
Visar sida 1. Hittade 54649 meningar matchning fras lager träd.Hittade i 13,503 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.