Översättningar till engelska:

 
definite plural of månad

Lemmas

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (14)

förra månaden
last month
förrförra veckan-månaden-året
the week-month-year before last
jag hade fullt upp att göra under de följande tio månaderna (informellt)
I had my work cut out for me over the next ten months
månads-
monthly
Nio månader
Nine Months
som varar flera månader
lasting for months; for months on end; for months

Exempel meningar med "månaderna", översättning minne

add example
sv Gemenskapsfartyg skall påbörja fiskeverksamheten inom sex månader räknat från och med licensens utfärdandedatum
en Fishing activities by Community vessels shall begin within six months of issue of the relevant licence
sv De senaste månaderna har vi tillfört Mellanösternkvartetten ny livskraft.
en We have brought new vigour to the Quartet in recent months.
sv produkten, då bidraget varierar beroende på destination, inom ‧ månader efter det att exportdeklarationen togs emot, importeras i oförändrat skick till ett visst tredje land
en in the case of a refund differentiated according to destination, the product has been imported in its unaltered state into a specific third country within ‧ months of the date of acceptance of the export declaration
sv Jag hoppas därför att vi under dessa sex månader kommer att lyckas övertyga även de mest skeptiska om att det inte räcker med att ha goda idéer och visa god vilja: vi måste också inse att vi antingen måste ha modet att förändras genom att ta ett stort steg framåt längs den väg som leder till integration eller tyna bort och försvinna.
en I hope, therefore, that these six months will succeed in convincing even the most sceptical that it is not enough to have good ideas and to show willingness: we must also realise that either we have the courage to change by taking a leap forwards along the road to integration, or we die.
sv Tre eller fler kvarhållanden som kan förknippas med en erkänd organisation under de senaste ‧ månaderna av samma fartyg (årligen, för de senaste ‧ månaderna enligt samförståndsavtalen som undertecknades i Paris respektive Tokyo samt enligt Förenta staternas kustbevakning
en Three or more recognised organisation-related detentions of the same ship over the last ‧ months (annual, for the last ‧ months; as per Paris MOU, US Coast Guard and Tokyo MOU
sv Det ekonomiska stödet från fonden till de åtgärder som avses i artikel ‧ skall vara begränsat till sex månader och får inte överstiga ‧ % av kostnaden för varje enskild åtgärd
en Financial assistance from the Fund for the emergency measures provided for in Article ‧ shall be limited to a period of six months and shall not exceed ‧ % of the cost of each measure
sv Ändå har vi överlagt om dessa frågor i flera månader i Bryssel, liksom gång på gång här i Strasbourg och hemma i medlemsstaterna. Vi mal på om att branschen tyngs av stora strukturella överkapaciteter.
en We talk, repeatedly, about how we have major structural overcapacities in the industry, yet we do not truly have the heart to actually set the course and put our backing behind how we want to lead this sector politically away from these structural overcapacities.
sv Grekland ska inom två månader från delgivningen av detta beslut lämna följande uppgifter till kommissionen
en Within two months following notification of this Decision, Greece shall submit the following information to the Commission
sv Utvecklande av en anti-HBs titer på ‧ mIE/ml eller mer och en anti-D titer och anti-T titer på ‧, ‧ IE/ml eller mer uppmätta ‧ månader efter den tredje injektionen korrelerar med skyddet mot hepatit B infektion och mot difteri respektive tetanus
en Development of anti-HBs titre equal to or greater than ‧ mIU/ml and of anti-D and anti-T equal to or greater than ‧ IU/ml measured ‧ months after the third injection correlates with protection against hepatitis B infection and against diphtheria and tetanus respectively
sv När det gäller de tillfälliga driftsförlusterna anser kommissionen att uppskattningen är försiktig i förhållande till lagstiftningen, särskilt artiklarna L.‧–‧ i handelslagen och ‧–‧ i dekret nr ‧–‧ av den ‧ december ‧, enligt vilka SNCM efter beslut av den behöriga handelsdomstolen skulle kunna bli tvungen att fortsätta trafiken under två månader, en period som på den allmänna åklagarmyndighetens begäran kan förlängas för att uppfylla trafikplikten
en In respect of the interim operating losses, the Commission considers that the estimate is cautious in the light of the legislation, in particular Articles L.‧-‧ of the Commerce Code and ‧-‧ of Decree No ‧-‧ of ‧ December ‧ pursuant to which SNCM may be obliged by the Commercial Court having jurisdiction to continue its operations for a term of two months, renewable at the request of the prosecuting authority on account of its public service obligations
sv Den tid som avses i artikel ‧.‧ i beslut ‧/‧/EG skall vara tre månader
en The period laid down in Article ‧ of Decision ‧/‧/EC shall be set at three months
sv Tilläggsskydd i Ungern ska kunna meddelas för varje läkemedel som skyddas av ett gällande grundpatent och vars första godkännande att saluföras som läkemedel lämnats efter den ‧ januari ‧, under förutsättning att ansökan om tilläggsskydd inlämnas inom sex månader från den ‧ maj
en any medicinal product protected by a valid basic patent and for which the first authorisation to place it on the market as a medicinal product was obtained after ‧ January ‧ may be granted a certificate in Hungary, provided that the application for a certificate was lodged within six months from ‧ May
sv Medianöverlevnaden var ‧, ‧ månader (Xeloda + cisplatin) jämfört med ‧, ‧ månader (‧-FU + cisplatin
en The median duration of survival was ‧ months (Xeloda + cisplatin) versus ‧ months (‧-FU + cisplatin
sv I förteckningen över specificerat riskmaterial som skall avlägsnas från får och getter anges särskilt hjärnan, som lämnas kvar i skallen, ryggmärgen med hårda hjärnhinnan (dura mater), tonsillerna från djur som är äldre än tolv månader eller som har en permanent framtand som kommit fram genom tandköttet, samt mjälte och ileum från djur i alla åldrar
en The list of SRMs removed from ovine and caprine animals includes in particular the brain in the cranial cavity, the spinal chord with the dura mater and the tonsils of animals aged over ‧ months or which have a permanent incisor erupted through the gum, and the spleen and ileum of animals of all ages
sv I alla andra fall blir tidsperioden två månader
en In all other cases, the delay will be fixed at two months
sv Före den 20 januari i år och under nitton månader har vi bara bevittnat ett mord i kungariket Spanien och det var mordet på José Luis Geresta, medlem av ETA, i mars 1999.
en Before 20 January last, during nineteen months, the only killing we witnessed in the Kingdom of Spain was that of José Luis Geresta, member of ETA, in March 1999.
sv De åtgärder som avses i artiklarna ‧ och ‧ skall ses över tolv månader efter det att denna gemensamma ståndpunkt har antagits, eller tidigare, i ljuset av de avgöranden som säkerhetsrådet fattar angående situationen i Sudan
en The measures referred to in Articles ‧ and ‧ of this Common Position shall be reviewed ‧ months after its adoption, or earlier, in the light of the determinations of the Security Council regarding the situation in Sudan
sv De andra tre ändringsförslagen från min grupp rör perioderna, där vi anser att sex månader skulle vara tillräckligt för dem alla.
en The other three amendments by my Group concern periods, for all of which we consider six months sufficient.
sv Senast nio månader efter det att denna tidsfrist har löpt ut kommer ett beslut att fattas om de inkomna ansökningarna
en A decision on the applications will be taken not later than nine months after this period
sv Slutande av avtal: uppskattningsvis kommer de första avtalen förknippade med denna ansökningsomgång att träda i kraft sju månader efter den sista inlämningsdagen för förslag
en Contract signature: it is estimated that the first contracts related to this call will come into force seven months after the deadline for submission of proposals
sv Djurtätheten är mindre än ‧,‧ djur äldre än tolv månader per hektar som ett årsgenomsnitt
en the effective livestock density is below ‧,‧ animals over ‧ months of age per hectare, on an annual average basis
sv Inom sex månader efter det offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning som avses i artikel ‧, har varje medlemsstat rätt att framställa invändning mot registreringen
en Within six months of the date of publication in the Official Journal of the European Communities referred to in Article ‧, any Member State may object to the registration
sv Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel ‧.‧ i rådets förordning (EEG) nr ‧/‧ av den ‧ oktober ‧ om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen
en It is appropriate to provide that binding tariff information which has been issued by the customs authorities of Member States in respect of the classification of goods in the Combined Nomenclature but which is not in accordance with this Regulation may, for a period of three months, continue to be relied on by the holder, under Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing the Community Customs Code
sv Processen tar flera månader
en The process can take months
sv Syftet med programmet är att övervaka förekomsten och den epidemiologiska spridningen av BSE hos nötkreatur i Förenade kungariket som är avsedda att användas som livsmedel genom att testa alla djur som är äldre än ‧ månader och som är avsedda att användas som livsmedel, samt skadade djur på ‧–‧ månader som slaktats för att användas som livsmedel
en The aim of the scheme is to monitor the prevalence and epidemiological spread of BSE within UK cattle destined for human consumption by testing all animals aged over ‧ months destined for human consumption and ‧-‧ months casualties slaughtered for human consumption
Visar sida 1. Hittade 31965 meningar matchning fras månaderna.Hittade i 2,841 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.