Översättningar till engelska:

 
definite plural of månad

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (13)

franska revolutionskalendern#månadernagerminal
förra månadenlast month
förrförra veckan-månaden-åretthe week-month-year before last
jag hade fullt upp att göra under de följande tio månaderna (informellt)I had my work cut out for me over the next ten months
månaden
månadens
månader
månadernas
månads
månads-monthly
Nio månaderNine Months
som händer-utkommer två gånger i månadenbimonthly
tre månaderquarter

Exempel meningar med "månaderna", översättning minne

add example
Uppdraget bör förlängas med ytterligare en period om ‧ månader fram till och med den ‧ septemberThe Mission should be extended for an additional period of ‧ months until ‧ September
Genom de förfaranden som beskrivs i artikel 93.2 vill kommissionen teckna specifika näringsprofiler för livsmedel eller livsmedelskategorier inom en tidsperiod på 18 månader, som kan förlängas upp till så mycket som 30 månader, och efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet särskilda näringsprofiler för livsmedel och livsmedelskategorier och godkänna en förteckning för gemenskapen över hälsodeklarationer som beskriver hur ett näringsämne eller andra ämnen kan bli allmänt godkända på grundval av förslag som medlemsstaterna har lämnat.Through the procedures laid down by Article 93(2), the Commission proposes to draw up specific nutrient profiles for foods or categories of foods within a period of 18 months, which could rise to as much as 30 months, and, subject to consultation of the Food Safety Agency, specific nutrient profiles for foods or categories of foods, and the adoption of a Community list of health claims which describe the generally accepted role of a nutrient or other substances on the basis of proposals submitted by the Member States.
Den ‧ juni ‧ antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution ‧ enligt vilken de stater som samarbetar med den federala övergångsregeringen i Somalia bemyndigas att, för en period på sex månader från och med antagandet av resolutionen, resa in på Somalias territorialvatten och att i enlighet med tillämplig internationell rätt använda alla nödvändiga medel för att stävja piratdåd och väpnade rån till havsOn ‧ June ‧, the UNSC adopted Resolution ‧ authorising, for a period of six months from the date of that Resolution, States cooperating with the Transitional Federal Government of Somalia to enter the territorial waters of Somalia and to use, in a manner consistent with relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery at sea
Andorra skall införliva och genomföra de bestämmelser som fastställs i den förteckningen senast ‧ månader efter att det här beslutet har antagitsThe transposition and implementation by Andorra of the Community veterinary legislation set out in that list should take place within ‧ months from the date of adoption of this Decision
Denna period får inte vara kortare än fem månader från dagen för ovannämnda konstaterande eller avgörande eller från dagen när konstaterandet eller avgörandet offentliggörsThat period may not be less than five months from the date of the aforementioned determination or ruling or from the date on which that determination or ruling is made public
Och vi misslyckas absolut om vi, ett par månader före de val som vi ställer upp villkor för, tror att de kan hållas bara för att vi skänker pengar.And we will most definitely fail if, a few months before the elections - for which we are laying down some conditions - we think that they can be held simply because we donate money to them.
Situationen var likadan förra månaden.The situation was the same last month.
Skalle, inklusive hjärna och ögon, tonsiller och ryggmärg från får och getter som är äldre än ‧ månader eller som har en permanent framtand som trängt genom tandköttet samt mjälte från får och getter i alla åldrarthe skull including the brain and eyes, the tonsils and the spinal cord of ovine and caprine animals aged over ‧ months or which have a permanent incisor erupted through the gum, and the spleen of ovine and caprine animals of all ages
Ett överklagande ska lämnas in till överklagandenämndens sekretariat inom två månader från delgivningen av det beslut som överklagasAppeals must be lodged with the Secretariat of the Appeals Board within two months of the date of notification of the decision complained of
om parterna enas om detta, genom ett eller två skriftliga tilläggsavtal, om det rör sig om kortfristiga avtal som omfattar minst åtta hela och på varandra följande månader, ellerwith the agreement of both parties by one or two written amendment(s) in the case of short-term contracts that cover at least eight complete and consecutive months; or
Importtillstånden skall vara giltiga i fyra månader från och med dagen för utfärdandetThe import authorisations shall be valid for four months from the date of their issue
Mobiltelefonanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att läsa e-postmobile phone usage in the last three months for private purposes for reading e-mails
Ingen ackumulering av ziconotid i plasma har setts efter långvarig IT administrering (upp till ‧ månaderNo accumulation of ziconotide in plasma following long-term IT administration (up to ‧ months) has been observed
Sammanfattningsvis upprepar jag vad jag sade till kommissionen i juli i fjol, när förslagen lades fram i samband med översynen efter halva tiden, och återigen när lagstiftningsförslagen lades fram i förra månaden: De kombinerade effekterna av en kraftigt avreglerad handel med jordbruksprodukter enligt WTO-beslut och kommissionens förslag till stora reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken, kan vara katastrofala för det europeiska jordbruket.To conclude, I repeat what I said to the Commission last July when the mid-term review proposals were made and again when the legislative proposals were made last month: the combined effects of the prospect of greatly liberalised agricultural trade under the WTO and the Commission proposals for major reform of the common agricultural policy are potentially devastating for European agriculture.
Senast fyra veckor efter rapporteringsperiodens slut skall en lägesrapport om de första sex månadernas genomförande av programmet läggas framforwarding an intermediate report, covering the first six months of the programme, at the latest four weeks after the end of the implementation period covered by the report
De avtalsslutande parterna ska snarast möjligt ändra bilaga I eller protokollet i enlighet med artikel ‧.‧ a eller artikel ‧.‧ a för att ta hänsyn till nya eller ändrade oenologiska metoder, behandlingar eller krav på vinets sammansättning som anmälts i enlighet med artikel ‧.‧, dock senast ‧ månader efter dagen för en sådan anmälanThe Contracting Parties shall modify Annex I or the Protocol in accordance with Article ‧(a) or ‧(a) to take account of the new or modified oenological practice, process or compositional requirement notified pursuant to Article ‧ as soon as practicable, but no later than ‧ months after the date of such notification
Stödet är tillgängligt under sex månader efter offentliggörandet av den spanska officiella tisningenThe aid is available during the six months following publication in the Spanish Official Gazette
I fas ‧, randominiserades patienter med ett kliniskt svar vid dag ‧ till att antingen kvarstå på Enbrel eller få placebo under fyra månader och bedömdes med avseende på om sjukdomen blossade uppIn part ‧, patients with a clinical response at day ‧ were randomised to remain on Enbrel or receive placebo for four months and assessed for disease flare
Det antal mjölkkor som behövs för att producera den individuella referenskvantitet mjölk som tilldelats producenten den ‧ mars före början av den tillämpningsperiod på tolv månader för systemet för tilläggsavgiften som börjar under det berörda kalenderåret, varvid detta antal kor skall beräknas med hjälp av den genomsnittliga mjölkavkastning som definieras i bilagathe number of dairy cows needed to produce the individual reference quantity of milk allocated to the producer on ‧ March preceding the beginning of the ‧-month period of application of the additional levy scheme beginning in the calendar year concerned; this number of cows shall be calculated using the average milk yield defined in Annex
Den fysiska personens inresa och tillfälliga vistelse i den berörda parten får inte överskrida sammanlagt sex månader, eller för Luxemburg ‧ veckor, under någon tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på vilken som är kortastthe temporary entry and stay of natural persons within the Party concerned shall be for a cumulative period of not more than six months or, in the case of Luxemburg, ‧ weeks, in any ‧-month period or for the duration of the contract, whichever is less
Om kommissionen framställer en sådan begäran ska tvåmånadersperioden förlängas med två månaderIn the event that the Commission makes such a request, the two-month period shall be extended by two months
Olivoljan görs huvudsakligen av sorten koroneiki men också av tsounaki, och lagras efter pressning i en till tre månader innan den blandas i tunnorThe olive oil made primarily from the koroneiki variety but also from the tsounaki variety is stored appropriately for one to three months until it is mixed in drums
De hade bara varit gifta ett par månaderThey' d only been married a couple of months
Enligt artikel ‧.‧ i nämnda förordning skall slutleveransen till den interventionsort som anbudet avser göras före utgången av den fjärde månaden efter den månad då anbudet mottogsTo this end, under Article ‧ of that Regulation the final delivery to the intervention centre for which the offer is made must take place not later than the end of the fourth month following the month during which the offer was received
Visar sida 1. Hittade 31965 meningar matchning fras månaderna.Hittade i 3,996 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.