Översättningar till engelska:

 
definite plural of månad

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (13)

förra månaden
last month
förrförra veckan-månaden-året
the week-month-year before last
jag hade fullt upp att göra under de följande tio månaderna (informellt)
I had my work cut out for me over the next ten months
månads-
monthly
Nio månader
Nine Months

Exempel meningar med "månaderna", översättning minne

add example
sv BMD i ländkotpelaren hade ökat signifikant vid ‧ månader
en Lumbar spine BMD significantly increased by ‧ months
sv Inom tre månader efter det att kommissionen har underrättats ska den ta ställning till den berörda medlemsstatens begäran och vid behov lägga fram förslag för Europaparlamentet och rådet om att ändra de relevanta bestämmelserna i detta direktiv
en Within three months of its receipt of a notification, the Commission shall adopt an opinion with respect to the request by the Member State concerned, and where appropriate, submit proposals to the European Parliament and to the Council to amend the relevant provisions of this Directive
sv Vi har tre månader på oss att reagera på kommissionens förslag och ytterligare tre månader vid behov.
en We have three months to respond to the Commission and another extension of three months, if necessary.
sv Det är kanske ett litet steg som ett sex eller sju månader gammalt barn skulle kunna ta med sina små fötter.
en It is, perhaps, a small step that a six- or seven-month-old baby might take on its tiny feet.
sv för IND/DEM-gruppen. - (NL) När jag gjorde en tjänsteresa till Kosovo för två månader sedan förstod jag varför många har svårt att förstå den internationella närvaron i landet.
en on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) When I paid Kosovo a working visit two months ago, I could see why many find it difficult to fathom the international presence in that country.
sv Slovakien nämndes för några månader sedan i anslutning till romerna – påstådd tvångssterilisering av romska kvinnor.
en Slovakia was mentioned a few months ago in connection with the Roma – alleged forced sterilisations of Roma women.
sv Under de följande månaderna förde ledningen för Gdansk-varvet samtal med olika potentiella investerare i syfte att finna en strategisk investerare i varvet, som skulle förvärva nyemitterade aktier i företaget och därmed tillhandahålla de medel som erfordrades för omstruktureringen och ta kontrollen över företaget
en In the following months the management of Gdańsk Shipyard conducted talks with various potential investors with a view to finding a strategic investor for the yard who would acquire newly issued shares in the company, thus providing the funds necessary for the restructuring process and taking control of the company
sv kalvar som är äldre än ‧ månad och yngre än åtta månader och som har en slaktvikt upp till ‧ kg
en calves of more than one and less than eight months old and of carcass weight up to ‧ kg
sv Utan att det påverkar tillämpningen av artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ skall giltighetstiden för A‧-licenser vara två månader
en Notwithstanding Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the term of validity of the A‧ licences shall be two months
sv – Herr talman! Det eldupphör som regeringen och maoisterna i Nepal kom överens om den 29 januari detta år varade bara i sju månader.
en – Mr President, the ceasefire agreed on 29 January of this year in Nepal between the government and the Maoists lasted only seven months.
sv . – Herr talman! Under de senaste månaderna har det skapats uppståndelse i medierna genom att halvsanningar och osanningar spridits i form av skrattretande historier.
en . Mr President, over the past months, a media furore has spread half-truths and untruths in the shape of ludicrous shaggy-dog stories.
sv Om yttrandet innehåller reservationer, efter bekräftelse till kommissionen på att korrigerande åtgärder när det gäller systemens viktigaste beståndsdelar har vidtagits och att de motsvarande reservationerna har dragits tillbaka och om kommissionen inte givit några synpunkter inom två månader efter dagen för bekräftelsen
en if the opinion contains reservations, upon confirmation to the Commission that corrective measures concerning key elements of the systems have been implemented, and the corresponding reservations withdrawn, and in the absence of observations by the Commission within two months of the date of confirmation
sv Enbrel administrerades i doserna ‧ mg en gång i veckan, ‧ mg två gånger i veckan eller ‧ mg två gånger i veckan under ‧ på varandra följande månader
en Enbrel was administered at doses of ‧ mg once a week, ‧ mg twice a week or ‧ mg twice a week for ‧ consecutive months
sv I förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utvidgades fondens tillämpningsområde tillfälligt för att den skulle kunna ingripa i situationer som denna, som är direkt kopplade till den globala finansiella och ekonomiska krisen. Det krävs att ”minst 500 arbetstagare sägs upp på ett företag i en medlemsstat under en period av fyra månader, inklusive arbetstagare som sägs upp hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled”.
en In effect, under Regulation (EC) No 546/2009 of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund, the scope of the EGF was temporarily widened as it was expected to be able to intervene in situations like this, as a direct result of the global financial and economic crisis, if there are 'at least 500 redundancies over a period of four months in an enterprise in a Member State, including workers made redundant in its suppliers or downstream producers'.
sv Efter ganska utdragna förhandlingar fattades så ett gemensamt beslut om att förlänga fredningstiden för bläckfisk med månaderna mars och april, att gälla för alla fartyg och nationsflaggor i hela fiskezonen. Detta är alltså ett fall av artfredning.
en After quite long negotiations, we have reached a joint decision to add March and April to the 'cephalopod' biological dormancy period for all ships of all flags in all areas, thus giving the species a period during which it can recover.
sv Våra institutioner, framför allt Europaparlamentet, får inte komma i andra hand under de kommande veckorna, under de kommande månaderna.
en Starting with Parliament, our institutions must play a prominent role in the coming weeks and months.
sv Det är faktiskt 18 månader sedan Erika gick till botten, mot bakgrund av den upprördhet och de starka känslor som vi känner till och den polemik som sedan följde.
en It has been 18 months since the Erika sank, an event marked by commotion, emotion and by ensuing controversy.
sv Fakultativt:) Kliniska symptom på diarré: har det förekommit symptom på diarré under de sista tre månaderna före provtagningen?
en voluntarily:) clinical symptoms of diarrhoea: were there symptoms of diarrhoea within the three months before the sampling?
sv Herr ledamot! Inom det föregående presidiet har vi följt fastighetspolitiken, som varit en mycket tung fråga under de senaste månaderna, och jag tror mig kunna säga att man har ägnat tillbörlig uppmärksamhet åt föremålet för er oro.
en Mr Evans, we have followed the building regulations and taken them into serious consideration during this time at the Presidency office, and I believe that your concerns received due attention.
sv Detta är vad våra föredragande har upprepat för oss i månader.
en This is what our rapporteurs have been telling us for months.
sv När jag frågade ut kommissionen för några månader sedan betonade man att initiativet är väl avvägt, ökar medborgarnas grundläggande rättigheter, samtidigt som principen om ömsesidigt erkännande förstärks.
en When I questioned the Commission a few months ago, it stressed that the initiative was balanced, increasing the fundamental rights of citizens while also enhancing the principle of mutual recognition.
sv Referensräntan och diskonteringsräntan skall justeras under året om den avviker med mer än ‧ % från genomsnittet av de indikativa räntor som noterats under de senaste tre månaderna
en the reference and discount rates are adjusted again in the course of the year if they differ by more than ‧ % from the average of the indicative rates recorded over the last known three months
sv En placebokontrollerad studie där ‧ vuxna patienter behandlades med Enbrel i tillägg till standardbehandling (cyklofosfamid eller metotrexat och glukokortikosteroider) under i medeltal ‧ månader, har inte visat att Enbrel skulle vara en effektiv behandling vid Wegeners granulomatos
en A placebo-controlled trial, in which ‧ adult patients were treated with Enbrel in addition to standard therapy (including cyclophosphamide or methotrexate, and glucocorticoids) for a median duration of ‧ months, has not shown Enbrel to be an effective treatment for Wegener s granulomatosis
sv månader, när de givits för att nå en hemoglobinkoncentration på ‧– ‧ g/dl (‧, ‧– ‧, ‧ mmol/l) hos kemoterapibehandlade patienter med metastaserande bröstcancer
en patients with metastatic breast cancer receiving chemotherapy when administered to target a haemoglobin of ‧ g/dl (‧ ‧ mmol/l
sv Följande gäller för en period på minst tre månader efter utslaktningen samt rengöringen och desinfektionen i leden a och b
en during a period of at least three months following the completion of the stamping out policy and cleansing and disinfection referred to in points (a) and (b
Visar sida 1. Hittade 31965 meningar matchning fras månaderna.Hittade i 6,71 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.