Översättningar till engelska:

 
definite plural of månad

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (13)

förra månaden
last month
förrförra veckan-månaden-året
the week-month-year before last
jag hade fullt upp att göra under de följande tio månaderna (informellt)
I had my work cut out for me over the next ten months
månads-
monthly
Nio månader
Nine Months

Exempel meningar med "månaderna", översättning minne

add example
sv Offentliga sektorn (S.‧), senast den ‧ juni ‧, varvid kommissionen får medge senareläggning med högst sex månader när det gäller startdatum för denna uppgiftsrapportering, om de nationella statistiksystemen kräver omfattande anpassningar
en for the general government sector (S.‧), no later than ‧ June ‧; the Commission may grant a derogation, not exceeding six months, for the starting date of transmission of those data, in so far as the national statistical systems require major adaptations
sv Byrån, kommissionen och övriga medlemsstater ska underrättas om alla sådana undantag så snart dessa upprepas eller om de beviljas för längre perioder än två månader
en The Agency, the Commission and the other Member States shall be notified of any such exemptions as soon as they become repetitive or where they are granted for periods of more than two months
sv Iscover kan ges till • patienter som nyligen har haft en hjärtinfarkt; man kan börja med Iscover under dagarna närmast efter infarkten och upp till ‧ dagar senare, • patienter som nyligen har haft ett ischemiskt slaganfall (slaganfall utan blödning); man kan börja med Iscover under de ‧ dagarna närmast efter slaganfallet och upp till ‧ månader senare, • patienter med perifer artärsjukdom (problem med blodflödet i artärerna), • patienter med ett tillstånd som kallas akut koronarsyndrom, då det ska ges med acetylsalicylsyra (ett annat koagulationshämmande medel), däribland patienter som haft en stent införd (ett kort rör som förs in i artären för att hålla den vidgad
en Iscover can be given to: patients who have recently had a myocardial infarction (heart attack); Iscover can be started in the few days after the attack and up to ‧ days later, patients who have had a recent ischaemic stroke (non-bleeding stroke); Iscover can be started in the ‧ days after the attack and up to ‧ months later, patients with peripheral arterial disease (problem with blood flow in the arteries), patients who have a condition known as acute coronary syndrome, when it should be given with aspirin (another anticoagulant), including patients who have had a stent inserted (a short tube placed in an artery to prevent it closing up
sv Den vietnamesiska lagen tillåter de lokala myndigheterna att döma människor till administrativt frihetsberövande på mellan ‧ och ‧ månader utan rättegång för brott mot den nationella säkerheten (dekret ‧/CP från ‧ om administrativt frihetsberövande), vilket är ett uppenbart brott mot internationella bestämmelser
en In flagrant violation of international conventions, Vietnamese law allows local authorities to place people under administrative detention for six months to two years, without trial, for breach of national security (decree ‧/CP of ‧ on administrative detention
sv Vad tror ni jag gjort i alla dessa månader?
en What do you think I' ve been doing all these months?
sv Om avtalsparten, förutom i fall av force majeure, inte iakttar den avtalade lagringsperiodens utgång, om en sådan har fastställts i enlighet med artikel ‧.‧, eller den tidsfrist på två månader som anges i artikel ‧.‧ för den totala lagrade kvantiteten, ska varje ytterligare kalenderdag som innebär att kraven inte uppfylls medföra en minskning med ‧ % av stödbeloppet för det berörda avtalet
en Except in cases of force majeure, where the contracting party fails to respect the end of the contractual storage period, if any has been fixed in accordance with Article ‧, or the two-month time limit referred to in Article ‧ for the totality of the quantity stored, each calendar day of non-compliance shall entail a reduction of ‧ % in the amount of aid for the contract in question
sv bankinlåning: kontantinsättningar hos kreditinstitut som återbetalas på anfordran eller efter en uppsägningstid upp till tre månader, eller efter en överenskommen löptid upp till två år, inbegripet belopp som betalas till kreditinstitut vid överlåtelse av värdepapper inom ramen för återköpstransaktioner eller i samband med värdepapperslån
en bank deposits means cash deposits made with credit institutions, repayable on demand or upon prior notice of up to three months, or at agreed maturities of up to two years, inclusive of sums paid to credit institutions in respect of a transfer of securities under repurchase agreements and securities lending
sv Direktören ska ha en provtjänstgöring på sex månader
en The Director will have a probationary period of ‧ months
sv Varje grovfoderareal skall vara tillgänglig för djuruppfödning under en period på minst sju månader, som börjar vid en tidpunkt som medlemsstaten fastställer och som skall infalla mellan den ‧ januari och den ‧ mars
en each forage area must be available for rearing animals for a minimum period of seven months, starting on a date to be determined by the Member State, which must be between ‧ January and ‧ March
sv Tillägg av en varning om att de flesta hudreaktionerna debuterar under den första månaden av
en Addition of a warning to report that the onset of skin reactions occur in the majority of cases
sv är försett med den godkända produktionsanläggningens veterinära godkännandenummer och, när det gäller fryst malet kött, månaden och året för nedfrysningen i tydlig skrift
en bear the veterinary approval number of the approved production plant and in the case of frozen minced meat, the month and year of freezing in clear
sv Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel ‧.‧ i förordning (EEG) nr ‧/‧ under en period av tre månader
en Binding tariff information issued by the customs authorities of Member States, which is not in accordance with this Regulation, can continue to be invoked for a period of three months under Article ‧ of Regulation (EEC) No
sv Om den situation som avses i punkt ‧ uppstår akut och om gemenskapsmarknaden störs eller sannolikt kommer att störas av systemet med passiv eller aktiv förädling, skall kommissionen trots punkt ‧ på begäran av en medlemsstat eller på eget intitiativ, besluta om de nödvändiga åtgärderna om vilka rådet och medlemsstaterna skall underrättas och vilka skall träda i kraft med omedelbar verkan och gälla i högst sex månader
en By way of derogation from paragraph ‧, if the situation referred to in that paragraph occurs with particular urgency and if the Community market is, or is likely to be, disturbed by outward or inward-processing arrangements, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initative, decide on the necessary measures; the Council and the Member States shall be notified of such measures, the period of validity of which may not exceed six months and which shall apply immediately
sv Den totala budget som finns tillgänglig för projektperioden (‧ månader) är ‧ euro för EU ‧ och Island
en The total available budget for the project duration (‧ months) is EUR ‧ for the ‧ EU Member States and Iceland
sv Under de senaste månaderna har vi sett förhandlingar om ramavtal mellan användargrupper och vissa järnvägsföretag.
en Over the last few months, we have witnessed the negotiation of framework agreements between user groups and certain rail undertakings.
sv Sex månader senare har Läkare utan gränser ännu ingen information om hans säkerhet, hans uppehållsort och hans hälsotillstånd.
en Six months on, MSF still has no news about his safety, the place where he is being held or his state of health.
sv Om en utredning pågår längre än nio månader, skall direktören underrätta övervakningskommittén om orsakerna till att utredningen inte ännu har kunnat avslutas och när detta beräknas kunna ske
en Where an investigation has been in progress for more than nine months, the Director shall inform the Supervisory Committee of the reasons for which it has not yet been possible to wind up the investigation, and of the expected time for completion
sv Han återhämtade sig aldrig från det, och tragiskt nog tog han livet av sig förra månaden.
en He never recovered from that and tragically took his own life last month.
sv under de sista sex månaderna av graviditeten eller om du ammar, se ” Graviditet och amning ”
en during the last ‧ months of pregnancy or if you are breast-feeding, see section Pregnancy and
sv För sex månader sedan, när vi talade om situationen i Afghanistan, var de sinnebilden för förstörandet av Buddhastatyerna i Bamiyan, och till och med för sitt eget förtryck.
en Six months ago, when we were debating the situation in Afghanistan, they were the symbols of the destruction of the Bamiyan Buddha statues, and even of their own oppression.
sv När jag hör vissa mycket kritiska talare från de anglosaxiska länderna, vill jag minnas att det är just dessa länder som under de senaste månaderna har ropat på hjälp särskilt många gånger för att övervinna finanskrisen tillsammans.
en When I listen to some very critical speakers from Anglo-Saxon countries, I remember that it was precisely from such countries that, over the last few months, a particularly large number of cries for help came to overcome the financial crisis together.
sv De kvantiteter som saluförts under den föregående månaden, uppdelade på sådana som släppts ut på regionala marknader och sådana som skickats till andra delar av gemenskapen, och prognoserna för den aktuella månaden
en the quantities marketed during the preceding month broken down by those placed on regional markets and those sent to the rest of the Community, together with forecasts for the current month
sv I slutet av det franska ordförandeskapet för rådet sa president Sarkozy att de gångna sex månaderna hade förändrat honom.
en At the end of the French Council Presidency, President Sarkozy said that the previous six months had changed him.
sv Efter framgångsrik läkning av såren och eradikering av Helicobacter pylori randomiserades patienterna till behandling med lansoprazol ‧ mg eller placebo utöver aspirin ‧ mg dagligen i ‧ månader
en After successful healing of the ulcers and eradication of H. pylori, patients were randomized to treatment with lansoprazole ‧ mg or placebo in addition to aspirin ‧ mg daily for ‧ months
sv Den ‧ juni ‧ antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution ‧ enligt vilken de stater som samarbetar med den federala övergångsregeringen i Somalia bemyndigas att, för en period på sex månader från och med antagandet av resolutionen, resa in på Somalias territorialvatten och att i enlighet med tillämplig internationell rätt använda alla nödvändiga medel för att stävja piratdåd och väpnade rån till havs
en On ‧ June ‧, the UNSC adopted Resolution ‧ authorising, for a period of six months from the date of that Resolution, States cooperating with the Transitional Federal Government of Somalia (TFG), to enter the territorial waters of Somalia and to use, in a manner consistent with relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery at sea
Visar sida 1. Hittade 31965 meningar matchning fras månaderna.Hittade i 6,552 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.