uttal:  

Översättningar till engelska:

 • Sami   
  (Adjectival  )
   
  relating to the Sami people or languages
   
  relating to the Sami people or languages
 • Lapp   
  (noun   )
 • Lappish   
 • lapp   

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (6)

samiska
; lapp; Sami languages; Lappish; Lapp; Sami; Saami

    Visa deklination

Exempel meningar med "samisk", översättning minne

add example
sv Bestämmelserna i detta avsnitt skall tillämpas mot bakgrund av förklaringen om det samiska folket, där ordalydelsen i ingressen till protokoll nr ‧ om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning återges utan att dess rättsverkan ändras
en The provisions of this Section shall apply in the light of the Declaration on the Sami people, which incorporates, without altering its legal effect, the wording of the preamble to Protocol ‧ to the Act concerning the conditions of accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden
sv Förklaring om det samiska folket
en Declaration on the Sami people
sv Detta har särskilt drabbat den samiska befolkningen.
en This has affected the Sami people in particular.
sv För det tredje är vi stolta över våra samiska EU-medborgare, och vi är stolta över de olika bestämmelserna i EU-fördragen och i EU:s regionalpolitik som handlar om samerna.
en Thirdly, we are proud of our Sami EU citizens, and we are proud of the different provisions in the EU treaties and in the EU regional policy addressing the Sami people.
sv Bestämmelser om det samiska folket
en Provisions on the Sami people
sv Genom att stödja studier i europeiska minoritetsspråk som till exempel samiska som en del av internationaliseringspolitiken bevarar man värdefulla lokala kulturarv som måste hållas vid liv i det alltmer internationella Europa.
en The study of minority languages in the European area, as well as support for the Sami language as part of international policy, will preserve valuable local cultural traditions, which must be kept alive in an ever more internationalist Europe.
sv Samiska (Norden, Finland
en Sami (Northern, Finland
sv Trots bestämmelserna i konstitutionen kan det samiska folket ges ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska områden
en Notwithstanding the provisions of the Constitution, exclusive rights to reindeer husbandry within traditional Sami areas may be granted to the Sami people
sv Med beaktande av artiklarna ‧ och ‧ i protokollet om anslutningsfördragen och anslutningsakterna för Konungariket Danmark, Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige erkänner konferensen de förpliktelser och åtaganden som Sverige och Finland har gentemot det samiska folket enligt nationell och internationell rätt
en Having regard to Articles ‧ and ‧ of the Protocol on the Treaties and Acts of Accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the Hellenic Republic, of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, and of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden, the Conference recognises the obligations and commitments of Sweden and Finland with regard to the Sami people under national and international law
sv Konferensen konstaterar att Sverige och Finland är fast beslutna att bevara och utveckla det samiska folkets försörjningsmöjligheter, språk, kultur och levnadssätt och beaktar att den samiska kulturen och samernas försörjning är beroende av primära förvärvskällor som renskötsel i traditionella områden för samisk bosättning
en The Conference notes that Sweden and Finland are committed to preserving and developing the means of livelihood, language, culture and way of life of the Sami people and considers that traditional Sami culture and livelihood depend on primary economic activities, such as reindeer husbandry in the traditional areas of Sami settlement
sv Den nordliga dimensionen skiljer sig verkligen från Kaliningrad, vilket bland annat symboliseras av det samiska folk som lever i det nordliga område som sträcker sig från Norge till Ryssland och som samtidigt är EU:s enda ursprungsbefolkning.
en The Northern Dimension is certainly different from Kaliningrad, which is symbolised, for example, by the Sami people who live in the Arctic region that stretches from Norway to Russia and who at the same time are the EU’s only indigenous people.
Visar sida 1. Hittade 15 meningar matchning fras samisk.Hittade i 0,228 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.