Översättningar till engelska:

  • creepers   

Exempel meningar med "skor med mjuk sula", översättning minne

add example
sv Delar till skor (klackar, sulor m.m
en Parts of footwear (heels, soles, etc
sv Den där oregelbundenheten torde vara överensstämmande på alla sulor oavsett om mördaren byter skor eller inte, eller hur?
en The wear pattern should be consistent on all soles whether the killer changes shoes or not, correct?
sv Delstaten Mato Grosso do Sul och alla delar av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso kommer att tillåtas exportera färskt urbenat och mognadslagrat nötkött enligt de enhetliga villkoren för de delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen för närvarande är tillåten
en The State of Mato Grosso do Sul and all parts of the States of Minas Gerais and Mato Grosso will be allowed to export fresh de-boned and matured bovine meat under the uniform conditions applicable to the Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
sv I juli ‧ fick den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul återinförd status som fri från mul- och klövsjuka med vaccination enligt OIE
en In July ‧, the status of free of foot-and-mouth disease with vaccination was reinstated by the OIE for the Brazilian State of Mato Grosso do Sul
sv Fallet med kommunen Casale sul Siles tilldelning av avfallshanteringsuppdrag, som parlamentsledamoten hänvisar till, utgör en del av den mer generella problematiken kring den italienska lagstiftning som anger hur lokala offentliga tjänster skall förvaltas och tilldelas
en The municipality of Casale sul Sile's awarding of waste management services to which the Honourable Member refers is an instance of the more general problem of Italian legislation governing the forms of management and awarding of local public services
sv Enligt beslut ‧/‧/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens beslut ‧/‧/EG ändrades den bilagan också i fråga om uppgifterna för Brasilien med beteckningen BR-‧, för att återinföra Mato Grosso do Sul och inkludera resten av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso, för att tillåta import till gemenskapen av urbenat och mognadslagrat nötkött från djur som slaktats tidigast den ‧ december
en Decision ‧/‧/EEC, as amended by Commission Decision ‧/‧/EC, further amended that Annex as regards the entry for Brazil with code of territory BR-‧ in order to re-instate Mato Grosso do Sul and include the rest of the States of Minas Gerais and Mato Grosso in order to allow the importation into the Community of bovine de-boned and matured meat from animals slaughtered on or after ‧ December
sv En sko i storlek ‧XW, som motsvarar konfigurationens storlek och med sul- och klacktjocklek enligt specifikationerna i Förenta staternas militära standard MIL S ‧, revision P och med vikten ‧,‧–‧,‧ kg, ska placeras och fastgöras på varje fot på provdockorna
en A size ‧XW shoe, which meets the configuration size, sole and heel thickness specifications of the US military standard MIL S ‧, revision P and whose weight is ‧,‧-‧,‧ kg, shall be placed and fastened on each foot of the test dummies
sv De används inom alla typer av tillämpningsområden, en del nödvändiga, andra mindre nödvändiga – i isolerande skum, aerosolsprayer, kyl- och luftkonditioneringssystem, brandskyddssystem och till och med i sulorna på löparskor med luftteknologi.
en They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, aerosols, refrigeration and air conditioning systems, in fire protection equipment and even in the soles of air technology jogging shoes.
sv I detta direktiv avses med skodon alla produkter som är försedda med sula och som är utformade för att skydda eller täcka foten, även sådana delar som säljs separat och som avses i bilaga
en For the purposes of this Directive
sv Skodon som framställs i ett stycke, t.ex. genom gjutning av gummi eller plast med undantag av engångsprodukter av mindre hållbart material (papper, plastfilm osv. utan påsatt sula
en footwear formed from a single piece, particularly by moulding rubber or plastics, but excluding disposable articles of flimsy material (paper, plastic film, etc., without applied soles
sv Eftersom Mato Grosso do Sul har status som fri från mul- och klövsjuka och mot bakgrund av resultaten av kommissionens inspektioner i Brasilien, bör den delstaten återinföras i förteckningen över områden från vilka import av färskt urbenat och mognadslagrat nötkött tillåts, enligt de enhetliga villkoren för de övriga delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen är tillåten
en Considering the free of foot-and-mouth disease status of Mato Grosso do Sul, and considering the results of the Commission’s inspections carried out in Brazil, that State should be re-included in the list of territories from which imports into the Community of fresh de-boned and matured bovine meat are authorised under the uniform conditions applicable to the other Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
sv Engångsskodon med påsatt sula, som i allmänhet är avsedda att användas endast en gång
en disposable footwear, with applied soles, generally designed to beused only once
sv De används i alla möjliga tillämpningar, mer eller mindre nödvändiga: i isoleringsskum, i sprejförpackningar, i kylskåp och luftkonditioneringssystem, i brandskyddsutrustning och kopplingsutrustning och till och med i sulorna på joggingskor av typen ”airtech”, och naturligtvis i tvåglasfönster.
en They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, in aerosols, in refrigeration and air conditioning systems; in fire protection equipment and switchgear and even in the soles of ‘air-tech’ jogging shoes, as well as, of course, in double-glazed windows.
sv Vi har ett utmärkt bevis på det i Valencia där jag bor. Där finns ett oräkneligt antal små och medelstora företag med keramik, leksaker, skor, möbler och som har en hög arbetsintensitet.
en In Spain, we have a wonderful example to prove this point: in the Valencian Community where I live there are a great many such enterprises, producing ceramics, toys, footwear or furniture.
sv Vi räknar med att under den närmaste framtiden få ett förslag från kommissionen om en eventuell förlängning av de aktuella antidumpningsavgifter som läggs på import av skor med överdelar av läder från Kina och Vietnam.
en We expect to receive a proposal from the Commission in the near future on the possible extension of current antidumping duties imposed on the importing of footwear with leather uppers from China and Vietnam.
sv Att social misär utgör en gynnsam grogrund för populister och extremister, etniska och religiösa motsättningar ser vi just nu med förfärande tydlighet i Tjetjenien och angränsande områden, där krigsherrar och kriminella klaner skor sig på civilbefolkningens bekostnad.
en The fact that social destitution constitutes fertile ground for populists and extremists and for ethnic and religious conflicts is something we can see right now with appalling clarity in Chechnya and neighbouring regions where warlords and criminal clans are feathering their nests at the expense of the civilian population.
sv De viktigaste fördelarna med Dohaagendan för utvecklingsländerna finns av alla dessa skäl inte inom jordbruket, utan inom handeln med industriprodukter, särskilt inom arbetskraftsintensiva industrier såsom skor och textilier.
en For all those reasons, the key gains for developing countries in the DDA lie not in agriculture, but in trade in industrial goods, especially in labour-intensive industries such as shoes and textiles.
sv Det är dyrt med kläder, skor och smink
en Clothes and shoes and make- up are expensive
sv Det har beräknats att mängden förfalskade varor under de tio senaste åren har ökat med 1 600 procent, och jag anser att EU måste göra något, för vi talar om en enorm marknad och om mycket verkliga materiella ting, som leksaker, kläder, skor, livsmedel, kosmetika, kemikalier, gastronomiska produkter med falska ursprungsbeteckningar, glasögon, cd-skivor, dvd-skivor och annat, med andra ord varor som EU:s konsumenter köper varje dag.
en It has been calculated that over the last 10 years the volume of counterfeit goods has risen by 1 600%, and I believe that Europe needs to do something, because we are talking about a vast market and very real, material things, such as toys, clothes, shoes, food, cosmetics, chemicals, gastronomic products with false designations of origin, spectacles, compact discs, DVDs and other things, in other words all goods that European consumers buy every day.
sv Jag tycker att det är fel av oss i EU att skicka ut vår industri på världsmarknaden med blytunga skor när våra amerikanska vänner har på sig springskor i Indien.
en I think it is wrong for us in the EU to send European industry out onto the world market with leaden shoes while our American friends are in trainers in India.
sv CPA ‧.‧.‧: Reseffekter, handväskor och liknande varor, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkaniserade fibrer eller papp; reseetuier med toalettartiklar, artiklar för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder
en CPA ‧.‧.‧: Luggage, handbags and the like, of leather, composition of leather, plastic sheeting, textile materials, vulcanised fibre or paperboard; travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning
sv Eftersom kunderna t.ex. vill köpa skor med snören och det inte är genomförbart för återförsäljarna att snöra nya skor med snören som de själva valt, har det blivit handelsbruk att skotillverkarna levererar skor med snören
en For instance, since customers want to buy shoes with laces and it is not practicable for distributors to lace new shoes with the laces of their choice, it has become commercial usage for shoe manufacturers to supply shoes with laces
sv Och utifall inte klänningen skulle gör susen, så bytte du även skor med henne, så att hon skulle känna att hon började bli fet
en Just in case taking in the dress wasn' t enough, you traded shoes with her, so she' d feel like she was getting fat
sv Omfattningen av det hot vi står inför kan lätt inses om vi betänker att importen av skor från Kina har ökat med flera hundra procent.
en The scale of the threat before us can be readily understood if we consider that the import of footwear from China has risen by several hundred per cent.
sv Det är inget mysterium.Han gick med för stora skor, och nån hämnades
en The boy ran with the big guys and someone got back at him
Visar sida 1. Hittade 1083846 meningar matchning fras skor med mjuk sula.Hittade i 73,346 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.