Översättningar till engelska:

  • creepers   

Exempel meningar med "skor med mjuk sula", översättning minne

add example
sv Den där oregelbundenheten torde vara överensstämmande på alla sulor oavsett om mördaren byter skor eller inte, eller hur?
en The wear pattern should be consistent on all soles whether the killer changes shoes or not, correct?
sv Delar till skor (klackar, sulor m.m
en Parts of footwear (heels, soles, etc
sv Fallet med kommunen Casale sul Siles tilldelning av avfallshanteringsuppdrag, som parlamentsledamoten hänvisar till, utgör en del av den mer generella problematiken kring den italienska lagstiftning som anger hur lokala offentliga tjänster skall förvaltas och tilldelas
en The municipality of Casale sul Sile's awarding of waste management services to which the Honourable Member refers is an instance of the more general problem of Italian legislation governing the forms of management and awarding of local public services
sv Engångsskodon med påsatt sula, som i allmänhet är avsedda att användas endast en gång
en disposable footwear, with applied soles, generally designed to beused only once
sv I detta direktiv avses med skodon alla produkter som är försedda med sula och som är utformade för att skydda eller täcka foten, även sådana delar som säljs separat och som avses i bilaga
en For the purposes of this Directive
sv Delstaten Mato Grosso do Sul och alla delar av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso kommer att tillåtas exportera färskt urbenat och mognadslagrat nötkött enligt de enhetliga villkoren för de delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen för närvarande är tillåten
en The State of Mato Grosso do Sul and all parts of the States of Minas Gerais and Mato Grosso will be allowed to export fresh de-boned and matured bovine meat under the uniform conditions applicable to the Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
sv Eftersom Mato Grosso do Sul har status som fri från mul- och klövsjuka och mot bakgrund av resultaten av kommissionens inspektioner i Brasilien, bör den delstaten återinföras i förteckningen över områden från vilka import av färskt urbenat och mognadslagrat nötkött tillåts, enligt de enhetliga villkoren för de övriga delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen är tillåten
en Considering the free of foot-and-mouth disease status of Mato Grosso do Sul, and considering the results of the Commission’s inspections carried out in Brazil, that State should be re-included in the list of territories from which imports into the Community of fresh de-boned and matured bovine meat are authorised under the uniform conditions applicable to the other Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
sv Enligt beslut ‧/‧/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens beslut ‧/‧/EG ändrades den bilagan också i fråga om uppgifterna för Brasilien med beteckningen BR-‧, för att återinföra Mato Grosso do Sul och inkludera resten av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso, för att tillåta import till gemenskapen av urbenat och mognadslagrat nötkött från djur som slaktats tidigast den ‧ december
en Decision ‧/‧/EEC, as amended by Commission Decision ‧/‧/EC, further amended that Annex as regards the entry for Brazil with code of territory BR-‧ in order to re-instate Mato Grosso do Sul and include the rest of the States of Minas Gerais and Mato Grosso in order to allow the importation into the Community of bovine de-boned and matured meat from animals slaughtered on or after ‧ December
sv De används i alla möjliga tillämpningar, mer eller mindre nödvändiga: i isoleringsskum, i sprejförpackningar, i kylskåp och luftkonditioneringssystem, i brandskyddsutrustning och kopplingsutrustning och till och med i sulorna på joggingskor av typen ”airtech”, och naturligtvis i tvåglasfönster.
en They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, in aerosols, in refrigeration and air conditioning systems; in fire protection equipment and switchgear and even in the soles of ‘air-tech’ jogging shoes, as well as, of course, in double-glazed windows.
sv De används inom alla typer av tillämpningsområden, en del nödvändiga, andra mindre nödvändiga – i isolerande skum, aerosolsprayer, kyl- och luftkonditioneringssystem, brandskyddssystem och till och med i sulorna på löparskor med luftteknologi.
en They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, aerosols, refrigeration and air conditioning systems, in fire protection equipment and even in the soles of air technology jogging shoes.
sv I juli ‧ fick den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul återinförd status som fri från mul- och klövsjuka med vaccination enligt OIE
en In July ‧, the status of free of foot-and-mouth disease with vaccination was reinstated by the OIE for the Brazilian State of Mato Grosso do Sul
sv Skodon som framställs i ett stycke, t.ex. genom gjutning av gummi eller plast med undantag av engångsprodukter av mindre hållbart material (papper, plastfilm osv. utan påsatt sula
en footwear formed from a single piece, particularly by moulding rubber or plastics, but excluding disposable articles of flimsy material (paper, plastic film, etc., without applied soles
sv En sko i storlek ‧XW, som motsvarar konfigurationens storlek och med sul- och klacktjocklek enligt specifikationerna i Förenta staternas militära standard MIL S ‧, revision P och med vikten ‧,‧–‧,‧ kg, ska placeras och fastgöras på varje fot på provdockorna
en A size ‧XW shoe, which meets the configuration size, sole and heel thickness specifications of the US military standard MIL S ‧, revision P and whose weight is ‧,‧-‧,‧ kg, shall be placed and fastened on each foot of the test dummies
sv Med tanke på att Macao endast hade ‧,‧ miljon invånare under undersökningsperioden, kan man inte hävda att de ‧,‧ miljoner par skor som importerades från Kina under ‧ skulle konsumeras i Macao
en Bearing in mind that the population of the Macao SAR numbered only around ‧,‧ million persons during the IP, it cannot be claimed that the ‧,‧ million pairs of shoes imported from the PRC in ‧ could be consumed in Macao
sv Andra metoder för att förhindra och behandla PPE, vilka kan påbörjas ‧ till ‧ dagar efter behandling med Caelyx, inkluderar att hålla händer och fötter kalla genom att ha dem i kallt vatten (blötläggning, bad eller simning), undvika att utsätta dem för överdriven hetta/varmt vatten och hålla dem bara (inga sockor, handskar eller skor som sitter tätt).PPE
en Other strategies to prevent and treat PPE, which may be initiated for ‧ to ‧ days after treatment with Caelyx include keeping hands and feet cool, by exposing them to cool water (soaks, baths, or swimming), avoiding excessive heat/hot water and keeping them unrestricted (no socks, gloves, or shoes that are tight fitting
sv Jag tycker att det är fel av oss i EU att skicka ut vår industri på världsmarknaden med blytunga skor när våra amerikanska vänner har på sig springskor i Indien.
en I think it is wrong for us in the EU to send European industry out onto the world market with leaden shoes while our American friends are in trainers in India.
sv Du vet hur kräsen jag är med mina skor
en You see how picky I am about my shoes
sv Kommissionen har trots allt medvetet valt att jämföra med dyra skor från Brasilien, mätt importökningen innan kvoten avskaffats med den efter att kvoten avskaffats.
en In spite of everything, the Commission has consciously chosen to make comparisons with expensive shoes from Brazil and measured the increase in imports before the quota was abolished against that after the quota was abolished.
sv Den mycket framgångsrike italienske fotbollstränaren Giovanni Trapattoni skulle antagligen formulera det så här: ”Töm flaskorna, av med skor och bälten!”
en As top Italian football coach Giovanni Trapattoni would probably put it, 'Belts off, bottles empty, shoes off!'
sv CPA ‧.‧.‧: Reseffekter, handväskor och liknande varor, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkaniserade fibrer eller papp; reseetuier med toalettartiklar, artiklar för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder
en CPA ‧.‧.‧: Luggage, handbags and the like, of leather, composition of leather, plastic sheeting, textile materials, vulcanised fibre or paperboard; travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning
sv Med undantag för vissa produkter som läder, skor och vissa jordbruksprodukter, utgör naturligtvis inte de japanska tullarna längre något hinder för marknadstillträdet.
en Of course, with the exception of certain products such as copper, footwear and some agricultural products, the Japanese customs duties are no longer restricting access to the market.
sv Den region som jag företräder, Balearerna, är dessutom en av de regioner som mest aktivt försvarar rättvisa villkor för försäljning av skor på EU:s marknader; vi anser att de tullar som föreskrivs i rådets överenskommelse är låga jämfört med dem som tillämpades under den övergångsperiod som löpte ut den 6 oktober: den tillfälliga tullen på 19 procent för skor från Kina blir nu 16 procent och för skor från Vietnam sänks tullarna från 16,8 procent till 10 procent.
en Furthermore, in the region that I represent, the Balearic Islands, one of the regions most active in defending equal conditions in the marketing of footwear in the European markets, we believe that the tariffs provided for in the Council's agreement are low compared to those applied during the provisional period that ended on 6 October: the temporary tariff of 19% for Chinese footwear is becoming 16%, and in the case of footwear from Vietnam it is falling from 16.8% to 10%.
sv Med knappar och skor
en With buttons and shoes
sv Det är väldigt slående att EU har kvalitetslagstiftning för säkra leksaker, som barnen endast kommer i kontakt med under en kort tid, samtidigt som vi inte har lämpliga standarder för skor och tofflor, som barn har på fötterna hela dagen.
en It is very striking that we have European quality legislation for safe toys, where a child comes into contact with a toy only for a short time, but we do not have adequate standards for shoes and slippers that children have on their feet all day.
sv De viktigaste fördelarna med Dohaagendan för utvecklingsländerna finns av alla dessa skäl inte inom jordbruket, utan inom handeln med industriprodukter, särskilt inom arbetskraftsintensiva industrier såsom skor och textilier.
en For all those reasons, the key gains for developing countries in the DDA lie not in agriculture, but in trade in industrial goods, especially in labour-intensive industries such as shoes and textiles.
Visar sida 1. Hittade 1083846 meningar matchning fras skor med mjuk sula.Hittade i 113,121 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.