Översättningar till engelska:

  • creepers   

Exempel meningar med "skor med mjuk sula", översättning minne

add example
sv Den där oregelbundenheten torde vara överensstämmande på alla sulor oavsett om mördaren byter skor eller inte, eller hur?
en The wear pattern should be consistent on all soles whether the killer changes shoes or not, correct?
sv Delar till skor (klackar, sulor m.m
en Parts of footwear (heels, soles, etc
sv En sko i storlek ‧XW, som motsvarar konfigurationens storlek och med sul- och klacktjocklek enligt specifikationerna i Förenta staternas militära standard MIL S ‧, revision P och med vikten ‧,‧–‧,‧ kg, ska placeras och fastgöras på varje fot på provdockorna
en A size ‧XW shoe, which meets the configuration size, sole and heel thickness specifications of the US military standard MIL S ‧, revision P and whose weight is ‧,‧-‧,‧ kg, shall be placed and fastened on each foot of the test dummies
sv Fallet med kommunen Casale sul Siles tilldelning av avfallshanteringsuppdrag, som parlamentsledamoten hänvisar till, utgör en del av den mer generella problematiken kring den italienska lagstiftning som anger hur lokala offentliga tjänster skall förvaltas och tilldelas
en The municipality of Casale sul Sile's awarding of waste management services to which the Honourable Member refers is an instance of the more general problem of Italian legislation governing the forms of management and awarding of local public services
sv I juli ‧ fick den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul återinförd status som fri från mul- och klövsjuka med vaccination enligt OIE
en In July ‧, the status of free of foot-and-mouth disease with vaccination was reinstated by the OIE for the Brazilian State of Mato Grosso do Sul
sv Skodon som framställs i ett stycke, t.ex. genom gjutning av gummi eller plast med undantag av engångsprodukter av mindre hållbart material (papper, plastfilm osv. utan påsatt sula
en footwear formed from a single piece, particularly by moulding rubber or plastics, but excluding disposable articles of flimsy material (paper, plastic film, etc., without applied soles
sv Eftersom Mato Grosso do Sul har status som fri från mul- och klövsjuka och mot bakgrund av resultaten av kommissionens inspektioner i Brasilien, bör den delstaten återinföras i förteckningen över områden från vilka import av färskt urbenat och mognadslagrat nötkött tillåts, enligt de enhetliga villkoren för de övriga delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen är tillåten
en Considering the free of foot-and-mouth disease status of Mato Grosso do Sul, and considering the results of the Commission’s inspections carried out in Brazil, that State should be re-included in the list of territories from which imports into the Community of fresh de-boned and matured bovine meat are authorised under the uniform conditions applicable to the other Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
sv De används inom alla typer av tillämpningsområden, en del nödvändiga, andra mindre nödvändiga – i isolerande skum, aerosolsprayer, kyl- och luftkonditioneringssystem, brandskyddssystem och till och med i sulorna på löparskor med luftteknologi.
en They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, aerosols, refrigeration and air conditioning systems, in fire protection equipment and even in the soles of air technology jogging shoes.
sv I detta direktiv avses med skodon alla produkter som är försedda med sula och som är utformade för att skydda eller täcka foten, även sådana delar som säljs separat och som avses i bilaga
en For the purposes of this Directive
sv De används i alla möjliga tillämpningar, mer eller mindre nödvändiga: i isoleringsskum, i sprejförpackningar, i kylskåp och luftkonditioneringssystem, i brandskyddsutrustning och kopplingsutrustning och till och med i sulorna på joggingskor av typen ”airtech”, och naturligtvis i tvåglasfönster.
en They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, in aerosols, in refrigeration and air conditioning systems; in fire protection equipment and switchgear and even in the soles of ‘air-tech’ jogging shoes, as well as, of course, in double-glazed windows.
sv Enligt beslut ‧/‧/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens beslut ‧/‧/EG ändrades den bilagan också i fråga om uppgifterna för Brasilien med beteckningen BR-‧, för att återinföra Mato Grosso do Sul och inkludera resten av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso, för att tillåta import till gemenskapen av urbenat och mognadslagrat nötkött från djur som slaktats tidigast den ‧ december
en Decision ‧/‧/EEC, as amended by Commission Decision ‧/‧/EC, further amended that Annex as regards the entry for Brazil with code of territory BR-‧ in order to re-instate Mato Grosso do Sul and include the rest of the States of Minas Gerais and Mato Grosso in order to allow the importation into the Community of bovine de-boned and matured meat from animals slaughtered on or after ‧ December
sv Engångsskodon med påsatt sula, som i allmänhet är avsedda att användas endast en gång
en disposable footwear, with applied soles, generally designed to beused only once
sv Delstaten Mato Grosso do Sul och alla delar av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso kommer att tillåtas exportera färskt urbenat och mognadslagrat nötkött enligt de enhetliga villkoren för de delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen för närvarande är tillåten
en The State of Mato Grosso do Sul and all parts of the States of Minas Gerais and Mato Grosso will be allowed to export fresh de-boned and matured bovine meat under the uniform conditions applicable to the Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
sv Om ni skulle besöka Rialtobron i Venedig - kanske tillsammans med kommissionsledamot Karel De Gucht - och ville köpa ett par skor som påstods vara italienska, en slips, en traditionell mask eller ett glas från Murano, finns det en risk att ni blir lurade eftersom det ni har köpt kanske inte alls var tillverkat i Italien utan i något land i Asien.
en Madam President, if you were to visit the Ponte Rialto in Venice - perhaps with Commissioner De Gucht - and wanted to buy a pair of shoes advertised as Italian, a tie, a traditional mask or a glass from Murano, there is a chance you will be ripped off, realising that the product purchased was not made in Italy at all, but in some country in Asia.
sv Vi räknar med att under den närmaste framtiden få ett förslag från kommissionen om en eventuell förlängning av de aktuella antidumpningsavgifter som läggs på import av skor med överdelar av läder från Kina och Vietnam.
en We expect to receive a proposal from the Commission in the near future on the possible extension of current antidumping duties imposed on the importing of footwear with leather uppers from China and Vietnam.
sv Med nystärkt krage och blanka skor
en With my high starched- collar and my high- topped shoes
sv Det har beräknats att mängden förfalskade varor under de tio senaste åren har ökat med 1 600 procent, och jag anser att EU måste göra något, för vi talar om en enorm marknad och om mycket verkliga materiella ting, som leksaker, kläder, skor, livsmedel, kosmetika, kemikalier, gastronomiska produkter med falska ursprungsbeteckningar, glasögon, cd-skivor, dvd-skivor och annat, med andra ord varor som EU:s konsumenter köper varje dag.
en It has been calculated that over the last 10 years the volume of counterfeit goods has risen by 1 600%, and I believe that Europe needs to do something, because we are talking about a vast market and very real, material things, such as toys, clothes, shoes, food, cosmetics, chemicals, gastronomic products with false designations of origin, spectacles, compact discs, DVDs and other things, in other words all goods that European consumers buy every day.
sv Att sälja skor med skosnören utgör därför inte ett kopplingsförbehåll
en Therefore, the sale of shoes with laces is not a tying practice
sv Den mycket framgångsrike italienske fotbollstränaren Giovanni Trapattoni skulle antagligen formulera det så här: ”Töm flaskorna, av med skor och bälten!”
en As top Italian football coach Giovanni Trapattoni would probably put it, 'Belts off, bottles empty, shoes off!'
sv Spekulanter som girigt skor sig på allmänhetens bekostnad bör förbjudas, kasinobankerna som spelar hasard med våra medborgares liv och framtid bör avskaffas och EU bör vara skyldigt att övervaka finansmarknaderna ordentligt i stället för att angripa de offentliga tjänsterna.
en Speculators who greedily feed off the public should be outlawed; the casino banks that gamble with the lives and futures of citizens should be abolished; and the EU should be required to properly supervise financial markets, rather than attack public services.
sv I ett skede då FN:s flyktingkommissarie upprörs över lagar som har drivits igenom av den danska och den italienska regeringen - lagar som ifrågasätter rätten att bo med sin familj genom en inskränkning av rätten till familjeåterförening och rätten att älska vem man vill genom ett angrepp på blandäktenskap och som till och med syftar till att begränsa antalet asylsökande på förhand - i ett skede då ett helt land, som i det här fallet är mitt land, Frankrike, de mänskliga rättigheternas hemland, till den andra omgången i presidentvalet har fört fram Jean-Marie Le Pen, som skor sig på sitt motstånd till invandrare och asylsökande, ja då är det oansvarigt att rusa iväg och vägra att lösa de verkliga problemen genom att låta utlänningarna få bära hundhuvudet.
en At the same time, the United Nations High Commissioner for Refugees has condemned laws passed by the Danish and Italian Governments that call into question the right to live as a family by limiting family reunification, the right to love the person of one's choice by attacking mixed marriages and that even seek to limit the number of asylum applicants. Furthermore, France - my own country, as it happens - which has traditionally defended human rights, has just voted a Jean-Marie Le Pen through to the second round of the presidential elections, a politician who has used the subject of immigrants and asylum applicants for his own gains.
sv Numera kan jag inte med om en karl har oputsade skor
en I hate men who wear dirty shoes.It' s crude
sv Det är dyrt med kläder, skor och smink
en Clothes and shoes and make- up are expensive
sv Oavsett vi gillar det eller inte röstar EU-medborgarna med sina plånböcker och köper importerade skor.
en Whether we like it or not, European citizens are voting with their wallets and buying imported footwear.
sv Tänk att på att han får lämna oss med sina favorit skor
en Just think, he' s going out wearing his favorite shoes
Visar sida 1. Hittade 1083846 meningar matchning fras skor med mjuk sula.Hittade i 102,709 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.