Översättningar till engelska:

  • be struck-knocked all of a heap   

Exempel meningar med "stå handfallen", översättning minne

add example
sv I de fall flera medlemsstater deltar i finansieringen skall varje medlemsstats andel stå i proportion till den andel av finansieringen som kommer från den organisation i medlemsstaten som föreslår programmet
en Where more than one Member State contributes to the financing, the share to be paid by each shall be proportionate to the financial contribution of the proposing organisation established in its territory
sv I så fall skall giltighetstiden, som undantag från artikel ‧, begränsas till fem arbetsdagar från dagen för det verkliga utfärdandet i den mening som avses i artikel ‧ i förordning (EEG) nr ‧, varvid en av följande angivelser skall stå i fält ‧ i licensansökan och licensen
en In this case the validity of the licence issued shall, Article ‧ notwithstanding, be restricted to five working days from the actual day of issue, Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ applying, and applications and licences shall carry the following entry in box
sv I detta fall ska licensens giltighetstid, genom undantag från artikel ‧ i denna förordning, begränsas till fem arbetsdagar från och med dagen för utfärdandet enligt artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧, och minst en av de angivelser som återfinns i bilaga VII, del A till den här förordningen ska stå i fält ‧ i licensansökan och licensen
en In such cases, notwithstanding Article ‧ of this Regulation, the term of validity of the licences shall be limited to five working days from their actual day of issue within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and box ‧ of licence applications and licences shall indicate at least one of the entries listed in Annex VII, Part A, to this Regulation
sv I vilket fall som helst måste det stå klart att min grupp naturligtvis fullständigt stöder rekommendationerna från den oberoende expertkommittén.
en In any case, it should be clear that my group, of course, fully backs the recommendations made by the Committee of Wise Men.
sv Den procedur lagstiftningen förutser innebär att kommissionen får exklusiva befogenheter att besluta från fall till fall huruvida konsumenterna skall informeras eller inte och vad som skall stå på etiketten.
en The procedure foreseen in the legislation means that the Commission will have exclusive powers to decide on a case-bycase basis whether consumers will be informed and what the label will say.
sv I varje fall vill jag dock försäkra Cornelissen om att jag kommer att stå i ständig kontakt med det holländska ordförandeskapet lika mycket angående diskussionen om regeringskonferensen som angående utvecklingen av en speciell del för turismen, och angående erhållandet av en överenskommelse om Philoxenia-programmet, även om det är i sista stund, under de sista veckorna, utan anmodan från rådet och inom ramarna för Coreper.
en Whatever the case, however, I can assure Mr Cornelissen that I am constantly in touch with the Dutch Presidency about the IGC and developments concerning a specific chapter for tourism and the possibility of achieving an agreement on the Philoxenia programme even at this late stage, in the final weeks, through the COREPER framework, without a Council meeting.
sv Turistsektorn behöver en rättslig grund att stå på för att bli mer effektiv och den behöver undantas från kravet på enhälliga beslut i rådet. Det skulle ge vingar åt en sektor som i dag hålls i ett järngrepp av de stora researrangörerna, och som i varje fall befinner sig utanför parlamentets kontroll.
en The lack of a legislative basis which would make this sector more operative and remove it from the field of unanimous decision-making within the Council will give impetus to this sector, which is in the hands of the large tour operators and completely outside the control of this House.
sv Under den tid som jag skulle ha talat ville jag i alla fall symboliskt visa vad en oberoende parlamentsledamot kan stå för, även om någon i hans egen grupp hindrar honom från att tala.
en For the time that I would have spoken, I wanted to show, symbolically at any rate, what an independent in this House can stand for, even when someone from his own group prevents him from speaking.
sv Bevarandet av resurserna är ett prioriterat mål i den gemensamma fiskeripolitiken. Det kan inte i något fall stå över åtgärder som gynnar yrkesfiskarnas säkerhet, eftersom det är en falsk föreställning från grunden.
en Protection of resources is a priority objective of the CFP, which can under no circumstances be put before any measure that promotes the safety of fishermen, because this is a fundamentally false approach.
sv Europaparlamentet stöder kommissionens förslag i åtgärd ‧ att garantera det ekologiska jordbrukets integritet genom att stärka normerna och stå fast vid de fastställda slutdatumen för övergångsperioderna, men begär dock att särskilda fall som uppstår undersöks, till exempel inom uppfödningen, om bibehållandet av slutdatumen för införande av djur från icke-ekologiska djurhållningar skulle hämma återhämtningen och bevarandet av vissa inhemska raser som redan håller på att försvinna i vissa medlemsstater
en Supports the Commission proposal in Action ‧ to endeavour to guarantee the integrity of organic production by enforcing the regulations and adhering to the limit dates planned for the transitional periods; but requests that special cases that arise be examined, for example, in stockbreeding, in cases in which nonextension of the date for the introduction of animals not organically bred would mean a curb on the recovery and maintenance of certain indigenous breeds which are already endangered in certain Member States
sv I detta fall skall licensens giltighetstid, genom undantag från artikel ‧, begränsas till fem arbetsdagar från och med dagen för utfärdandet enligt artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧, och minst en av de angivelser som återfinns i bilaga IIIa till den här förordningen skall stå i fält ‧ i licensansökan och licensen
en In such cases, notwithstanding Article ‧, the term of validity of the licences shall be limited to five working days from their actual day of issue within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and box ‧ of licence applications and licences shall indicate at least one of the entries listed in Annex IIIa to this Regulation
sv Vi får därför undan för undan veta att det överstatliga Europol borde få order från en europeisk domstol, som i sin tur skulle placeras under Europeiska kommissionens ansvar, som i detta fall endast skulle stå till svars inför Europaparlamentet.
en We therefore gradually learn that the supranational Europol should take orders from a European public prosecutor's office, itself under the responsibility of the European Commission, which would be accountable in this respect only to the European Parliament.
sv Det brukar i allmänhet stå klart att antagandet av ett ändringsförslag från ett utskott som ombetts avge ett yttrande bara kan ske automatiskt om ändringsförslaget faller inom ramen för utskottets exklusiva befogenhet.
en It is generally understood to be clear that the adoption of an amendment from a committee whose opinion is sought can be automatic only when that amendment falls under the exclusive competence of that committee.
sv Den europeiska utrikespolitiken får inte stå handfallen medan världen förändras.
en European foreign policy should not remain powerless while the world changes.
sv I detta fall skall giltighetstiden, genom undantag från artikel ‧, begränsas till fem arbetsdagar från och med dagen för utfärdandet enligt artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ och en av följande angivelser skall stå i fält ‧ i licensansökan och licensen
en In this case, Article ‧ notwithstanding, the validity of licences issued shall be restricted to five working days from the date of issue within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and applications and licences shall carry the following entry in box
sv Båda har behov av demokrati och en internationell rättsordning; i båda fallen måste vi från Europaparlamentets sida stå till förfogande.
en Both need democracy and an international system of law, and as a European Parliament we must render our services to both.
sv Efter omprövningen kan kommissionen, eller i förekommande fall gruppen av medlemsstater, Europaparlamentet, domstolen, Europeiska centralbanken eller Europeiska investeringsbanken, om utkastet till europeisk lagstiftningsakt kommer från dem, besluta att antingen stå fast vid utkastet, ändra det eller dra tillbaka det
en After such review, the Commission or, where appropriate, the group of Member States, the European Parliament, the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank, if the draft European legislative act originates from them, may decide to maintain, amend or withdraw the draft
sv Jag anmodar er att följa denna utvecklingslinje i energipolitiken allmänt och särskilt i detta speciella fall, framför allt att göra det möjligt för Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling att stå emot trycket från atomlobbyn och inte att göra det motsatta.
en I exhort you to allow this line of development in energy policy generally, and particularly in this special case. Above all, to allow the European Bank for Reconstruction and Development to withstand pressure from the nuclear lobby, and not to permit the very opposite.
sv De delar av maskinen där personer är benägna att stå eller förflytta sig, skall vara konstruerade och tillverkade för att förhindra att personer halkar, snubblar eller faller på eller från dessa delar
en Parts of the machinery where persons are liable to move about or stand must be designed and constructed to prevent persons slipping, tripping or falling on or off these parts
sv De delar av maskinen där personer kan tänkas förflytta sig eller stå skall vara konstruerade och tillverkade så att det förhindras att personer halkar, snubblar eller faller på eller från dessa delar
en Parts of the machinery where persons are liable to move about or stand must be designed and constructed in such a way as to prevent persons slipping, tripping or falling on or off these parts
sv Och då vill i alla fall inte jag låta alla dessa ungdomar från kandidatländerna stå utanför.
en I would hate to exclude the young from candidate countries.
Visar sida 1. Hittade 1879607 meningar matchning fras stå handfallen.Hittade i 137,922 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.