Översättningar till engelska:

  • trap     
    (verb, noun   )

Exempel meningar med "tvåhjulig vagn", översättning minne

add example
sv Passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon ***I
en Passenger hand-holds ***I
sv L ‧: Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juli ‧ om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) (EUT L ‧, ‧.‧.‧, s
en L ‧: Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (codified version) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
sv I enlighet med artikel ‧ i direktiv ‧/‧/EG bekräftas att de krav för tvåhjuliga motorcyklar som anges i det här direktivet är likvärdiga med de krav som antagits av UNECE i dess förordning nr
en In accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, equivalence between the requirements laid down in this Directive for two-wheel motorcycles and those laid down in UNECE Regulation No ‧ is hereby acknowledged
sv Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den ‧ september ‧ inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/.../EG om stöd för tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) P‧_TA‧ – (KOM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD)) – JURI
en Corrigendum to the position of the European Parliament adopted at first reading on ‧ September ‧ with a view to the adoption of Directive ‧/.../EC of the European Parliament and of the Council on stands for two-wheel motor vehicles (codified version) P‧_TA‧- (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- JURI
sv EG-typgodkännandeintyg avseende montering av belysnings- och ljussignalanordningar på en typ av tvåhjulig moped
en Certificate of EC component type-approval in respect of the installation of lighting and light-signalling devices on a type of two-wheel moped
sv Det första handlar om körkortsturism, vilket innebär att medborgare kan skaffa sig ett körkort utan att ha rätt till ett sådant, och det andra handlar om den farliga situationen för förare av tvåhjuliga fordon mitt i rusningstrafiken.
en The first is driving licence tourism, as a result of which people can get a driving licence without having any real entitlement to one, and the other is the dangerous situation for riders of two-wheeled vehicles in amidst busy car traffic.
sv Rådets direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ juni ‧ om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon har ändrats på väsentliga punkter
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles has been substantially amended
sv Ansökan om komponenttypgodkännande med avseende på åtgärder mot otillåten förändring av en viss typ av tvåhjulig moped eller motorcykel skall innehålla de uppgifter som fastställs i bilaga ‧ till rådets direktiv ‧/EEG av den ‧ juni
en The application for component type-approval in respect of anti-tampering measures for a type of two-wheel moped or motorcycle must contain the information set out in Annex ‧ to Directive ‧/EEC, Part A, sections
sv Informationsdokument för montering av belysnings- och ljussignalanordningar på en typ av tvåhjulig moped
en Information document in respect of the installation of lighting and light-signalling devices on a type of two-wheel moped
sv Nr ‧ omfattar alla tvåhjuliga barncyklar
en Heading ‧ includes all children
sv Alla tvåhjuliga motorcyklar ska utrustas med följande belysnings- och ljussignalanordningar
en All two-wheel motorcycles must be fitted with the following lighting and light-signalling devices
sv motorcyklar, dvs. tvåhjuliga fordon utan sidvagn (kategori L‧e) eller med sidvagn (kategori L‧e), som har en motor som, om den bygger på inre förbränning, har en slagvolym på över ‧ cm‧ och/eller är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger ‧ km/h
en motorcycles, i.e. two-wheel vehicles without a sidecar (category L‧e) or with a sidecar (category L‧e), fitted with an engine having a cylinder capacity of more than ‧ cm‧ if of the internal combustion type and/or having a maximum design speed of more than ‧ km/h
sv Kommittén uppmanar kommissionen att snabbt utarbeta ny lagstiftning som begränsar koldioxidutsläppen från lätta lastbilar, tunga fordon och tvåhjuliga fordon, för vilka det behövs tillförlitliga och kontrollerade uppgifter om faktiska utsläpp
en The Committee calls on the Commission to quickly draw up new legislation to limit CO‧ emissions from light goods vehicles, heavy-duty and two-wheel vehicles, for which reliable verified data on actual emissions are needed
sv Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor
en Bicycles and other cycles, not motorized
sv Det är naturligtvis ingen mening med att ett tvåhjuligt motorfordon vid provningen visar upp fantastiska gränsvärden för avgaser, men dessa gränsvärden i praktiken sedan inte innehålls efter bara några få tusen kilometer.
en Of course, it does not make much sense if a two-wheel vehicle achieves marvellous emission limit values on the test bench if in practice, after just a few thousand kilometres, these limit values are history.
sv Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juli ‧ om stöd för tvåhjuliga motorfordon
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on stands for two-wheel motor vehicles
sv Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juli ‧ om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) bör införlivas med avtalet
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles is to be incorporated into the Agreement
sv KRAV FÖR TVÅHJULIGA MOTORCYKLAR
en REQUIREMENTS CONCERNING TWO-WHEEL MOTORCYCLES
sv Jag tror att problemet med transportsäkerhet, i synnerhet vad gäller tvåhjuliga motorfordon, faktiskt är ett problem som framför allt rör den yngre generationen.
en I think that the problem of road safety, particularly for two-wheel motor vehicles, is actually a problem that concerns the younger generation above all.
sv Detta direktiv ska tillämpas på stöd för alla typer av tvåhjuliga motorfordon enligt definitionen i artikel ‧ i direktiv ‧/‧/EG
en This Directive shall apply to stands for all types of two-wheel motor vehicles as referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
sv Informationsdokument angående passagerarhandtag för en typ av tvåhjuligt motorfordon
en Information document in respect of passenger hand-holds for a type of two-wheel motor vehicle
sv Därför har kommissionen inte föreslagit några särskilda åtgärder för begränsning av partikelutsläpp från tvåhjuliga fordon.
en For this reason, the Commission has not put forward any specific measures for limiting particulate emissions from two-wheelers.
sv Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den ‧ september ‧ om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
en European Parliament legislative resolution of ‧ September ‧ on the amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (codified version) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
sv KRAV FÖR TVÅHJULIGA MOPEDER
en REQUIREMENTS CONCERNING TWO-WHEEL MOPEDS
sv Den produkt som omfattas av översynen är samma produkt som den som omfattades av de föregående undersökningarna, dvs. tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar) utan motor (nedan kallade den berörda produkten), vilka för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ‧, ‧ eller
en The product concerned is the same as that covered by the original and previous investigations, namely bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised, currently classifiable within CN codes ‧, ‧ and ‧ (product concerned
Visar sida 1. Hittade 1217 meningar matchning fras tvåhjulig vagn.Hittade i 0,517 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.