Översättningar till engelska:

  • trap     
    (verb, noun   )

Exempel meningar med "tvåhjulig vagn", översättning minne

add example
sv För att underlätta tillgången till marknaderna i länder utanför gemenskapen bör det i fråga om tvåhjuliga motorcyklar finnas en likvärdighet mellan kraven i detta direktiv och de krav som har antagits av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa i dess förordning nr ‧ (UNECE
en In order to facilitate access to the markets of non-Community countries, an equivalence should exist, as far as two-wheel motorcycles are concerned, between the requirements of this Directive and those of Regulation No ‧ of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE
sv Den berörda produkten är vissa sadlar och väsentliga delar (stomme, stoppning och överklädnad) till sådana – avsedda för tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), även med motor och med eller utan sidvagn, och för träningsredskap (även för hemmabruk) – med ursprung i Kina (nedan kallade den berörda produkten eller sadlar
en The product concerned is certain saddles and essential parts thereof (i.e. bases, cushions and covers), of bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised, of cycles fitted with an auxiliary motor with or without sidecars, of fitness machines and of home trainers, (the product concerned, or saddles) originating in the People's Republic of China
sv KOMPONENTTYPGODKÄNNANDE AV ICKE-URSPRUNGLIGT AVGASSYSTEM ELLER DELAR DÄRAV, SOM TEKNISK ENHET, FÖR TVÅHJULIGA MOPEDER
en COMPONENT TYPE-APPROVAL OF A NON-ORIGINAL EXHAUST SYSTEM OR COMPONENTS THEREOF, AS A SEPARATE TECHNICAL UNIT, FOR TWO-WHEEL MOPEDS
sv För tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar ett system där åtminstone två bromsar på olika hjul aktiveras tillsammans med samma manöverorgan
en in the case of two-wheel mopeds and two-wheel motorcycles, a system whereby at least two brakes on different wheels are actuated in combination by the operation of a single control
sv Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den ‧ september ‧ inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/.../EG om stöd för tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) P‧_TA‧ – (KOM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD)) – JURI
en Corrigendum to the position of the European Parliament adopted at first reading on ‧ September ‧ with a view to the adoption of Directive ‧/.../EC of the European Parliament and of the Council on stands for two-wheel motor vehicles (codified version) P‧_TA‧- (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- JURI
sv De enhetliga tekniska föreskrifterna nr ‧ från FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) – Mätmetoder för tvåhjuliga motorcyklar som är utrustade med en motor med gnisttändning eller kompressionständning med avseende på förorenande avgasutsläpp, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning – har antagits för att skapa en världsmarknad för motorcyklar
en United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) Global Technical Regulation (GTR) No ‧ Measurement procedure for two wheeled motorcycles equipped with a positive or compression ignition engine with regard to the emissions of gaseous pollutants, CO‧ emissions and fuel consumption has been adopted in view of creating the global market for motorcycles
sv Detta leder till en intressekonflikt mellan unga och gamla och mellan förare av pansrade fyrhjuliga fordon och sårbara tvåhjuliga fordon.
en This leads to a clash of interests between the young and old and between drivers of armoured four-wheeled vehicles and vulnerable two-wheeled vehicles.
sv Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar
en Bicycles and other cycles
sv Denna variation borde ge upphov till ett starkt behov av trafiksäkerhet och ökad ansvarskänsla på vägarna men inte till upprättandet av en fyrhjulig monokultur på bekostnad av en tvåhjulig.
en This diversity should, however, give rise to a strong demand for greater safety and a greater sense of responsibility on the road, but not the establishment of a four-wheeled monoculture over a two-wheeled one.
sv vägra att bevilja EG-typgodkännande av en typ av tvåhjuliga motorfordon eller av en typ av passagerarhandtag, eller
en refuse, in respect of a type of two-wheel vehicle or a type of passenger hand-hold, to grant EC type-approval
sv Det är nödvändigt att ytterligare stärka principen om stegvis tillträde när det gäller kategorierna av tvåhjuliga fordon och kategorierna av fordon avsedda för person- eller godstransport
en It is necessary to strengthen further the principle of progressive access to the categories of two-wheeled vehicles and to the categories of vehicles used for the transport of passengers and goods
sv Detta direktiv ska tillämpas på passagerarhandtag för alla typer av tvåhjuliga motorfordon enligt definitionen i artikel ‧ i direktiv ‧/‧/EG
en This Directive shall apply to passenger hand-holds of all types of two-wheel motor vehicles as referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
sv mopeder, dvs. tvåhjuliga fordon (kategori L‧e) eller trehjuliga fordon (kategori L‧e) som är konstruerade för en högsta hastighet på ‧ km/h och som kännetecknas av följande
en mopeds, i.e. two-wheel vehicles (category L‧e) or three-wheel vehicles (category L‧e) with a maximum design speed of not more than ‧ km/h and characterised by
sv Tillägg ‧ Informationsdokument angående stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordon
en Appendix ‧ Information document in respect of stands for a type of two-wheel motor vehicle
sv Några åtgärder handlar konkret om tvåhjuliga fordon och jag vill då ännu en gång framhäva det utmärkta arbete ledamoten, Bautista Ojeda, gjort inom detta område.
en Certain measures will refer specifically to two-wheeled vehicles and, in this regard, I would like once again to highlight the excellent work done by Mr Bautista Ojeda in this area.
sv Det förfarande för att bevilja EG-typgodkännande av passagerarhandtag för tvåhjuliga motorfordon och de villkor som styr fri rörlighet för sådana fordon ska vara de som föreskrivs i kapitlen ‧ och ‧ i direktiv ‧/‧/EG
en The procedure for the granting of EC component type-approval in respect of passenger hand-holds for a type of two-wheel motor vehicle and the conditions governing the free movement of such vehicles shall be as laid down in Chapters ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC
sv Bullernivå för tvåhjulig moped i rörelse (mätförhållanden och provningsförfarande av fordonet för komponenttypgodkännande
en Noise of the two-wheel moped in motion (measuring conditions and method for testing of the vehicle during component type-approval
sv Den produkt som berörs är, såsom den definieras i artikel ‧ i den ursprungliga förordningen, tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar, men däremot inte enhjulingar) utan motor, med ursprung i Kina (nedan kallade den berörda produkten), vilka för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex‧, ‧ och ex
en The product concerned is, as defined in Article ‧ of the original regulation, bicycles and other cycles (including delivery tricycles, but excluding unicycles), not motorised originating in the PRC (the product concerned), currently classifiable within CN codes ex‧, ‧ and ex
sv Till exempel tar man i programmet för bilsäkerhet, i avtalen med biltillverkningsindustrin, upp formgivningen av bilar som är mindre farliga vid krockar med oskyddade personer, det vill säga såväl fotgängare som användare av tvåhjuliga fordon (motorcyklar, cyklar, etc.).
en For example, in the programme on safety for cars, in the agreements with the car manufacturing industry, there is consideration of designs for cars which are less harmful in collisions with unprotected persons, that is, both pedestrians and users of two-wheeled vehicles (motorcycles, bicycles etc.).
sv Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor
en Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised
sv Min vän och kollega Carlos Bautista Ojeda har gjort en kortfattad hänvisning till detta, men jag skulle vilja gå djupare i en av de frågor som han tog upp. Som ni vet har användarna av tvåhjuliga fordon i Spanien verkliga svårigheter att hitta bolag som vill försäkra mopeder, motorcyklar etc. Den enda utvägen - i vissa fall - är att använda sig av den spanska garantifonden Consorcio de seguros.
en Commissioner, my friend and colleague Carlos Bautista Ojeda has made a brief reference to this, but I would like to expand on one of the issues which he has raised: as you know, in the Spanish State users of two-wheeled vehicles have real difficulties finding companies who want to insure mopeds, motorcycles etc.
sv För den tvåhjuliga typen av fordon en motor
en in the case of the two-wheel type, an engine whose
sv Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om stöd för tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) (KOM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
en European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on stands for two-wheel motor vehicles (codified version) (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
sv Informationsdokument med avseende på åtgärder mot otillåten förändring av en viss typ av tvåhjulig moped eller motorcykel
en Information document in respect of anti-tampering measures for a type of two-wheel moped or motorcycle
sv Kommittén uppmanar kommissionen att snabbt utarbeta ny lagstiftning som begränsar koldioxidutsläppen från lätta lastbilar, tunga fordon och tvåhjuliga fordon, för vilka det behövs tillförlitliga och kontrollerade uppgifter om faktiska utsläpp
en The Committee calls on the Commission to quickly draw up new legislation to limit CO‧ emissions from light goods vehicles, heavy-duty and two-wheel vehicles, for which reliable verified data on actual emissions are needed
Visar sida 1. Hittade 1217 meningar matchning fras tvåhjulig vagn.Hittade i 1,285 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.