Översättningar till engelska:

  • trap     
    (verb, noun   )

Exempel meningar med "tvåhjulig vagn", översättning minne

add example
sv motorcykel: ett tvåhjuligt fordon med eller utan sidvagn enligt artikel ‧.‧ b i direktiv ‧/‧/EG
en motorcycle means two-wheel vehicles with or without a sidecar, as defined in Article ‧(b) of Directive ‧/‧/EC
sv Italien har en tredjedel av alla tvåhjuliga fordon i hela Europa och 60 procent av skotrarna.
en Italy has one third of all the two-wheeled vehicles in the whole of Europe, and 60% of the scooters.
sv EG-typgodkännandeintyg angående fasthållningsanordningar för passagerare för en typ av tvåhjuligt motorfordon
en EC Component type-approval certificate in respect of restraint devices for passengers for a type of two-wheel motor vehicle
sv Bromssystemen på tvåhjuliga motorcyklar och trehjuliga motorcyklar skall vara utrustade med en anti-låsningsanordning som bedöms acceptabel när villkoret är uppfyllt där å representerar den friktion som utnyttjas enligt definitonen i bihanget till detta tillägg
en In the case of two-wheel motorcycles and tricycles, braking systems equipped with an anti-lock device are deemed acceptable when the condition is satisfied where e represents the adhesion utilized as defined in the addendum to this Appendix
sv Den produkt som berörs av översynen är tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar, men ej enhjulingar), utan motor, med ursprung i Kina (nedan kallade den berörda produkten), vilka för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex‧, ‧ eller ex
en The product under review is bicycles and other cycles (including delivery tricycles, but excluding unicycles), not motorised originating in the People's Republic of China ('the product concerned'), currently classifiable within CN codes ex‧, ‧ and ex
sv Genom Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/EG av den ‧ juli ‧ om minskning av de förorenande utsläppen från två-och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv ‧/EG infördes nya gränsvärden för utsläpp från tvåhjuliga motorcyklar
en Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on the reduction of the level of pollutant emissions from two-and three-wheel motor vehicles and amending Directive ‧/EC introduced new emission limit values for two-wheel motorcycles
sv Den produkt som berörs är tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor och med ursprung i Kina (nedan kallad den berörda produkten), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ‧, ‧ och
en The product under review is bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently classifiable within CN codes ‧, ‧ and
sv Krav för tvåhjuliga motorcyklar
en Requirements concerning two-wheel motorcycles
sv Alla tvåhjuliga fordon skall vara utrustade med åtminstone ett stöd för att hålla dem stadiga när de är stillastående (t.ex. parkerade) men inte hållna i ett orörligt läge av en person eller genom yttre medel
en All two-wheel vehicles shall be fitted with at least one stand in order to keep them steady when stationary (e.g. when parked) but not held in a static position by a person or external means
sv Det är nödvändigt att ytterligare stärka principen om stegvis tillträde när det gäller kategorierna av tvåhjuliga fordon och kategorierna av fordon avsedda för person- eller godstransport
en It is necessary to strengthen further the principle of progressive access to the categories of two-wheeled vehicles and to the categories of vehicles used for the transport of passengers and goods
sv Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juli ‧ om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (Codified version
sv Stöd för tvåhjuliga motorfordon
en Motorcycle stands
sv Därför finns det för närvarande inga planer på att undersöka om man kan ta med andra fordonstyper, främst för att de ändå förväntas ha hög bränsleeffektivitet, t.ex. lastbilar, eller för att deras bidrag till de lokala koldioxidutsläppen inte är stora, exempelvis tvåhjuliga fordon.
en There are therefore no plans at present to look into the question of whether other types of vehicle might be included, mainly because vehicles such as lorries are expected in any case to be highly fuel-efficient or because the contribution of, for example, two-wheeled vehicles to local carbon dioxide emissions is not great.
sv För alla horisontella vridningsvinklar upp till ‧ grader på båda sidor av anordningens längdaxel är det nödvändigt med en axial rörlighet på ‧ grader för trehjuliga fordon eller ‧ grader för tvåhjuliga fordon runt den vertikala centrumlinjen
en At all angles of horizontal rotation up to ‧° each side of the longitudinal centre line of the device there must be an angle of free axial roll each side of the vertical centre line of ‧° for three-wheel vehicles or ‧° for two-wheel vehicles
sv Tillägg ‧ A Informationsdokument för godtagbar bullernivå och det ursprungliga avgassystemet av viss typ av tvåhjulig moped...
en Appendix ‧A Information document in respect of the permissible sound level and original exhaust system of a type of two-wheel moped...
sv Informationsdokument angående passagerarhandtag för en typ av tvåhjuligt motorfordon
en Information document in respect of passenger hand-holds for a type of two-wheel motor vehicle
sv För tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar ett system där åtminstone två bromsar på olika hjul aktiveras tillsammans med samma manöverorgan
en in the case of two-wheel mopeds and two-wheel motorcycles, a system whereby at least two brakes on different wheels are actuated in combination by the operation of a single control
sv vägra bevilja EG-typgodkännande av någon typ av tvåhjuliga motorfordon, eller
en refuse to grant EC type-approval for a type of two-wheel motor vehicle, or
sv Medlemsstaterna ska vägra att bevilja EG-typgodkännande av alla nya typer av tvåhjuliga motorfordon, av skäl som hänför sig till stöden, om kraven i detta direktiv inte har uppfyllts
en Member States shall refuse to grant EC type-approval for any new type of two-wheel motor vehicle on grounds relating to stands if the requirements of this Directive are not fulfilled
sv Informationsdokument för montering av belysnings- och ljussignalanordningar på en typ av tvåhjulig motorcykel
en Information document in respect of the installation of lighting and light-signalling devices on a type of two-wheel motorcycle
sv Detta direktiv ska tillämpas på passagerarhandtag för alla typer av tvåhjuliga motorfordon enligt definitionen i artikel ‧ i direktiv ‧/‧/EG
en This Directive shall apply to passenger hand-holds of all types of two-wheel motor vehicles as referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
sv EG-typgodkännandeintyg avseende montering av belysnings- och ljussignalanordningar på en typ av tvåhjulig motorcykel
en Certificate of EC component type-approval in respect of the installation of lighting and light-signalling devices on a type of two-wheel motorcycle
sv Vad avser stöd måste tvåhjuliga motorfordon i varje medlemsstat uppvisa vissa tekniska egenskaper som fastställts genom tvingande föreskrifter som skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan. På grund av av dessa skillnader medför föreskrifterna hinder för handeln inom gemenskapen
en Whereas, with regard to their stands, in each Member State two-wheel motor vehicles must display certain technical characteristics laid down by mandatory provisions which differ from one Member State to another; whereas, as a result of their differences, such provisions constitute a barrier to trade within the Community
sv skriftlig. - (FR) Jag röstade för min tyska kollega Hans-Peter Mayers betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version).
en I voted in favour of the report by my German colleague Mr Mayer on the amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (codified version).
sv Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor
en Parts and accessories of bicycles and other cycles, not motorised
Visar sida 1. Hittade 1217 meningar matchning fras tvåhjulig vagn.Hittade i 0,512 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.