Översättningar till engelska:

 • leukocyte   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a white blood cell
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
   
  a white blood cell
 • white blood cell   
  (Noun  ) (noun   )
   
  cytology: a type of blood cell that is involved with an immune response
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
   
  cytology: a type of blood cell that is involved with an immune response
 • WBC   
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
 • leucocyte   
  (noun   )
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.

Exempel meningar med "vit blodkropp", översättning minne

add example
I en klinisk studie med vuxna patienter som erhöll etablerade doser av sulfasalazin, till vilket Enbrel adderades, erhöll patienterna i kombinationsgruppen en statistiskt signifikant minskning i antalet vita blodkroppar jämfört med gruppen som behandlades med bara Enbrel eller sulfasalazinIn a clinical study of adult patients who were receiving established doses of sulfasalazine, to which Enbrel was added, patients in the combination group experienced a statistically significant decrease in mean white blood cell counts in comparison to groups treated with Enbrel or sulfasalazine alone
Reducerade nivåer av hemoglobin, hematokrit, förhöjda nivåer av serumglukos och vita blodkroppar, bakterier och blod i urinen har rapporteratsDecreased haemoglobin, haematocrit, elevated serum glucose and white blood cells, bacteria and blood in the urine have been reported
• rastlöshet • minnesproblem • yrsel • huvudvärk • svullna vrister • förändrade resultat på blodprover av vissa vita blodkroppar (lymfocyter) • färgad plasma, vilket kan ge en onaturlig förhöjning eller sänkning av nivåerna för vissa laboratorieparametrarrestlessness problems with memory dizziness headache swelling of ankles changes in the results of blood tests for certain white blood cells (lymphocytes) coloured plasma, which may cause artificial elevation or reduction in the levels of certain laboratory parameters
om du har feber: det kan bero på ett lågt antal vita blodkroppar, vilket kan orsaka en ökad riskif you have any fever: it may be due to a low number of white blood cells which can cause an
Andra biverkningar rapporterade med Keppra är: • nervsystemet: parestesi (stickningar); • psykiska besvär: onormalt beteende, ilska, ångest, förvirring, hallucinationer, mentala störningar, självmord, självmordsförsök, självmordstankar; • matsmältning; pankreatit, leversvikt, hepatit, onormalt leverfunktionstest; • näringsupptag: viktminskning; • hud: håravfall; • blod: nedsatt antal röda blodkroppar och/eller vita blodkropparOther side effects reported with Keppra are: nervous system disorders: paraesthesia (tingling); psychiatric disorders: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, mental disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation; digestive disorders: pancreatitis, hepatic failure, hepatitis, liver function test abnormal; nutrition disorders: weight loss; skin disorders: hair loss; blood disorders: decreased number of red blood cells, and/or white blood cells
Din läkare kommer att ta blodprov en gång i veckan i minst ‧ veckor för att kontrollera antalet blodplättar samt vita och röda blodkroppar, vilka kan sjunka en aning till följd av behandlingenYour doctor will take blood samples weekly for at least ‧ weeks to check your platelets, white and red blood cell counts which may slightly decrease due to the therapy
CTCL är en sällsynt typ av lymfom (cancer i lymfvävnad) som innebär att vissa vita blodkroppar (T-celler) växer i hudenCTCL is a rare type of lymphoma (cancer of the lymph tissue) where some white blood cells (T-cells) grow in the skin
Det ämne som framställs med denna metod fungerar på samma sätt som G-CSF som produceras naturligt i kroppen genom att stimulera benmärgen att producera fler vita blodkropparThe replacement acts in same way as naturally produced G-CSF by encouraging the bone marrow to produce more white blood cells
Mycket sällsynta: allvarlig minskning av antalet av vissa vita blodkroppar (agranulocytossevere reduction in certain white blood corpuscles (agranulocytosis
Akut lymfoblastisk leukemi är en form av leukemi vid vilken vissa onormala, omogna vita blodkroppar (så kallade ” lymfoblaster ”) börjar tillväxa utom kontrollAcute lymphoblastic leukaemia is a form of leukaemia in which certain abnormal white cells (named lymphoblasts) start growing out of control
Mindre vanligt är att produktionen av en viss typ av vita blodkroppar minskar (neutropeni), vilket kan leda till att du blir mer mottaglig för infektionerLess commonly, the production of a certain type of white blood cell may be reduced (neutropenia) which can make you more prone to infections
De vanligaste biverkningarna för Yondelis (uppträder hos mer än ‧ patient av ‧) är förhöjt blodkreatinfosfokinas (tecken på muskelnedbrytning) samt förhöjt blodkreatinin (tecken på njurpåverkan), sänkt blodalbumin (tecken på leverpåverkan), neutropeni (låga nivåer av neutrofiler, ett slags vita blodkroppar), trombocytemi (låga trombocytnivåer i blodet), anemi (låga nivåer av röda blodkroppar), leukopeni (låga nivåer av leukocyter, ett slags vita blodkroppar), huvudvärk, kräkningar, illamående, förstoppning, anorexi (aptitförlust), utmattning (trötthet), asteni (svaghet), hyperbilirubinemi (höga nivåer av bilirubin i blodet) samt förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet (alaninaminotransferas, aspartataminotransferas, alkalisk fosfatas och gammaglutamyltransferasThe most common side effects with Yondelis (seen in more than ‧ patient in ‧) are increased blood levels of creatine phosphokinase (marker of muscle breakdown) and of creatinine (a marker of kidney problems), decreased blood levels of albumin (a marker of liver problems), neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), thrombocytopenia (low levels of platelets in the blood), anaemia (low levels of red blood cells), leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), headache, vomiting, nausea (feeling sick), constipation, anorexia (loss of appetite), fatigue (tiredness), asthenia (weakness), hyperbilirubinaemia (high levels of bilirubin in the blood) and increased levels of liver enzymes in the blood (alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase and gamma-glutamyltransferase
lågt antal vita blodkroppar (en sänkning av antalet vita blodkroppar kan innebära att du är merlow white blood cell count (a reduced white blood cell count can make you more prone to
Leukemi orsakar en onormal ökning av antalet vita blodkroppar i kroppen, och ibland även blodetLeukaemia causes an abnormal increase in the number of white blood cells in the body, and sometimes also the blood
När antalet vita blodkroppar är under kontroll, ges den maximalt tolererade dosen IntronA (‧ till ‧ miljoner IE/m‧ dagligen) för att bibehålla hematologisk remissionWhen the white blood cell count is controlled, administer the maximum tolerated dose of IntronA (‧ to ‧ million IU/m‧ daily) to maintain haematological remission
• Ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar i blodet (eosinofili) och minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni) • Huvudvärk, yrsel och trötthet • Förändrad smakupplevelse (dysgeusi) • Snabba hjärtslag (takykardi) • Blodvallningar och lågt blodtryck (hypotension) som leder till yrsel och svimning • Hosta, andningssvårigheter (dyspné) • Illamående, matsmältningsbesvär (dyspepsi) och diarré • Hudutslag • Led-och muskelsmärta (artralgi och myalgi) • Inflammerad och ojämn hud vid injektionsstället, trötthet, feber (pyrexi), rodnad vid injektionsstället, värmekänsla, klåda vid injektionsstället, influensaliknande symptom, frossbrytningar, inflammation och smärta vid injektionsställetIncrease in the number of a certain type of white blood cells in the blood (eosinophilia) and decrease in the number of blood platelets (thrombocytopenia) Headache, dizziness and tiredness Altered taste (dysgeusia) Rapid heart beat (tachycardia) Flushing and low blood pressure (hypotension) leading to light-headedness and fainting Cough, difficulty in breathing (dyspnoea) Nausea, indigestion (dyspepsia) and diarrhoea Rash Joint and muscle pain (arthralgia and myalgia) Inflamed granulated skin at the injection site, fatigue, fever (pyrexia), injection site redness, feeling hot, itching at the injection site, flu-like symptoms, shivering (rigors), injection site inflammation and pain
CD‧ T-celler är vita blodkroppar som är viktiga när det gäller att bekämpa infektioner, men som dödas av HIVCD‧ T-cells are white blood cells that are important in helping to fight infections, but which are killed by HIV
Vanliga biverkningar (kan inträffa hos fler än ‧ av ‧ patienter men hos färre än ‧ av ‧ patienter)-en marginell sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeniCommon side effects (may occur in more than ‧ in ‧ patients but less than ‧ in ‧ patients
Något samband mellan baslinjeantalet vita blodkroppar (VB) och utveckling av hyperleukocytos verkade inte föreligga och inte heller kunde någon korrelation mellan antalet VB vid början av behandlingen och toppantalet VB sesThere did not appear to be a relationship between baseline white blood cell (WBC) counts and development of hyperleukocytosis nor did there appear to be a correlation between baseline WBC count and peak WBC counts
Utöver de laboratorietester som normalt krävs för monitorering av patienter med multipel skleros, rekommenderas fullständig blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar, trombocyträkning och blodkemi, inklusive leverfunktionstester (t. ex. aspartataminotransferas serumglutaminsyra-oxalättiksyra-transaminas (SGOT), alaninaminotransferas serumglutaminsyra-pyrodruvsyra-transaminas (SGPT) och gamma-glutamyltransferas) före påbörjande av och med regelbundna intervall efter insättandet av behandling med Extavia, och därefter periodiskt i frånvaro av kliniska symtomIn addition to those laboratory tests normally required for monitoring patients with multiple sclerosis, complete blood and differential white blood cell counts, platelet counts, and blood chemistries, including liver function tests (e. g. aspartate aminotransferase serum glutamic-oxaloacetic transaminase (SGOT), alanine aminotransferase serum glutamate pyruvate transaminase (SGPT) and gamma glutamyltransferase), are recommended prior to initiation and at regular intervals following introduction of Extavia therapy, and then periodically thereafter in the absence of clinical symptoms
ökning av antalet eosinofila blodkroppar (eosinofili); en lindrig sänkning av antalet vitaan increase in the numbers of blood cells called eosinophiles (eosinophilia); mild decrease in the
Asymtomatisk ökning av laboratorieparametrar för leverfunktion och minskning av vita blodkroppar är också vanligaAsymptomatic increases in laboratory parameters of hepatic function and decreases in white blood cells (WBC) are also common
Minskat antal vita blodkroppar, vilket kan öka din risk att få infektionerDecreased number of white cells in the blood, which may increase your risk of infection
I kliniska prövningar har Pegasysbehandling förknippats med en minskning i både totalt antal vita blodkroppar (WBC) och absolut antal neutrofiler (ANC), som vanligen började inom de två första veckorna av behandlingen (se avsnittIn clinical trials, Pegasys treatment was associated with decreases in both total white blood cell (WBC) count and absolute neutrophil count (ANC), usually starting within the first ‧ weeks of treatment (see section
Övervakning av blodplättar och vita blodkroppar (WBC) Det rekommenderas att antalet blodplättar och vita blodkroppar kontrolleras regelbundet, eftersom enstaka fall av reversibel trombocytopeni och leukocytopeni har observerats vid klinisk utvärderingPlatelet and white blood cell (WBC) monitoring It is recommended that platelet and white cell counts are monitored regularly, as a few cases of reversible trombocytopenia and leucopenia were observed during clinical evaluation
Visar sida 1. Hittade 4176 meningar matchning fras vit blodkropp.Hittade i 2,196 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.