Översättningar till engelska:

 • leukocyte   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a white blood cell
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
   
  a white blood cell
 • white blood cell   
  (Noun  ) (noun   )
   
  cytology: a type of blood cell that is involved with an immune response
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
   
  cytology: a type of blood cell that is involved with an immune response
 • WBC   
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
 • leucocyte   
  (noun   )
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.

Exempel meningar med "vit blodkropp", översättning minne

add example
Under behandlingen kommer din läkare att regelbundet ta blodprover för att kontrollera förändringar av dina vita blodkroppar (celler som bekämpar infektioner), röda blodkroppar (celler som transporterar syre), blodplättar (celler som gör att blodet koagulerar) samt leverfunktion eller förändringar i andra laboratorievärdenDuring treatment your doctor will take blood samples regularly to check for changes in your white blood cells (cells that fight infection), red blood cells (cells that carry oxygen), platelets (blood clotting cells), liver function or changes in other laboratory values
Den givna dosen ska reduceras med ‧ % om hematologiska rubbningar uppstår (vita blodkroppar < ‧/mm‧, granulocyter < ‧/mm‧, trombocyter < ‧/mmThe administered dose should be reduced by ‧ % in case of occurrence of haematological disorders (white blood cells < ‧/mm‧, granulocytes < ‧/mm‧, thrombocytes < ‧/mm
I en klinisk studie med vuxna patienter som erhöll etablerade doser av sulfasalazin, till vilket Enbrel adderades, erhöll patienterna i kombinationsgruppen en statistiskt signifikant minskning i antalet vita blodkroppar jämfört med gruppen som behandlades med bara Enbrel eller sulfasalazinIn a clinical study of adult patients who were receiving established doses of sulfasalazine, to which Enbrel was added, patients in the combination group experienced a statistically significant decrease in mean white blood cell counts in comparison to groups treated with Enbrel or sulfasalazine alone
Om du får Erbitux i kombination med strålbehandling, kan vissa av de biverkningar som du kan få bero på denna kombination, som: • inflammation av slemhinnor i tarm och mun • hudreaktioner som är typiska för strålbehandling • sväljsvårigheter • minskning av antalet vita blodkropparIf you receive Erbitux with radiation therapy, some of the side effects you may experience can also be related to this combination, such as: inflammation of the lining of the intestine and mouth skin reactions typical for radiation therapy difficulty in swallowing reduction in the number of white blood cells
Neulasta kan användas vid många typer av cancer men inte vid kronisk myeloid leukemi (cancer i de vita blodkropparnaNeulasta can be used for many types of cancer, except for chronic myeloid leukaemia (a cancer of the white blood cells
Mycket vanliga biverkningar • ben-, led-och muskelsmärta • förhöjda nivåer i blodet av urinsyra och vissa enzymer • minskad glukosnivå i blodet • leukocytos (onormalt högt antal vita blodkroppar i blodet) • lågt antal blodplättar (vilket ökar risken för blödning eller blåmärken) • lågt antal röda blodkroppar (vilket kan göra huden blek och orsaka svaghet och andfåddhet) • huvudvärk • näsblödningar • förstorad mjälteVery common side effects bone, joint and muscle pain elevations in blood levels of uric acid and certain enzymes decreases in blood glucose leukocytosis (an abnormally high number of white blood cells in the blood) low level of blood platelets (which increases risk of bleeding or bruising) low level of red blood cells (which can make the skin pale and cause weakness and breathlessness) headache nose bleed enlarged spleen
Barn kan möjligen få biverkningar såsom diarré, infektioner, minskning av antalet vita och röda blodkroppar lättare än vuxnaChildren may be more likely than adults to have side effects such as diarrhoea, infections, fewer white cells and fewer red cells in the blood
Biverkningar som rapporterats i sällsynta fall (hos fler än ‧ av ‧ patienter och färre än ‧ av ‧ patienter) är: • Minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar • Lågt blodsocker • Upprördhet, ångest, depression, darrningar • Oregelbunden hjärtrytm, förhöjt blodtryck, blödning, snabb hjärtrytm • Nästäppa, hosta, näsblod, lunginflammation, förändrade andningsljud, väsande andning • Inflammation i gallblåsan, sväljsvårigheter, avföringsinkontinens, gulsot, leversjukdom • Hudinflammation, svampinfektion på huden, hudflagning, infektion i såret efter en operation • Muskelkramp, axelsmärta • Urinvägsinfektion, njurproblem • Missfall, underlivsblödning • Allergi, sjukdomskänsla, inflammation i bäckenets bukhinna, förändringar i den vita delen av ögat, svimningSide effects reported rarely (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) are: Decrease in white blood cells, decrease in blood platelet count Low blood sugar Agitation, anxiety, depression, tremor Irregular heart rate, increased blood pressure, bleeding, fast heart rate Nasal congestion, cough, bleeding from the nose, pneumonia, abnormal breathing sounds, wheezing Inflammation of the gall bladder, difficulty in swallowing, faecal incontinence, jaundice, liver disorder Inflammation of the skin, fungal infection of the skin, skin peeling, infection of the wound after an operation Muscle cramp, shoulder pain Urinary tract infection, kidney impairment Miscarriage, genital bleeding Allergy, feeling unwell, pelvic peritonitis, changes to the white part of the eye, fainting
Ihållande feber på grund av infektion kan uppstå efter kemoterapi eller medicinska tillstånd som sänker kroppens motståndskraft mot sjukdomar genom att antalet av vissa vita blodkroppar minskarPersistent fever due to infection may occur following chemotherapy or medical conditions that lower the body s resistance to disease by lowering counts of certain white blood cells
Proteas är ett enzym som produceras av HIV och som gör det möjligt för viruset att föröka sig i vita blodkroppar (CD‧-celler) i ditt blodProtease is an enzyme produced by HIV which enables the virus to multiply in white blood cells (CD‧ cells) in your blood
andnöd; lågt antal blodplättar som kan öka risken för blödningar och blåmärken, ökning av vita blodkropparreduction in blood platelets, which increases risk of bleeding or bruising, rise in white blood cells
Reducerade nivåer av hemoglobin, hematokrit, förhöjda nivåer av serumglukos och vita blodkroppar, bakterier och blod i urinen har rapporteratsDecreased haemoglobin, haematocrit, elevated serum glucose and white blood cells, bacteria and blood in the urine have been reported
Vita blodkroppar är viktiga eftersom de hjälper kroppen att bekämpa infektionerWhite cells are important as they help your body fight infection
Förekommer med okänd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data): • Svår allergisk reaktion som leder till andningssvårigheter och chock • Inga granulocyter (en typ av vita blodkroppar som bidrar till att bekämpa infektioner) • Utdragen och smärtsam erektion • Intag av vatten i sådana mängder att det är farligt • Plötslig synförlust eller blindhetUnknown frequency of occurrence (frequency cannot be estimated from the available data): Severe allergic reaction resulting in difficulty in breathing and shock No granulocytes (a type of white blood cell to help you against infection) Prolonged and painful erection Dangerously excessive intake of water Sudden loss of vision or blindness
De biverkningar som oftast observeras (hos fler än ‧ patient av ‧) är anemi (låg halt av röda blodkroppar), trombocytopeni (låg halt av blodplättar), leukocytos (hög halt av leukocyter, en typ av vita blodkroppar) och förhöjd halt av leverenzymer i blodet (bilirubin, alaninaminotransferas, aspartataminotransferas, gammaglutamyltransferas och amylasThe side effects seen most commonly (in more than ‧ patient in ‧) are anaemia (low red blood cell counts), thrombocytopenia (low blood platelet counts), leukocytosis (high levels of leukocytes, a type of white blood cell) and increased levels of liver enzymes in the blood (bilirubin, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, gamma glutamyltransferase and amylase
De vanligaste biverkningarna för Mycamine (uppträder hos ‧– ‧ patienter av ‧) är leukopeni (låga nivåer av leukocyter, ett slags vita blodkroppar), neutropeni (låga nivåer av neutrofiler, ett slags vita blodkroppar), anemi (lågt antal röda blodkroppar), hypokalemi (låga kaliumhalter i blodet), hypomagnesemi (låga magnesiumhalter i blodet), hypokalcemi (låga kalciumhalter i blodet), huvudvärk, flebit (inflammation i en ven), illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor, tecken på leverpåverkan i blodet (förhöjda halter av alkaliska fosfataser, aspartataminotransferas, alaninaminotransferas eller bilirubin), hudutslag, feber och frossbrytningarThe most common side effects with Mycamine (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), anaemia (low red blood cell counts), hypokalaemia (low blood potassium levels), hypomagnesaemia (low blood magnesium levels), hypocalcaemia (low blood calcium levels), headache, phlebitis (inflammation of a vein), nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, abdominal (tummy) pain, signs of liver problems in the blood (increased levels of alkaline phosphatase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase or bilirubin), rash, pyrexia (fever) and rigors (shaking chills
Långtidsbehandling med Tevagrastim kan krävas för att uppehålla normalt antal vita blodkroppar i blodetLong term treatment with Tevagrastim may be required to maintain a normal number of white cells in your blood
De vanligaste biverkningarna vid behandling med Abraxane (förekom hos fler än ‧ av ‧ patienter) är neutropeni (låga nivåer av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar), anemi (lågt antal röda blodkroppar), leukopeni (låga nivåer av leukocyter, en typ av vita blodkroppar), trombocytopeni (lågt antal trombocyter), lymfopeni (låga nivåer av lymfocyter, en typ av vita blodkroppar), perifer neuropati (nervskador i händer och fötter), neuropati (nervskador), hypoestesi (reducerad känsel), parestesi (onormala förnimmelser i huden, till exempel stickningar), illamående, diarré, kräkningar, förstoppning, stomatit (inflammation i svalget), alopeci (håravfall), hudutslag, artralgi (ledvärk), myalgi (muskelvärk), anorexi (aptitförlust), trötthet, asteni (svaghet) och pyrexi (feberThe most common side effects with Abraxane (seen in more than ‧ patient in ‧) are neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), anaemia (low red blood cell counts), leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), thrombocytopenia (low blood platelet counts), lymphopenia (low levels of lymphocytes, a type of white blood cell), peripheral neuropathy (nerve damage in the hands and feet), neuropathy (nerve damage), hypoaesthesia (reduced sense of touch), paraesthesia (unusual sensations like pins and needles), nausea (feeling sick), diarrhoea, vomiting, constipation, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth), alopecia (hair loss), rash, arthralgia (joint pain), myalgia (muscle pain), anorexia (loss of appetite), fatigue (tiredness), asthenia (weakness) and pyrexia (fever
Neulasta används för att förkorta tiden av neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) och förekomsten av febril neutropeni (lågt antal vita blodkroppar med samtidig feber) som kan bero på användningen av cytotoxisk kemoterapi (läkemedel som förstör snabbt växande cellerNeulasta is used to reduce the duration of neutropenia (low white blood cell count) and the occurrence of febrile neutropenia (low white blood cell count with a fever) which can be caused by the use of cytotoxic chemotherapy (medicines that destroy rapidly growing cells
Han svara bra på behandlingen och nivån på hans vita blodkroppar sjunkerHe' s responding to treatment.His white cell count is coming down
minskat lymfocytantal, minskat antal vanliga vita blodkroppar, minskat neutrofilantal, minskat hematokritvärde, förhöjt kalium i blodet, förhöjt kväveurea i blodetlymphocyte count decreased, white blood cell count decreased, neutrophil count decreased, hematocrit decreased, blood potassium increased, blood urea nitrogen increased
Masivet får inte ges till hundar med vissa typer av lever-eller njurbesvär, anemi (lågt antal röda blodkroppar) eller neutropeni (lågt antal vita blodkropparMasivet must not be used in dogs with certain kinds of liver or kidney problems, or anaemia (low red blood cell counts) or neutropenia (low white blood cell counts
Sådana reaktioner kan förekomma i form av anafylaxi (kännetecken är hudutslag, ansiktssvullnad, kramp i luftvägarna eller chock) eller utslag tillsammans med andra biverkningar t ex feber, blåsor, munsår, ögoninflammation, ansiktssvullnad., generell svullnad, andfåddhet, muskel-och ledvärk, en minskning av vita blodkroppar (granulocytopeni), allmän sjukdomskänsla eller lever-och njurpåverkanSuch reactions may appear in the form of anaphylaxis (characterised by rash, facial swelling, bronchial spasm or shock), or rash accompanied by other side effects such as fever, blistering, mouth sores, eye inflammation, facial swelling, general swelling, shortness of breath, muscle or joint aches, a reduction in white blood cells (granulocytopaenia), general feelings of illness or severe problems with liver or kidneys
Filgrastim stimulerar benmärgen (den vävnad där nya blodceller bildas) att producera fler blodceller, särskilt en viss typ av vita blodkropparFilgrastim stimulates the bone marrow (the tissue where new blood cells are made) to produce more blood cells, especially certain types of white cells
Visar sida 1. Hittade 4176 meningar matchning fras vit blodkropp.Hittade i 2,763 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.