Översättningar till engelska:

 • white blood cell   
  (Noun  ) (noun   )
   
  cytology: a type of blood cell that is involved with an immune response
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
   
  cytology: a type of blood cell that is involved with an immune response
   
  cytology: a type of blood cell that is involved with an immune response
 • leukocyte   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a white blood cell
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
   
  a white blood cell
   
  a white blood cell
 • WBC   
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
 • leucocyte   
  (noun   )
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.

Exempel meningar med "vit blodkropp", översättning minne

add example
sv Asymtomatisk ökning av laboratorieparametrar för leverfunktion och minskning av vita blodkroppar är också vanliga
en Asymptomatic increases in laboratory parameters of hepatic function and decreases in white blood cells (WBC) are also common
sv Sammantaget i de olika kliniska studierna observerades en liten ökning av antalet vita blodkroppar till följd av ökad mängd neutrofila granulocyter (skillnaden i LPK jämfört med placebo var ca ‧, ‧ celler x‧/l; medelutgångsvärdet för LPK var i genomsnitt ‧, ‧ celler x‧/l
en Across clinical studies, a small increase in white blood cell (WBC) count (approximately ‧ cells/microl difference in WBC vs placebo; mean baseline WBC approximately ‧ cells/microl) was observed due to an increase in neutrophils
sv hematokrit, hemoglobinkoncentration, räkning av röda blodkroppar, total-och differentialräkning av vita blodkroppar, blodplättsräkning samt mätning av koaguleringstid och koaguleringsförmåga
en haematocrit, haemoglobin concentration, erythrocyte count, total and differential leukocyte count, platelet count and a measure of blood clotting time/potential
sv Det har också förekommit rapporter med minskat antal vita blodkroppar, lever-och njurskador och nedbrytning av röda blodkroppar
en There have been reports of reduced white blood counts, liver toxicity, kidney toxicity and destruction of red blood cells
sv De vanligaste biverkningarna av Targretin (hos mer än ‧ patient av ‧) är leukopeni (lågt värde av vita blodkroppar), hypotyreoidism (underfunktion i sköldkörteln), hyperlipidemi (förhöjd halt av fett i blodet), hyperkolesterolemi (förhöjd halt av kolesterol i blodet), exfoliativ dermatit (hudfjällning), klåda, hudutslag, smärta, huvudvärk och asteni (svaghet
en The most common side effects seen with Targretin (in more than ‧ patient in ‧) are leucopenia (reduced white cell count), hypothyroidism (underactive thyroid gland), hyperlipaemia (high levels of fats in the blood), hypercholesterolaemia (high blood cholesterol), exfoliative dermatitis (skin peeling), pruritus (itching), rash, pain, headache and asthenia (weakness
sv Följande förändrade laboratorievärden har observerats:Ökning av vita blodkroppar, basofiler, eosinofiler, monocyter och neutrofiler, ASAT, ALAT, LD, total bilirubin och total protein; reducering av röda blodkroppar och total protein
en Observed changes in the laboratory parameters are: increased WBC count, basophils, eosinophils, monocytes and neutrophils, AST, ALT, LDH, total bilirubin and total protein; lowered RBC count and total protein
sv Minskning av neutrofilantalet, minskning av antalet vita blodkroppar och protein i urinen kan förknippas med Avastin-behandling
en Decreased neutrophil count, decreased white blood cell count and presence of urine protein may be associated with Avastin treatment
sv De vanligaste (fler än ‧ av ‧ patienter men färre än ‧ av ‧ patienter) biverkningarna är: olika ögonsymptom (inflammation i bindhinnan, grå hornhinna, inflammation i hornhinnan, ljuskänslighet, ögonsmärta), minskat antal blodplättar och vita blodkroppar, brist på vissa vita blodkroppar (granulocytopeni
en The most common (more than ‧ out of ‧ patients and less than ‧ out of ‧ patients) side effects are: different eye symptoms (inflammation of the conjunctiva, opacity in the cornea, inflammation in the cornea, sensitivity to light, eye pain), reduced number of platelets and white blood cells, shortage of certain white blood cells (granulocytopenia
sv CTCL är en sällsynt typ av lymfom (cancer i lymfvävnad) som innebär att vissa vita blodkroppar (T-celler) växer i huden
en CTCL is a rare type of lymphoma (cancer of the lymph tissue) where some white blood cells (T-cells) grow in the skin
sv ökning av antalet eosinofila blodkroppar (eosinofili); en lindrig sänkning av antalet vita
en an increase in the numbers of blood cells called eosinophiles (eosinophilia); mild decrease in the
sv Vid rapport om febersjukdom skall läkaren kontrollera antalet vita blodkroppar och vid neutropeni skall riluzole-behandlingen avbrytas (se avsnitt
en The report of a febrile illness should prompt physicians to check white blood cell counts and to discontinue riluzole in case of neutropenia (see section
sv Innan behandlingen börjar och under behandlingen, tar man också blodprov för att bedöma funktionen hos din lever och sköldkörtel och för att kontrollera dina röda och vita blodkroppar
en Blood tests to evaluate the function of your liver and thyroid gland and to monitor your red blood cell and white blood cell counts will be obtained before therapy is started and will be monitored during therapy
sv De vanligaste biverkningarna för Vidaza (uppträder hos fler än ‧ procent av patienterna) är reaktioner i blodet, bland annat trombocytopeni (lågt antal blodplättar), neutropeni (låga nivåer av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar) och leukopeni (lågt antal vita blodkroppar), biverkningar som påverkar magen och tarmarna, exempelvis illamående och kräkningar samt reaktioner på injektionsstället
en The most common side effects with Vidaza (seen in more than ‧ % of patients) are blood reactions including thrombocytopenia (low platelet counts), neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell) and leucopenia (low white blood cell counts), side effects affecting the stomach and gut including nausea and vomiting, and injection site reactions
sv De vita blodkropparna hjälper i vanliga fall kroppen att bekämpa infektioner
en These white cells usually help the body to fight infection
sv Ihållande feber på grund av infektion kan uppstå efter kemoterapi eller medicinska tillstånd som sänker kroppens motståndskraft mot sjukdomar genom att antalet av vissa vita blodkroppar minskar
en Persistent fever due to infection may occur following chemotherapy or medical conditions that lower the body s resistance to disease by lowering counts of certain white blood cells
sv Sällsynt biverkning Följande förekommer hos upp till ‧ av ‧ personer: • vätska i lungorna (lungödem) vilket orsakar andnöd • svullnad av näthinnan i bakre delen av ögat (makulaödem) • minskning av antalet röda blodkroppar, minskning av en typ av vita blodkroppar (granulocytopeni) som kan vara allvarlig (agranulocytos) eller minskning av samtliga typer av blodkroppar (pancytopeni) • levern fungerar inte så bra som den borde (förhöjt antal leverenzymer
en Rare side effects These may affect up to ‧ in ‧ people: fluid in the lungs (pulmonary oedema) causing breathlessness swelling of the retina at the back of the eye (macular oedema) reduction in the number of red blood cells, or a type of white blood cell (granulocytopaenia) which can be severe (agranulocytosis), reduction in the number of all types of blood cells (pancytopaenia) liver doesn t function as well as it should (increase in liver enzymes
sv Övre luftvägsinfektion (t ex ont i halsen, inflammerade bihålor, vanlig förkylning), urinvägsinfektioner; ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), brist på röda blodkroppar (anemi), lågt antal blodplättar (trombocytopeni); allvarliga allergiska reaktioner (t ex överkänslighet, anafylaktisk reaktion, läkemedelsutslag); höga kaliumnivåer; långsam hjärtrytm (bradykardi); orolig mage; eksem (en hudsjukdom); inflammation i senor; nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt; svaghet, minskade hemoglobinnivåer (ett protein i blodet), utebliven effekt av telmisartan
en Upper respiratory tract infection (e. g. sore throat, inflamed sinuses, common cold), urinary tract infections; increase in certain white blood cells (eosinophilia), deficiency in red blood cells (anaemia), low platelet count (thrombocytopenia); serious allergic reaction (e. g. hypersensitivity, anaphylactic reaction, drug rash); high potassium levels; slow heart rate (bradycardia); upset stomach; eczema (a skin disorder); inflammation of the tendons; kidney impairment including acute kidney failure; weakness; decreased haemoglobin (a blood protein), ineffectiveness of telmisartan
sv om du tar andra benmärgshämmande läkemedel (minskar bildningen av röda och vita blodkroppar
en if you are taking other myelosuppressive medicines (decrease production of red, white, or
sv De vita blodkropparna är viktiga, eftersom de hjälper din kropp att bekämpa infektioner
en White blood cells are important as they help your body fight infection
sv Dessa biverkningar kan drabba fler än ‧ av ‧ patienter. • illamående, förstoppning, diarré • huvudvärk • trötthet • klåda, utslag • låg nivå av vita blodkroppar, röda blodkroppar eller blodplättar samt hög nivå av lipas i blodet (förändrade resultat från blodprover) Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare
en These effects may affect more than ‧ in every ‧ patients. nausea, constipation, diarrhoea headache tiredness itching, rash low level of white blood cells, red blood cells or platelets and high level of lipase in the blood (changes in blood test results) If any of these affects you severely, tell your doctor
sv Ta inte Ferriprox − om du är allergisk (överkänslig) mot deferipron eller något av övriga innehållsämnen i Ferriprox. − om du tidigare haft upprepade episoder av neutropeni (lågt antal neutrofiler). om du tidigare haft agranulocytos (mycket lågt antal vita blodkroppar < ‧, ‧ x ‧/l). − − om du för närvarande använder några läkemedel som man vet orsakar neutropeni. − om du är gravid eller ammar
en Do not take Ferriprox if you are allergic (hypersensitive) to deferiprone or any of the other ingredients of Ferriprox. if you have a history of repeated episodes of neutropenia (low neutrophil count). if you have a history of agranulocytosis (very low white blood cell count < ‧x‧/l). if you are currently taking medicines known to cause neutropenia. if you are pregnant or breast-feeding
sv Upprepad oral tillförsel av ‧ respektive ‧ mg/kg/dag till apor i upp till ‧ veckor framkallade mortalitet och signifikant toxicitet (påtaglig viktminskning, minskat antal röda och vita blodkroppar och trombocyttal, multipel organblödning, magtarminflammation, lymfoid atrofi och benmärgsatrofi
en Repeated oral administration of
sv Det totala antalet vita blodkroppar i perifert blod påverkades minimalt hos patienter behandlade med infliximab, även om förändringar beträffande lymfocyter, monocyter och neutrofiler återspeglade förändringar mot normalområdet
en Total peripheral white blood cell counts were minimally affected in infliximab-treated patients, although changes in lymphocytes, monocytes and neutrophils reflected shifts towards normal ranges
sv Det kan behövas långtidsbehandling med Filgrastim HEXAL för att upprätthålla normalt antal vita blodkroppar i blodet
en Long-term treatment with Filgrastim HEXAL may be required to maintain a normal number of white cells in your blood
sv Evoltra används redan för att behandla barn med akut lymfatisk leukemi (ALL, en cancerform som drabbar lymfocyterna, en typ av vita blodkroppar
en Evoltra is already used to treat children with acute lymphoblastic leukaemia (ALL, cancer of the lymphocytes, a type of white blood cell
Visar sida 1. Hittade 4176 meningar matchning fras vit blodkropp.Hittade i 1,504 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.