Översättningar till finska:

  • kieli   
    (Noun  )
  • vieras   
    (Noun  )
  • vieras kieli   

Exempel meningar med "främmande språk", översättning minne

add example
sv de kunskaper, färdigheter och attityder som är av särskild betydelse för interkulturell kompetens är knutna till följande nyckelkompetenser: kommunikation på främmande språk, social och medborgerlig kompetens samt kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
fi monikulttuuristen taitojen kannalta erityisen merkittäviä tietoja, taitoja ja asenteita ovat seuraavat avaintaidot: viestintä vierailla kielillä, sosiaaliset ja kansalaistaidot sekä tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot
sv En perfekt exempel på detta är att dokumenten för anslutning till gemenskapsprogrammet Lingua, som ska främja undervisning i främmande språk och flerspråkighet, finns på engelska, franska och tyska.
fi Erinomainen esimerkki tästä on se, että monikielisyyden edistämiseen tähtäävään Lingua-ohjelmaan osallistumista koskevat asiakirjat ovat saatavilla vain englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.
sv Att uppmuntra undervisning och inlärning av två främmande språk, att höja bidragen för deltagare med funktionshinder samt inlärning och användning av teckenspråk är föredragande Doris Packs grundläggande förslag.
fi Kannustaminen kahden vieraan kielen opettamiseen ja oppimiseen, vammaisten osallistujien avustusten lisääminen sekä viittomakielen oppiminen ja käyttäminen ovat esittelijä Packin keskeisiä ehdotuksia.
sv Jag är glad över att det i Tjeckien åtminstone lärs ut två främmande språk från grundskoleåldern. Och inom den högre utbildningen, exempelvis vid universitetet i Ostrava, ingår Europakunskap som en del av läroplanen på samhällskunskapsområdet.
fi . – Hyvät kollegat, olen iloinen, että Tšekin tasavallassa opetetaan vähintään kahta vierasta kieltä ensi asteelta alkaen ja että korkea-asteella, esimerkiksi Ostravan yliopistossa, Eurooppa-asioista on tullut osa yhteiskuntatieteiden opetusohjelmaa.
sv Av praktiska skäl beslutade rådet att under den första fasen av den europeiska enkätundersökningen om språkkunskaper bedöma elevernas språkkunskaper i det första och det andra främmande språket bland de mest studerade officiella språken i EU - det vill säga engelska, franska, tyska, spanska och italienska. Rådet beslutade också att det skulle samlas in uppgifter om de tre färdigheterna läsförståelse, hörförståelse och skriftig färdighet.
fi Neuvosto päätti käytännön syistä, että eurooppalaisen kielitaitotutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa oppilaan kielitaitoa arvioidaan Euroopan unionin virallisista kielistä eniten opiskelluissa ensimmäisessä ja toisessa vieraassa kielessä, toisin sanoen englannissa, ranskassa, saksassa, espanjassa ja italiassa. Tietoja kerätään kolmen kielitaitovaatimuksen osalta: lukeminen, kuullun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
sv Enligt kommissionens uppgifter är det genomsnittliga antalet främmande språk som lärs ut på högstadienivå mycket lägre än det mål om att förbättra baskunskaperna som fastställdes vid Europeiska rådet i Barcelona, i synnerhet genom att undervisa elever i två språk från en mycket låg ålder
fi ottaa huomioon, että komission tietojen mukaan toisen asteen kouluissa opetettavien vieraiden kielten keskimääräinen määrä jää Barcelonan Eurooppa-neuvoston asettamasta tavoitteesta, joka on perustaitojen hallinnan parantaminen, eritoten siten, että kahta kieltä opetetaan hyvin varhaisesta iästä alkaen
sv Som medlem av den akademiska yrkeskåren är jag mycket upprörd över att återigen se frågan om lektorer i främmande språk på de italienska universiteten läggas fram utan att en resolution efter elva år, efter tre domar till förmån för rättigheterna för dessa vanliga medborgare som försöker utöva fri rörlighet och utnyttja den grundläggande principen i unionen och den inre marknaden med ingen diskriminering på grund av nationalitet.
fi Olen yliopistoihmisenä hyvin surullinen siitä, että kysymystä, joka koskee vieraiden kielten opettajia Italian yliopistoissa, ei ole vieläkään ratkaistu, vaikka tilanne on jatkunut 11 vuotta ja näiden tavallisten kansalaisten oikeuksista harjoittaa vapaata liikkuvuutta ja nauttia kansallisuuteen perustuvaa syrjimättömyyttä koskevasta unionin ja sisämarkkinoiden perusperiaatteesta on annettu kolme puoltavaa tuomiota.
sv Kunskaper i främmande språk är en mycket viktig faktor för konkurrenskraften
fi katsoo, että kielten osaaminen on hyvin tärkeä tekijä kilpailukyvyn kannalta
sv Och genom att lära oss främmande språk blir vi också bekanta med en nations kultur, historia och land, vilket också bidrar till ökad ömsesidig respekt.
fi Oppimalla vieraita kieliä tutustumme myös kyseisen kansakunnan kulttuuriin, sen historiaan ja maahan, ja tämä lisää myös keskinäistä kunnioitusta.
sv Det är viktigt att EU:s medborgare sporras till inlärning av främmande språk på ett tidigt stadium i skolan - och för övrigt under hela livet.
fi On tärkeää, että EU:n kansalaisia kannustetaan opettelemaan vieraita kieliä koulussa jo varhaisessa vaiheessa - ja muutoinkin koko elämän ajan.
sv Som en del av detta initiativ finns det också en kampanj i medlemsstaterna för att uppmuntra föräldrarna till barn mellan två och sex år att motivera sina barn att lära sig främmande språk.
fi Jäsenvaltioissa on lisäksi meneillään aloitteeseen liittyvä kampanja, jolla 2-6-vuotiaiden lasten vanhempia kannustetaan motivoimaan lapsiaan vieraiden kielten opiskeluun.
sv – Min erfarenhet är att många studerar främmande språk men att ganska få kan använda dem i vardagslivet.
fi Oman kokemukseni perusteella monet opiskelevat vieraita kieliä, mutta monetkaan heistä eivät voi käyttää niitä jokapäiväisessä elämässään.
sv föredragande. - (EN) Herr talman! Det som jag tidigare försökte tala om för er var att James Hugh Allisters anförande nådde fram på ett främmande språk på den engelska frekvensen, så att engelskan översattes till något annat, jag vet inte vad.
fi esittelijä. - (EN) Arvoisa puhemies, yritin kertoa teille aiemmin, että jäsen Allisterin puhe kuului englannin kanavalta vieraalla kielellä, eli englanti käännettiin jollekin toiselle kielelle, jota en tunne.
sv rådets slutsatser av den ‧ maj ‧ om en europeisk indikator för språkkunskaper, där man bekräftade att kunskaper i främmande språk både bidrar till att främja ömsesidig förståelse mellan folken och är en förutsättning för en rörlig arbetskraft samt bidrar till konkurrenskraften i Europeiska unionens ekonomi
fi eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista ‧. toukokuuta ‧ annettuihin neuvoston päätelmiin, joissa todettiin, että vieraiden kielten taito, joka edistää kansojen välistä keskinäistä ymmärrystä, on työvoiman liikkuvuuden edellytys ja myötävaikuttaa siten Euroopan unionin talouden kilpailukykyyn
sv Ända sedan min första tid i parlamentet har jag varit engagerad i målet angående lektorer i främmande språk anställda vid italienska universitet. Trots fyra domar på 14 år till dessa lektorers fördel har de fortfarande inte samma rättigheter som italienska medborgare när det gäller tillgång till sysselsättning.
fi Siitä lähtien, kun aloitin työni parlamentissa, olen ollut käsittelemässä tapausta, jossa Italian yliopistoissa opettaville ulkomaalaisille luennoitsijoille, jotka ovat saaneet 14 vuoden aikana neljä puoltavaa tuomiota, ei ole vieläkään taattu tai myönnetty asianmukaisia oikeuksia tehdä työtä samoin ehdoin kuin Italian kansalaiset.
sv Denna synpunkt lyftes fram i meddelandet från september 2008 med titeln ”Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande”, där det fastslås att insatser fortfarande behöver göras för att öka antalet språk som undervisning bedrivs i, särskilt när det gäller valet av ett andra främmande språk, och att man bör ta hänsyn till lokala förhållanden.
fi Tätä seikkaa korostettiin syyskuussa 2008 annetussa komission tiedonannossa nimeltä Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus, jossa todetaan, että toimet ovat edelleen tarpeen opetettavien kielten määrän lisäämiseksi erityisesti kun on kyse toisen vieraan kielen valinnasta, kun otetaan huomioon paikalliset olosuhteet.
sv Barn bör så tidigt som möjligt få lära sig ett andra språk – så att de vänjer sig vid hur det främmande språket låter – eftersom detta ger bättre förutsättningar för snabb och mångsidig språkinlärning
fi Ensimmäisen vieraan kielen oppiminen tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin, jotta lapset tottuvat vieraan kielen sointiin, sillä näin parannetaan edellytyksiä oppia kieltä nopeasti ja monipuolisesti
sv slutsatserna från Europeiska rådet i Barcelona den ‧–‧ mars ‧, där man manade till ytterligare åtgärder för att förbättra de grundläggande färdigheterna, särskilt genom undervisning i minst två främmande språk för alla från mycket tidig ålder
fi Barcelonassa ‧. ja ‧. maaliskuuta ‧ kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa kehotettiin lisätoimiin, joilla parannetaan perustaitojen hallintaa esimerkiksi opettamalla kahta vierasta kieltä kaikille hyvin varhaisesta iästä lähtien
sv Europaparlamentet hyser övertygelsen att barn bör lära sig ett andra främmande språk så tidigt som möjligt
fi on vakuuttunut, että lasten olisi opeteltava toista vierasta kieltä mahdollisimman varhain
sv Vi får inte glömma att 2006 är Europeiska året för arbetstagares rörlighet, vilket jag anser är ett mycket viktigt tillfälle för oss att betona vikten av de europeiska medborgarnas färdigheter och sporra de unga till att lägga större vikt vid att lära sig främmande språk.
fi On myös muistettava, että vuosi 2006 on Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden teemavuosi, ja olen sitä mieltä, että tämä tarjoaa meille hyvin tärkeän mahdollisuuden korostaa Euroopan kansalaisten taitojen merkitystä. Teemavuosi kannustaa myös nuoria arvostamaan enemmän kielten oppimista ja kiinnittämään siihen enemmän huomiota.
sv Kurdiska skolor är förbjudna; den enda eftergiften är den senkomna åtgärden att nu tillåta att några klassrum används för undervisning i kurdiska som främmande språk några timmar i veckan.
fi Kurdinkieliset koulut on kielletty; ainoa vaikkakin liian myöhään tehty myönnytys on se, että joissakin kouluissa saa opettaa kurdia vieraana kielenä muutaman viikkotunnin verran.
sv Jag vill dock samtidigt påpeka för Csaba Sógor att slovakiska barn i Ungern måste lära sig ungerska från förskolan, genom grundskolan och på gymnasiet och att de endast har möjlighet att studera slovakiska som ett främmande språk.
fi Toisaalta haluan huomauttaa Csaba Sógorille, että slovakialaisten lasten on Unkarissa käytävä koulua unkariksi esikoulusta ala-asteeseen ja yläasteeseen asti ja että he opettelevat slovakkia ainoastaan vieraana kielenä.
sv Finansiering är också möjlig i det nyligen skapade transversala avsnittet i programmet för livslångt lärande, särskilt genom nyckelåtgärden - främmande språk - där finansiering föreslås av projekt och nätverk som inrättas i syfte att främja undervisning i främmande språk och språklig mångfald.
fi Rahoitusta on mahdollista saada myös elinikäistä oppimista koskevan ohjelman hiljattain luodusta poikittaisesta osiosta, erityisesti vieraisiin kieliin liittyvä avaintoimen kautta. Siinä tarjotaan rahoitusta sellaisille hankkeille ja verkostolle, joiden tarkoituksena on edistää vieraiden kielten oppimista ja kielellistä moninaisuutta.
sv rådet slutsatser av den ‧ maj ‧ om en europeisk indikator för språkkunskaper, där det bekräftades att kunskaper i främmande språk både bidrar till att främja ömsesidig förståelse mellan folken och är en förutsättning för en rörlig arbetskraft samt bidrar till konkurrenskraften i Europeiska unionens ekonomi
fi toukokuuta ‧ annetut neuvoston päätelmät eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista, joissa todettiin, että vieraiden kielten taito ja kansojen välisen ymmärryksen edistäminen ovat työvoiman liikkuvuuden edellytys ja myötävaikuttavat Euroopan unionin kilpailukykyyn
sv Begäran om förhandsavgörande – Corte d'appello di Firenze – Tolkning av artikel ‧ EG – Erkännande av de rättigheter som har förvärvats av de före detta lektorerna i främmande språk – Lektorer som har anställts med stöd av ett avtal om kulturellt utbyte med andra medlemsstater (lettori di scambio) – Tillämplighet av principer som följer av målen C-‧/‧ och C
fi Ennakkoratkaisupyyntö- Corte d'appello di Firenze- EY ‧ artiklan tulkinta- Entisten vieraiden kielten opettajien saavutettujen oikeuksien tunnustaminen- Muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen kulttuurinvaihtosopimusten nojalla työhön otetut lehtorit (lettori di scambio)- Asioista C-‧/‧ ja C-‧/‧ johtuvien periaatteiden sovellettavuus
Visar sida 1. Hittade 10815 meningar matchning fras främmande språk.Hittade i 1,862 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.