Översättningar till finska:

  • kieli   
    (Noun  )
  • vieras   
    (Noun  )
  • vieras kieli   

Exempel meningar med "främmande språk", översättning minne

add example
sv Kunskaper i främmande språk är en av förutsättningarna för att man ska kunna bilda och inleda partnerskap med andra länder eller företag och på så sätt utnyttja de möjligheter som globaliseringen ger
fi Vieraiden kielten taitoa tarvitaan, jotta voidaan luoda ja tiivistää kumppanuussuhteita toisiin jäsenvaltioihin ja niissä toimiviin yrityksiin sekä hyödyntää maailmanlaajuistumisen tarjoamia tilaisuuksia
sv En av de texter som ligger till grund för arbetsprogrammet är Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande. I dessa kompetenser ingår ”kommunikation på främmande språk” och ”kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer”.
fi Yhdessä työohjelmaa koskevassa viiteasiakirjassa, joka sisältyy elinikäisen oppimisen avaintaidoista 18. joulukuuta 2006 annettuun parlamentin ja neuvoston suositukseen, tällaisiin taitoihin luetaan ”viestintä vierailla kielillä” sekä ”tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot”.
sv Privat barnomsorg med hög standard börjar växa fram: de erbjuder undervisning i främmande språk och andra fördelar, men det är bara välbeställda familjer som har råd med detta.
fi Yksityisiä, korkeatasoisia lastentarhoja alkaa ilmestyä: ne tarjoavat vieraiden kielten opetusta ja muita etuja, mutta vain vaurailla perheillä on varaa niihin.
sv För att sammanfatta skulle jag vilja säga att programmet för livslångt lärande kommer att bidra till att förbättra EU:s utbildnings- och yrkesutbildningsprogram, göra människor mer rörliga, stödja partnerskap och samarbetsinsatser mellan regioner, strukturera utbytet av bästa praxis och uppmuntra till att lära sig främmande språk.
fi Lopuksi haluan todeta yhteenvetona, että elinikäisen oppimisen ohjelmalla kehitetään Euroopan unionin opetus- ja koulutusohjelmia, lisätään ihmisten liikkuvuutta, edistetään kumppanuussuhteita ja alueiden välistä yhteistyötä sekä kannustetaan opiskelemaan vieraita kieliä.
sv ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Lissabon den ‧–‧ mars ‧ enligt vilka främmande språk ingår i en europeisk ram för definitionen av grundläggande färdigheter som erhålles genom livslångt lärande
fi Lissabonissa ‧. ja ‧. maaliskuuta ‧ kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa vieraat kielet sisällytettiin Euroopan tasolla määriteltäviin uusiin perustaitoihin, joita kehitettäisiin elinikäisen oppimisen avulla
sv Undervisningen måste ge fler tillfällen att tala ett främmande språk i låg- och mellanstadiet och att lära sig ett tredje språk i högstadiet och gymnasiet
fi Opetuksessa tulisi tarjota nykyistä enemmän mahdollisuuksia puhua vierasta kieltä alakoulussa ja oppia kolmas kieli yläkoulussa
sv Det är också värt att notera att även om den andel elever på primärnivå som undervisas i främmande språk ökar, så minskar tyvärr enligt färsk statistik det antal språk som erbjuds i undervisningen.
fi On myös syytä todeta, että uusimpien tilastojen mukaan tarjolla oleva kielivalikoima supistuu, vaikka vierasta kieltä opettelevien ala-asteen oppilaiden prosenttiosuus onkin kasvussa.
sv Inte heller i det nuvarande ordförandeskapets presentation på Internet, som är på engelska, franska och tjeckiska, tar man hänsyn till det faktum att tyskan, med 18 procent av modersmålstalarna i EU, är det språk som har flest infödda talare i unionen, samtidigt som ytterligare 14 procent av EU:s medborgare talar det som främmande språk.
fi Jopa nykyisen puheenjohtajavaltion verkkosivuilla, jotka on laadittu englanniksi, ranskaksi ja tšekiksi, ei oteta mitenkään huomioon sitä, että saksan kieli - jota puhuu äidinkielenään 18 prosenttia EU:n kansalaisista - on eniten puhuttu äidinkieli unionissa ja että sen lisäksi 14 prosenttia EU:n kansalaisista hallitsee sitä vieraana kielenä.
sv Ända sedan min första tid i parlamentet har jag varit engagerad i målet angående lektorer i främmande språk anställda vid italienska universitet. Trots fyra domar på 14 år till dessa lektorers fördel har de fortfarande inte samma rättigheter som italienska medborgare när det gäller tillgång till sysselsättning.
fi Siitä lähtien, kun aloitin työni parlamentissa, olen ollut käsittelemässä tapausta, jossa Italian yliopistoissa opettaville ulkomaalaisille luennoitsijoille, jotka ovat saaneet 14 vuoden aikana neljä puoltavaa tuomiota, ei ole vieläkään taattu tai myönnetty asianmukaisia oikeuksia tehdä työtä samoin ehdoin kuin Italian kansalaiset.
sv Vi vill att alla EU-medborgare, inte bara unga människor, ska få resurser och möjlighet att lära sig åtminstone två främmande språk.
fi Haluamme, että kaikki Euroopan unionin kansalaiset, eivät yksistään nuoret, saavat välineen ja mahdollisuuden oppia ainakin kahta vierasta kieltä.
sv rådets slutsatser av den ‧ maj ‧ om en europeisk indikator för språkkunskaper, där man bekräftade att kunskaper i främmande språk både bidrar till att främja ömsesidig förståelse mellan folken och är en förutsättning för en rörlig arbetskraft samt bidrar till konkurrenskraften i Europeiska unionens ekonomi
fi eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista ‧. toukokuuta ‧ annettuihin neuvoston päätelmiin, joissa todettiin, että vieraiden kielten taito, joka edistää kansojen välistä keskinäistä ymmärrystä, on työvoiman liikkuvuuden edellytys ja myötävaikuttaa siten Euroopan unionin talouden kilpailukykyyn
sv Jag är glad över att skotska tioåringar lär sig ett främmande språk i skolan.
fi Olen tyytyväinen siihen, että Skotlannin kouluissa kaikki 10-vuotiaat opiskelevat vierasta kieltä.
sv Herr talman, herr kommissionsledamot! Kunskaper i minst två främmande språk bör vara en del av de grundläggande kunskaperna hos en typisk EU-medborgare som lever, studerar, arbetar och allmänt rör sig i Europeiska unionen.
fi Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan unionissa asuvan, opiskelevan, työskentelevän ja yleensä liikkuvan tyypillisen Euroopan kansalaisen perustaitoihin pitäisi kuulua vähintään kahden vieraan kielen hallitseminen.
sv Att främja inlärning av moderna främmande språk
fi kannustaa vieraiden nykykielten opiskeluun
sv Jag vill dock samtidigt påpeka för Csaba Sógor att slovakiska barn i Ungern måste lära sig ungerska från förskolan, genom grundskolan och på gymnasiet och att de endast har möjlighet att studera slovakiska som ett främmande språk.
fi Toisaalta haluan huomauttaa Csaba Sógorille, että slovakialaisten lasten on Unkarissa käytävä koulua unkariksi esikoulusta ala-asteeseen ja yläasteeseen asti ja että he opettelevat slovakkia ainoastaan vieraana kielenä.
sv Barn bör så tidigt som möjligt få lära sig ett andra språk – så att de vänjer sig vid hur det främmande språket låter – eftersom detta ger bättre förutsättningar för snabb och mångsidig språkinlärning
fi Ensimmäisen vieraan kielen oppiminen tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin, jotta lapset tottuvat vieraan kielen sointiin, sillä näin parannetaan edellytyksiä oppia kieltä nopeasti ja monipuolisesti
sv ledamot av kommissionen. - (RO) I det kommissionsmeddelande med titeln Europeisk indikator för språkkunskaper som antogs 2005 förslogs en detaljerad strategi för att göra en europeisk enkätundersökning om språkkompetens. Tack vare denna kommer man att kunna samla in data för att förbereda en europeisk indikator på detta område och förbättra kunskaperna om undervisning i främmande språk.
fi komission jäsen. - (RO) Vuonna 2005 antamassaan tiedonannossa nimeltä Eurooppalainen kielitaitoindikaattori komissio ehdotti yksityiskohtaista strategista lähestymistapaa eurooppalaisen kielitaitotutkimuksen toteuttamiseksi. Komissio ehdotti välinettä, jonka avulla saadaan kerättyä tarvittavat tiedot eurooppalaisen indikaattorin laatimiseksi tällä alalla ja parannetaan vieraiden kielten opetusta koskevaa tietämystä.
sv Europaparlamentet understryker att lärare i alla medlemsstaterna ska kunna uppvisa intyg på att de behärskar minst ett främmande språk
fi painottaa, että kaikilla opettajilla kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi olla todistettavasti vähintään yhden vieraan kielen taito
sv Europeiska rådet i Barcelona den ‧ och ‧ mars ‧ fastställde målet att senast ‧ göra Europeiska unionens utbildningssystem till en kvalitetsreferens för hela världen, och man efterlyste insatser för att förbättra grundläggande kompetens, i synnerhet genom undervisning i minst två främmande språk från mycket tidig ålder
fi Barcelonassa ‧ ja ‧ päivänä maaliskuuta ‧ kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti tavoitteeksi, että Euroopan unionin koulutusjärjestelmistä tulee vuoteen ‧ mennessä laatunsa osalta maailmanlaajuisia esikuvia, ja vaati lisätoimia, joilla parannetaan perustaitojen hallintaa erityisesti opettamalla vähintään kahta vierasta kieltä hyvin varhaisesta iästä lähtien
sv Kommunikation på främmande språk
fi viestintä vierailla kielillä
sv erbjuda undervisning i främmande språk som en del av grundutbildningen och det livslånga lärandet
fi vieraiden kielten opiskelun sisällyttäminen osaksi peruskoulutusta ja elinikäistä oppimista
sv I detta program ingår också programmet för främmande språk, Lingua, för förvärvande av kunskaper i främmande språk.
fi Tähän ohjelmaan sisältyy myös vieraiden kielten ohjelma Lingua vieraiden kielten oppimiseksi.
sv Ett sätt att uppnå detta mål skulle vara att vi som andra främmande språk lärde oss språk som inte är internationella.
fi Yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi opiskella toisena vieraana kielenä muita kuin kansainvälisiä kieliä.
sv Europaparlamentet uppmuntrar och stöder införandet av minoritetsspråk, inhemska språk och främmande språk som valmöjlighet i skolornas studieplan och/eller i studieverksamhet öppen för alla
fi kannustaa ja tukee äidinkielenä puhuttavien vähemmistö-, alkuperäis- ja vieraiden kielten sisällyttämistä vapaaehtoisena koulutusohjelmiin ja/tai kaikille avoimeen vapaa-ajan kieltenopiskeluun
sv I evenemangen betonas tanken att språk är kulturbroar och att inlärning av främmande språk och förmågan att kommunicera över språkbarriären bör uppmuntras.
fi Tapahtumassa keskitytään siihen ajatukseen, että kieli on silta kulttuuriin ja että vieraiden kielten opiskelua ja kansalaisten kykyä ylittää kielimuurit pitäisi tukea.
Visar sida 1. Hittade 10815 meningar matchning fras främmande språk.Hittade i 2,185 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.