uttal:      

Översättningar till franska:

 • nom de famille       
  (Noun  m)
   
  persons familjenamn
   
  Nom de la famille.
   
  namn som en person delar med sina familjemedlemmar
 • nom                     
  (Noun  m) (noun   )
   
  Nom de la famille.
   
  namn som en person delar med sina familjemedlemmar
 • patronyme   
  (Noun  m) (noun   )
 • nom de famille en france   
 • nom patronymique   

Did you mean: Efternamn

Liknande fraser i ordboken svenska franska. (1)

Efternamn
Nom de famille; Nom

    Visa deklination

Exempel meningar med "efternamn", översättning minne

add example
sv Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap
fr les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénoms, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle
sv För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på maka och barn som medföljer den inbjudna personen
fr pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant
sv Diskrimineringen av den polska minoriteten i Litauen har en lång historia och tar sig uttryck i tvånget att använda den litauiska stavningen av polska efternamn, diskriminering i skolor, förbud mot tvåspråkiga ortnamn och underlåtenheten att återlämna polackers egendom som tillvaratagits av sovjetiska myndigheter. Har rådet för avsikt att kräva att Litauens regering respekterar nationella minoriteters rättigheter?
fr Le Conseil compte-t-il exhorter le gouvernement lituanien à respecter les droits des minorités nationales, dans la mesure où les discriminations à l'encontre de la minorité polonaise dans ce pays ne sont pas un phénomène nouveau et se manifestent par l'utilisation obligatoire de l'orthographe non polonaise des noms de famille, par des discriminations dans le domaine de l'éducation, par l'interdiction de l'affichage bilingue des noms de localités et par la non-restitution des biens confisqués aux Polonais par les autorités soviétiques?
sv För- och efternamn: ...
fr Nom et prénom(s): ...
sv Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn, födelsedatum och födelseort samt senaste hemvist) och, i tillämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller make
fr les renseignements individuels concernant les personnes à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint
sv Fyll i ett eller flera efternamn (familjenamn) som ska vara exakt samma som i den sökandes pass eller nationella ID-kort eller andra erkända dokument som styrker identiteten
fr Le ou les noms de famille doivent être mentionnés ici, exactement tels qu’ils apparaissent sur le passeport ou la carte d’identité nationale ou tout autre document officiel prouvant l’identité du candidat
sv Här anges det första ordet under efternamn och därefter det första ordet under förnamn i viseringsinnehavarens resehandling i angiven ordning
fr On indiquera, dans l’ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique nom/s et, ensuite, le premier mot qui figure sous la rubrique prénom/s sur le document de voyage du titulaire du visa
sv Födelsenamn (tidigare efternamn) (x
fr Nom(s) de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)] (x
sv För personer: efternamn, flicknamn, förnamn, tidigare efternamn och antagna namn, födelsedatum och födelseort, nationalitet och kön, adress
fr pour les personnes: les nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt, les date et lieu de naissance, la nationalité et le sexe, l'adresse
sv Skriv namn som " förnamn efternamn ", inte " efternamn, förnamn ". Utelämna inledande " The ". Använd " Various " för samlingsalbum
fr Écrire les noms comme « & ‧‧; prénom nom & ‧‧; » et non comme « & ‧‧; nom, prénom & ‧‧; ». Ne pas utiliser les « & ‧‧; The & ‧‧; » au début. Utiliser « & ‧‧; Divers & ‧‧; » pour les compilations
sv Förstainstansrättens dom den ‧ juli ‧ i mål T-‧/‧: Julián Murúa Entrena mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering av ett gemenskapsfigurmärke innehållande orddelen ”Julián Murúa Entrena” – Invändning framställd av innehavaren av det äldre spanska och internationella ordmärket MURÚA – Registreringshinder – Relativa registreringshinder – Artikel ‧.‧ b i förordning (EG) nr ‧/‧ – Efternamn
fr Arrêt du Tribunal de première instance du ‧ juillet ‧ dans l'affaire T-‧/‧, Julián Murúa Entrena contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire- Demande de marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal «Julián Murúa Enterna»- Opposition du titulaire de la marque verbale espagnole et internationale MURÚA- Refus d'enregistrement- Motif relatif de refus- Article ‧, paragraphe ‧, sous b), du règlement (CE) no ‧/‧- Nom patronymique
sv Mitt efternamn medför förpliktelser... ett rykte jag måste leva upp till
fr Mon nom de famille implique des responsabilités et une réputation que je suis censé défendre
sv Fullständigt namn (stryk under efternamn
fr Nom et prénoms (souligner le nom de famille
sv Efternamn och förnamn: Lubanga, Thomas
fr Nom, prénom: LUBANGA, Thomas
sv Detta fält skall ange innehavarens efternamn och förnamn
fr Cette case indique le nom et le prénom du titulaire
sv För- och efternamn
fr nom et prénoms
sv Ändå inser vi att diskriminering alltför ofta ändå förekommer, vare sig det beror på människors utseende eller bara deras efternamn.
fr Pourtant, à partir de l'apparence extérieure, ou simplement du patronyme d'une personne, on se rend compte qu'il y a trop souvent discrimination.
sv Inget efternamn?
fr Pas d' autre nom?
sv Om du kunde ge mej hennes efternamn
fr Si au moins vous connaissiez son nom de famille
sv Jag vill lugna Lindqvist, för även om jag bara har en av hörlurarna påsatt så hör jag er, och dessutom, med mitt efternamn kan jag inte göra mycket annat än att att lyssna.
fr Je voudrais rassurer M. Lindqvist, car je l'écoute bien que je n'aie qu'un seul écouteur; de plus, vu le nom que je porte, je n'ai d'autre choix que d'écouter.
sv Efternamn och förnamn: Kakwavu Bukande, Jérôme
fr Nom, prénom: KAKWAVU BUKANDE, Jérôme
sv Efternamn och förnamn: FOFIE, Martin Kouakou
fr Nom, prénoms: FOFIE, Martin Kouakou
sv Ditt efternamn är Reid så det funkar på två vägar
fr Ça n' empêche pas!
sv Förnamn och efternamn
fr le nom et le prénom
sv För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, passnummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på make eller maka och minderåriga barn som medföljer den inbjudna personen
fr pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant
Visar sida 1. Hittade 386 meningar matchning fras efternamn.Hittade i 0,292 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.