uttal:      

Översättningar till franska:

 • nom de famille       
  (Noun  m)
   
  persons familjenamn
   
  Nom de la famille.
   
  namn som en person delar med sina familjemedlemmar
 • nom                     
  (Noun  m) (noun   )
   
  Nom de la famille.
   
  namn som en person delar med sina familjemedlemmar
 • patronyme   
  (Noun  m) (noun   )
 • nom de famille en france   
 • nom patronymique   
 • surnom     
  (noun   )

Did you mean: Efternamn

Liknande fraser i ordboken svenska franska. (1)

Efternamn
Nom de famille; Nom

    Visa deklination

Exempel meningar med "efternamn", översättning minne

add example
sv Vi hade en gång en kollega här i parlamentet med samma efternamn som ni och hon tillhörde denna minoritet.
fr Dans cette Assemblée siégeait autrefois une collègue qui portait le même nom que vous; elle appartenait à cette minorité.
sv Jag heter Jones i efternamn
fr Mon nom de famille est Jones
sv Och den mystiska mannen som gav dig kokain, vad heter han i efternamn?
fr Et cet homme mystérieux qui vous fournissait en cocaïne, quel était son nom de famille?
sv Förnamn och efternamn
fr le nom et le prénom
sv Fullständigt namn (stryk under efternamn
fr Nom et prénoms (souligner le nom de famille
sv Jag vet inte ens vad hon hette i efternamn
fr Je ne connaissais même pas son nom de famille
sv Efternamn/Surname
fr Nom/Surname
sv Fyll i ett eller flera efternamn (familjenamn) som ska vara exakt samma som i den sökandes pass eller nationella ID-kort eller andra erkända dokument som styrker identiteten
fr Le ou les noms de famille doivent être mentionnés ici, exactement tels qu’ils apparaissent sur le passeport ou la carte d’identité nationale ou tout autre document officiel prouvant l’identité du candidat
sv Den huvudansvariges för- och efternamn eller firma samt fullständiga adress
fr Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé
sv Korstesta all data med-- bokstäverna i offrets efternamn
fr On peut recouper ces infos avec les lettres du nom de la victime
sv Namn EFTERNAMN, övriga namn
fr Nom NOM, prénom(s
sv För personer: förnamn och/eller efternamn och/eller namn som ogift och/eller tidigare efternamn och/eller alias och/eller födelsedatum
fr pour les personnes: le prénom et/ou le nom et/ou le nom de jeune fille et/ou les noms de famille antérieurs et/ou le nom d'emprunt et/ou la date de naissance
sv Dubbelklicka på fältet namn i tabellen personer för att lägga till fältet som en förfrågningskolumn. Lägg till fälten efternamn, gatuadress, gatunummer, postort från personer och telefon från tabellen telefonnummer på liknande sätt
fr Double-cliquez sur le champ prenom de la table personnes, pour ajouter ce champ comme colonne de la requête. De même, ajoutez les champs nom, rue, numero, ville de la table personnes et le champ telephone de la table numeros_de_telephone
sv Herr ordförande, jag heter González som andra efternamn.
fr Monsieur le Président, mon deuxième nom est González.
sv Seriöst, vad är ditt efternamn?
fr Sérieusement, c' est quoi ton nom?
sv Säg mig, Jack, vad heter du i efternamn?
fr Jacques, quel est votre nom de famille?
sv c/o ... (för- och efternamn
fr Aux bons soins de: ... [nom et prénom(s)]
sv Fullständigt namn (förnamn och alla efternamn
fr Nom complet (prénoms et tous les noms
sv I denna mall ska en undertecknare lämna vissa (självklara) personuppgifter, till exempel för- och efternamn samt, om det sker i pappersform, den faktiska underskriften
fr Ce formulaire type impose au signataire de fournir certaines données à caractère personnel (évidentes), comme le prénom et le nom de famille et, dans le cas d’un formulaire sur papier, la signature authentique
sv I syfte att fastställa identitet och hemvist för den faktiska betalningsmottagaren enligt definitionen i artikel ‧ skall betalningsombudet bevara uppgifter om för och efternamn, adress och hemvist i enlighet med den liechtensteinska lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt
fr Pour établir l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article ‧ et déterminer son lieu de résidence, l'agent payeur enregistre son nom, son prénom, son adresse et son lieu de résidence conformément à la législation du Liechtenstein sur la lutte contre le blanchiment d'argent
sv barnets efternamn och förnamn
fr aux noms et prénoms de l
sv Efternamn, förnamn: BADRI, Gabril Abdul Kareem
fr Nom, prénom(s): BADRI Gabril Abdul Kareem
sv Ändå inser vi att diskriminering alltför ofta ändå förekommer, vare sig det beror på människors utseende eller bara deras efternamn.
fr Pourtant, à partir de l'apparence extérieure, ou simplement du patronyme d'une personne, on se rend compte qu'il y a trop souvent discrimination.
sv Din barflicka som har blivit så hypnotiserad-- att hon inte kommer ihåg sitt efternamn vet att ingen går dit utan ett löfte
fr Votre criarde de barmaid, qui a été tellement hypnotisée qu' elle ne se rappelle pas de son propre nom, sait que personne ne va jamais en bas avec une serpillière
sv Expanderas till ditt efternamn, som det definieras av ägarens adress i den vanliga adressboken i & kde
fr S' étend à votre nom patronymique, comme défini par l' adresse du propriétaire dans votre carnet d' adresses & kde; standard
Visar sida 1. Hittade 386 meningar matchning fras efternamn.Hittade i 0,309 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.