uttal:      

Översättningar till franska:

 • nom de famille       
  (Noun  m)
   
  persons familjenamn
   
  Nom de la famille.
   
  namn som en person delar med sina familjemedlemmar
 • nom                     
  (Noun  m) (noun   )
   
  Nom de la famille.
   
  namn som en person delar med sina familjemedlemmar
 • patronyme   
  (Noun  m) (noun   )
 • nom de famille en france   
 • nom patronymique   

Liknande fraser i ordboken svenska franska. (1)

EfternamnNom de famille; Nom

    Visa deklination

Exempel meningar med "efternamn", översättning minne

add example
Hans pappas efternamnC' était le nom de son père
Efternamn, namn som ogift, förnamn och pseudonymnom, nom de jeune fille, prénom, noms d
Jag har ringt alla i Kermit som heter Gordon i efternamnJe cherche des parents de Meredith Gordon
Lista på styrelsens ordförande/medlemmar (efternamn och förnamn samt titel eller befattning inom det ansökande partiet) (eller en försäkran om att inga förändringar skett av redan inlämnade handlingarliste des directeurs/membres du conseil d'administration (noms et prénoms, titres ou fonctions au sein du parti candidat) (ou déclaration selon laquelle aucun changement n'a été apporté aux documents déjà transmis
Innehavarens efternamnle nom de famille du titulaire
Den sökandes efternamn, förnamn och adressles nom, prénoms et adresse du demandeur
... (för- och efternamn... [nom et prénom(s)]
Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskaples renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle
För- och efternamnNom et prénom(s): ...
Jag frågade aldrig efter ditt efternamnJe ne connais pas ton nom de famille
Alla dessa personer har för- och efternamn, precis som ni och jag; det handlar inte om statistiska uppgifter.Elles ont toutes un nom et un prénom, comme vous et moi, et elles ne sont pas du tout des statistiques.
Utgör artikel ‧ EG hinder mot en bestämmelse enligt vilken de behöriga myndigheterna i en medlemsstat inte erkänner ett (vuxet) adoptivbarns efternamn när det innehåller en (även enligt författningen) otillåten adelstitel som har fastställts i en annan medlemsstat?L’article ‧ CE s’oppose-t-il à une règle selon laquelle les autorités compétentes d’un État membre peuvent refuser de reconnaître le nom patronymique d’un enfant adopté (adulte) qui a été défini dans un autre État membre dès lors que ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre (au titre même du droit constitutionnel de cet État)?
till... (för- och efternamnà ... [nom et prénom(s)]
Efternamn, förnamn, namn vid födelsen och tidigare använda namn och eventuella alias, eventuellt separat inregistreradeles nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes éventuellement enregistrés séparément
Efternamn, förnamn på personer med rätt att företräda, fatta beslut eller utöva kontroll över den juridiska personenNom et prénom de la (des) personne(s) ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de l'entité légale
För den person som utfärdar inbjudan – för- och efternamn samt adress ellerpour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou
Som ditt efternamn?Comme ton nom de famille?
Den sökandes efternamn och förnamn, eller företagsnamnetNom et prénom du demandeur ou nom de l’entreprise
Efternamn och förnamn: BLÉ, Charles GoudéNom, prénoms: BLÉ, Charles Goudé
Fullständigt namn (stryk under efternamnNom et prénoms (souligner le nom de famille
Efternamn, förnamn: BADRI, Gabril Abdul KareemNom, prénom(s): BADRI Gabril Abdul Kareem
Uppgifter om den person som skall återtas (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum och, om möjligt, födelseort, faderns och moderns namn samt senaste bostadsadressles renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénom, date de naissance et, lorsque ces informations sont disponibles, le lieu de naissance, le nom du père, le nom de la mère et le dernier lieu de résidence
Efternamn och förnamnNom et prénom
Den klagandes efternamn och förnamn eller företagsnamnNom et prénom du plaignant ou dénomination sociale
Efternamn och förnamn (samtligaNom/prénom(s
Visar sida 1. Hittade 386 meningar matchning fras efternamn.Hittade i 0,373 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.