uttal:      

Översättningar till franska:

 • nom de famille       
  (Noun  m)
   
  persons familjenamn
   
  Nom de la famille.
   
  namn som en person delar med sina familjemedlemmar
 • nom                     
  (Noun  m) (noun   )
   
  Nom de la famille.
   
  namn som en person delar med sina familjemedlemmar
 • patronyme   
  (Noun  m) (noun   )
 • nom de famille en france   
 • nom patronymique   

Did you mean: Efternamn

Liknande fraser i ordboken svenska franska. (1)

Efternamn
Nom de famille; Nom

    Visa deklination

Exempel meningar med "efternamn", översättning minne

add example
sv Hans pappas efternamn
fr C' était le nom de son père
sv Efternamn, namn som ogift, förnamn och pseudonym
fr nom, nom de jeune fille, prénom, noms d
sv Jag har ringt alla i Kermit som heter Gordon i efternamn
fr Je cherche des parents de Meredith Gordon
sv Lista på styrelsens ordförande/medlemmar (efternamn och förnamn samt titel eller befattning inom det ansökande partiet) (eller en försäkran om att inga förändringar skett av redan inlämnade handlingar
fr liste des directeurs/membres du conseil d'administration (noms et prénoms, titres ou fonctions au sein du parti candidat) (ou déclaration selon laquelle aucun changement n'a été apporté aux documents déjà transmis
sv Innehavarens efternamn
fr le nom de famille du titulaire
sv Den sökandes efternamn, förnamn och adress
fr les nom, prénoms et adresse du demandeur
sv ... (för- och efternamn
fr ... [nom et prénom(s)]
sv Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap
fr les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle
sv För- och efternamn
fr Nom et prénom(s): ...
sv Jag frågade aldrig efter ditt efternamn
fr Je ne connais pas ton nom de famille
sv Alla dessa personer har för- och efternamn, precis som ni och jag; det handlar inte om statistiska uppgifter.
fr Elles ont toutes un nom et un prénom, comme vous et moi, et elles ne sont pas du tout des statistiques.
sv Utgör artikel ‧ EG hinder mot en bestämmelse enligt vilken de behöriga myndigheterna i en medlemsstat inte erkänner ett (vuxet) adoptivbarns efternamn när det innehåller en (även enligt författningen) otillåten adelstitel som har fastställts i en annan medlemsstat?
fr L’article ‧ CE s’oppose-t-il à une règle selon laquelle les autorités compétentes d’un État membre peuvent refuser de reconnaître le nom patronymique d’un enfant adopté (adulte) qui a été défini dans un autre État membre dès lors que ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre (au titre même du droit constitutionnel de cet État)?
sv till... (för- och efternamn
fr à ... [nom et prénom(s)]
sv Efternamn, förnamn, namn vid födelsen och tidigare använda namn och eventuella alias, eventuellt separat inregistrerade
fr les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes éventuellement enregistrés séparément
sv Efternamn, förnamn på personer med rätt att företräda, fatta beslut eller utöva kontroll över den juridiska personen
fr Nom et prénom de la (des) personne(s) ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de l'entité légale
sv För den person som utfärdar inbjudan – för- och efternamn samt adress eller
fr pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou
sv Som ditt efternamn?
fr Comme ton nom de famille?
sv Den sökandes efternamn och förnamn, eller företagsnamnet
fr Nom et prénom du demandeur ou nom de l’entreprise
sv Efternamn och förnamn: BLÉ, Charles Goudé
fr Nom, prénoms: BLÉ, Charles Goudé
sv Fullständigt namn (stryk under efternamn
fr Nom et prénoms (souligner le nom de famille
sv Efternamn, förnamn: BADRI, Gabril Abdul Kareem
fr Nom, prénom(s): BADRI Gabril Abdul Kareem
sv Uppgifter om den person som skall återtas (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum och, om möjligt, födelseort, faderns och moderns namn samt senaste bostadsadress
fr les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénom, date de naissance et, lorsque ces informations sont disponibles, le lieu de naissance, le nom du père, le nom de la mère et le dernier lieu de résidence
sv Efternamn och förnamn
fr Nom et prénom
sv Den klagandes efternamn och förnamn eller företagsnamn
fr Nom et prénom du plaignant ou dénomination sociale
sv Efternamn och förnamn (samtliga
fr Nom/prénom(s
Visar sida 1. Hittade 386 meningar matchning fras efternamn.Hittade i 0,693 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.