Översättningar till latin:

  • Felicitas   
    (Interjection  )
  • bona fortuna   
    (Interjection  )

Andra betydelser:

 
önskar någon lycka

Exempel meningar med "lycka till", översättning minne

add example
sv Hon är lycklig.
la Laeta est.
sv Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida .
la Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .
sv Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten .
la Familia societatis naturale praecipuumque elementum est et jus habet a societate et rei publica muniri .
sv Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar , som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral , allmän ordning och allmän välfärd .
la In usu jurium et fructu libertatum , quisque subjicitur solum finibus lege conditis , ut solum firmet gratiam et respectum jurium libertatumque alieni , et satisfaciat rectis expostulationibus honesti , reipublicae concordiae et universae in sociatate populari valetudinis .
sv Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet och är berättigad till att de ekonomiska , sociala och kulturella rättigheter , som äro oundgängliga för hans värdighet och för en fri utveckling av hans personlighet , förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete med hänsyn tagen till varje stats organisation och resurser .
la Omnis homo , ut rei publicae socius , sociali securitati jus habet ; hic homo jus habet satisfactionem impetrare jurum publicorum , sociorum humanorumque quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est , per laborem suae patriae et operam aliarum gentium , pro temperatione et divitiis omnis gentis .
sv Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet . Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka , mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser .
la Omnis jus opinionis et verba dicendi libertati habet ; quod jus non ob opiniones suas inquietari implicat , atque jus petendi , recipiendi divulgandique sine finium considerationibus percontationes cogitationesque quacumque elocutione
sv Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad .
la Omnes jus habent praesidio aequo contra omnem discrimen qui hanc Declarationem violet et contra omnem incitationem ad talem discrimen .
sv Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska , juridiska eller internationella ställning , som intages av det land eller område , till vilket en person hör , vare sig detta land eller område är oberoende , står under förvaltarskap , är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet .
la Praeterea fietur nulla distinctio condita in civili decreto , juridico aut internationali gentis aut finium cujus est aliquis , sive gens aut fines liberi sunt , sive sub tutella , sive non suae potestatis sive subacti termino aliquo sui imperii .
sv Envar har rätt till vila och fritid , innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön .
la Omnes jus habent cum quieti et otiis tum circumscriptioni modicae temporis laboris et commeatibus statis quae pecunia soluuntur
sv Envar , som blivit anklagad för straffbar gärning , har rätt att betraktas som oskyldig , till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång , under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier .
la Quisquis accusatus delicto innocens est dum noxa sua jure statuata est publico judicio ubi obsides omnes necessariae ad se defendendum affirmatae erunt .
sv Mor går till sjukhuset på morgonen.
la Mater mane ad nosocomium it.
sv Envar har rätt till en levnadsstandard , som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande , däri inbegripet föda , kläder , bostad , hälsovård och nödvändiga sociala förmåner , vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet , sjukdom , invaliditet , makes död , ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter , över vilka han icke kunnat råda .
la Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .
sv Envar har rätt att lämna varje land , inbegripet sitt eget , och att återvända till sitt eget land .
la Omnis jus habet ex omni et sua patria abire et in suam patriam redire .
sv Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar , som kränka de grundläggande rättigheter , vilka tillkomma honom genom lag eller författning .
la Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
sv Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen .
la Omnis homo cum aliis hominibus consociationes condere et consociationibus socios sibi adjungere ad commoda defendenda jus habet .
sv Envar har rätt till undervisning .
la Omnis jus habet educationi .
sv Envar , som arbetar , har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning , so m tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som , där så är nödvändigt , kompletteras med andra medel för socialt skydd .
la Quiscumque laborat , jus habet aequae remunerationi idoneaeque quae sibi familiaeque confirmat vitam consentaneam humanae dignitati et , si oportet , completae omnibus ceteribus rationibus sociae tutelae .
sv Fader vår, som är i himlen! Helgat blive ditt namn, komme ditt rike! Ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen! Ge oss idag vårt bröd för dagen; och förlat oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem, som står i skuld till oss; och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde.
la PATER noster, qui es in cœlis; sanctificatur nomen tuum: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo.
sv Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land .
la Omnis homo jus habet conditione aequa ad suae patriae officia publica accedere .
sv Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott .
la Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .
sv Vi sprang hela vägen till stationen.
la Ad stationem cucurrimus.
sv Envar har rätt till en nationalitet .
la Omnis jus habet nationis esse .
sv Vad ska du med pengarna till?
la Cur pecunia eges?
sv Åker han buss till skolan?
la Vehiturne ad scholam curru publico?
sv Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp .
la Omnis jus habet lege protegi contra tales intercessiones aut talia vulnera .
Visar sida 1. Hittade 38 meningar matchning fras lycka till.Hittade i 3,648 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.