Översättningar till Latin:

  • Felicitas   
    (Interjection  )
  • bona fortuna   
    (Interjection  )
  • feliciter   
    (adverb   )

Andra betydelser:

 
önskar någon lycka

Exempel meningar med "lycka till", översättning minne

add example
sv Hon är lycklig.
la Laeta est.
sv Envar har rätt till vila och fritid , innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön .
la Omnes jus habent cum quieti et otiis tum circumscriptioni modicae temporis laboris et commeatibus statis quae pecunia soluuntur
sv Envar , som arbetar , har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning , so m tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som , där så är nödvändigt , kompletteras med andra medel för socialt skydd .
la Quiscumque laborat , jus habet aequae remunerationi idoneaeque quae sibi familiaeque confirmat vitam consentaneam humanae dignitati et , si oportet , completae omnibus ceteribus rationibus sociae tutelae .
sv Envar har rätt till tankefrihet , samvetsfrihet och religionsfrihet . Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning , andaktsövningar , gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor .
la Omnis jus sentientae , con scientiae religionisque libertati habet . Hoc jus religionem aut conscientiam mutandi libertatem atque libertatem religionem aut fidem solam aut communem manifestam faciendi implicat , tam publice quam private , doctrina , religionibus , sacris ritorum effectuque .
sv Envar har rätt att lämna varje land , inbegripet sitt eget , och att återvända till sitt eget land .
la Omnis jus habet ex omni et sua patria abire et in suam patriam redire .
sv Envar har rätt till liv , frihet och personlig säkerhet .
la Quisque jus habet vivere , liber esse et in tuto vivere .
sv Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar , som kränka de grundläggande rättigheter , vilka tillkomma honom genom lag eller författning .
la Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
sv Vi sprang hela vägen till stationen.
la Ad stationem cucurrimus.
sv Åker han buss till skolan?
la Vehiturne ad scholam curru publico?
sv Mödrar och barn äro berättigade till särskild omvårdnad och hjälp .
la Mater et infans jus habent auxilio et praesentiae propriae .
sv Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härröra från varje vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman.
la Suae quisque tutelae ius habet morum rationis utilitatis quae ex suis studiis scientiae litterarum artium efficiantur.
sv Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott .
la Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .
sv Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet . Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka , mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser .
la Omnis jus opinionis et verba dicendi libertati habet ; quod jus non ob opiniones suas inquietari implicat , atque jus petendi , recipiendi divulgandique sine finium considerationibus percontationes cogitationesque quacumque elocutione
sv Envar , som blivit anklagad för straffbar gärning , har rätt att betraktas som oskyldig , till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång , under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier .
la Quisquis accusatus delicto innocens est dum noxa sua jure statuata est publico judicio ubi obsides omnes necessariae ad se defendendum affirmatae erunt .
sv Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen , som härröra från varje vetenskapligt , litterärt eller konstnärligt verk , till vilket han är upphovsman .
la Omnis jus habet tutelae beneficiorum moralium et materialium generatorum omni procreatione scientiae , litterarum aut artium quorum auctor est .
sv Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp .
la Omnis jus habet lege protegi contra tales intercessiones aut talia vulnera .
sv Envar har rätt till en nationalitet .
la Omnis jus habet nationis esse .
sv Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten .
la Familia societatis naturale praecipuumque elementum est et jus habet a societate et rei publica muniri .
sv Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar , som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral , allmän ordning och allmän välfärd .
la In usu jurium et fructu libertatum , quisque subjicitur solum finibus lege conditis , ut solum firmet gratiam et respectum jurium libertatumque alieni , et satisfaciat rectis expostulationibus honesti , reipublicae concordiae et universae in sociatate populari valetudinis .
sv Vad ska du med pengarna till?
la Cur pecunia eges?
sv enär ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna lett till barbariska gärningar , som upprört mänsklighetens samvete , och enär skapandet av en värld , där människorna åtnjuta yttrandefrihet , trosfrihet samt frihet från fruktan och nöd , kungjorts som folkens högsta strävan ,
la Cum hominis jurum mala cognitio contemptioque barbariae facta , quae humanitatis conscientiam ad rebellionem incitant , adduxerint , cumque mundi initium in quo homines , liberati a terrore et miseria , loquendi credendique libertatem habebunt , renuntiatum sit ut hominis altissima affectatio ,
sv Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete .
la Universi , sine discrimine , aequo praemio aequo labore jus habent .
sv Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad .
la Omnes jus habent praesidio aequo contra omnem discrimen qui hanc Declarationem violet et contra omnem incitationem ad talem discrimen .
sv Envar har rätt till en social och internationell ordning , i vilken de fri- och rättigheter , som uttalas i denna förklaring , till fullo kunna förverkligas .
la Omnis jus habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari , ut jura et libertates enuntiatae in hac Declaratione fieri possint .
sv Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat , grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling , som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter .
la Nullum decretum hujus Declarationis interpretari potest quasi civitati , societati aut cuidam homini jus aliquid implicans se dedendi alicui facinori aut aliquid faciendi ad libertates et jura evertenda , quae hoc loco enuntiata sunt .
Visar sida 1. Hittade 38 meningar matchning fras lycka till.Hittade i 1,758 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.