Översättningar till latin:

  • Felicitas   
    (Interjection  )
  • bona fortuna   
    (Interjection  )

Andra betydelser:

 
önskar någon lycka

Exempel meningar med "lycka till", översättning minne

add example
sv Hon är lycklig.
la Laeta est.
sv Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida .
la Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .
sv Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härröra från varje vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman.
la Suae quisque tutelae ius habet morum rationis utilitatis quae ex suis studiis scientiae litterarum artium efficiantur.
sv Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter , som uttalas i denna förklaring , utan åtskillnad av något slag , såsom ras , hudfärg , kön , språk , religion , politisk eller annan uppfattning , nationellt eller socialt ursprung , egendom , börd eller ställning i övrigt .
la Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .
sv Envar har rätt till liv , frihet och personlig säkerhet .
la Quisque jus habet vivere , liber esse et in tuto vivere .
sv Envar har rätt till undervisning .
la Omnis jus habet educationi .
sv Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land .
la Omnis homo jus habet conditione aequa ad suae patriae officia publica accedere .
sv Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet och är berättigad till att de ekonomiska , sociala och kulturella rättigheter , som äro oundgängliga för hans värdighet och för en fri utveckling av hans personlighet , förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete med hänsyn tagen till varje stats organisation och resurser .
la Omnis homo , ut rei publicae socius , sociali securitati jus habet ; hic homo jus habet satisfactionem impetrare jurum publicorum , sociorum humanorumque quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est , per laborem suae patriae et operam aliarum gentium , pro temperatione et divitiis omnis gentis .
sv Vi sprang hela vägen till stationen.
la Ad stationem cucurrimus.
sv Envar , som blivit anklagad för straffbar gärning , har rätt att betraktas som oskyldig , till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång , under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier .
la Quisquis accusatus delicto innocens est dum noxa sua jure statuata est publico judicio ubi obsides omnes necessariae ad se defendendum affirmatae erunt .
sv Envar har rätt till tankefrihet , samvetsfrihet och religionsfrihet . Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning , andaktsövningar , gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor .
la Omnis jus sentientae , con scientiae religionisque libertati habet . Hoc jus religionem aut conscientiam mutandi libertatem atque libertatem religionem aut fidem solam aut communem manifestam faciendi implicat , tam publice quam private , doctrina , religionibus , sacris ritorum effectuque .
sv Det är dags att gå till skolan.
la Tempus est ad scholam ire.
sv Envar har rätt till en levnadsstandard , som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande , däri inbegripet föda , kläder , bostad , hälsovård och nödvändiga sociala förmåner , vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet , sjukdom , invaliditet , makes död , ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter , över vilka han icke kunnat råda .
la Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .
sv Envar har rätt till vila och fritid , innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön .
la Omnes jus habent cum quieti et otiis tum circumscriptioni modicae temporis laboris et commeatibus statis quae pecunia soluuntur
sv Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten .
la Familia societatis naturale praecipuumque elementum est et jus habet a societate et rei publica muniri .
sv Fader vår, som är i himlen! Helgat blive ditt namn, komme ditt rike! Ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen! Ge oss idag vårt bröd för dagen; och förlat oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem, som står i skuld till oss; och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde.
la PATER noster, qui es in cœlis; sanctificatur nomen tuum: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo.
sv Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar , som kränka de grundläggande rättigheter , vilka tillkomma honom genom lag eller författning .
la Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
sv enär ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna lett till barbariska gärningar , som upprört mänsklighetens samvete , och enär skapandet av en värld , där människorna åtnjuta yttrandefrihet , trosfrihet samt frihet från fruktan och nöd , kungjorts som folkens högsta strävan ,
la Cum hominis jurum mala cognitio contemptioque barbariae facta , quae humanitatis conscientiam ad rebellionem incitant , adduxerint , cumque mundi initium in quo homines , liberati a terrore et miseria , loquendi credendique libertatem habebunt , renuntiatum sit ut hominis altissima affectatio ,
sv Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott .
la Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .
sv Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet . Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka , mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser .
la Omnis jus opinionis et verba dicendi libertati habet ; quod jus non ob opiniones suas inquietari implicat , atque jus petendi , recipiendi divulgandique sine finium considerationibus percontationes cogitationesque quacumque elocutione
sv Envar har rätt att lämna varje land , inbegripet sitt eget , och att återvända till sitt eget land .
la Omnis jus habet ex omni et sua patria abire et in suam patriam redire .
sv Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar , som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral , allmän ordning och allmän välfärd .
la In usu jurium et fructu libertatum , quisque subjicitur solum finibus lege conditis , ut solum firmet gratiam et respectum jurium libertatumque alieni , et satisfaciat rectis expostulationibus honesti , reipublicae concordiae et universae in sociatate populari valetudinis .
sv Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen , som härröra från varje vetenskapligt , litterärt eller konstnärligt verk , till vilket han är upphovsman .
la Omnis jus habet tutelae beneficiorum moralium et materialium generatorum omni procreatione scientiae , litterarum aut artium quorum auctor est .
sv Åker han buss till skolan?
la Vehiturne ad scholam curru publico?
sv Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp .
la Omnis jus habet lege protegi contra tales intercessiones aut talia vulnera .
Visar sida 1. Hittade 38 meningar matchning fras lycka till.Hittade i 4,344 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.